FAQ COVID-19

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > FAQ COVID-19
Aktualizace provedené na této stránce (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 29. 9. 2021: Níže uvedené informace v rámci FAQ COVID-19 ve školství již počítá s podmínkami platnými od 30. 9. 2021.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy. Pokud se chcete vrátit k obsahu v levém sloupci stiskněte pravou postranní plovoucí šipku.


Obsah témat FAQ

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení


Testování na školách

10. 9. 2021 skončilo screeningové testování na školách.

Vzhledem k tomu, že v případě  zhoršení  epidemické  situace nelze  vyloučit obnovení  povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je namístě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající  zásoby Ag testů,  které  jim  byly  bezúplatně  poskytnuty z  centrálních distribucí(a které školy převzaly),a to nejméně do konce října 2021.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve   školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba  pak  bude  využita  pro přípravu  a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením. 

Povinnost prokazovat se OTN také končí u zaměstnanců.

Čestné prohlášení o provedeném testu ve škole s negativním výsledkem v současné době nelze využít.


Dětské tábory, školy v přírodě

Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let.

Organizátorovi se nařizuje

 • neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 • vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 • osoby účastnící se této akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň, s výjimkou dětí do 6 let, musejí prokázat podmínky stanovené pro účast na této akci v případě, že je současně přítomno více než 20 osob:
  • splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci 6 jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b) nebo e), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.
 • Z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na táboře.

Dále se nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.


Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech

Mimořádné opatření (učinné od 30. září 2021) stanoví v bodě I/16 tyto podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, a to tak, že je umožněn vstup nebo účast pokud

 • osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

  => za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky;

  => písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

  a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,

Čestné prohlášení o provedeném testu ve škole s negativním výsledkem v současné době nelze pokládat za doložení podmínek, jelikož ve školách žádné testování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví neprobíhá.

Testy, které budou školy chtít využít pro další účely v tomto období (v případě, že by v rámci vzdělávání realizovaly aktivitu, u které je účast podmíněna OTN – např. výuka plavání v případech, kde nebude uplatnitelná výjimka z OTN, návštěva divadla pořádaná v rámci vzdělávání, exkurze aj.) je nutné provést až na místě u provozovatele (tedy v bazénu, divadle, kině apod.)a jeho výsledek je využitelný pouze pro tento jednorázový účel.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.


Poskytování činností obdobných zájmovému vzdělávání (kroužků)

Mimořádné opatření (učinné od 30. září 2021) upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let.

Stejná pravidla je třeba aplikovat také na činnost střediska volného času, školního klubu a činnost školní družiny vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu

Mimořádné opatření k omezení počtu osob a testování:

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky;

=> provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; 

=>prokazování podmínek se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu;

=> trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b) nebo e), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání, z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob.

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Obecně tedy platí, že pro zájmové aktivity pro osoby 6leté a starší je nutné dokládat OTN pro účast na akci/ aktivitě při účasti více než 20 osob (do 20 osob může být bez). Pokud se však jedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, OTN se ne nevyžaduje. 


Provoz a používání sportovišť

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center omezuje tak, že

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.

Pro tělesnou výchovu jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních platí, že osoby účastnících se těchto aktivit nejsou povinny prokazovat se OTN při vstupu na vnitřní sportoviště.

Na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy – např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se netýká ani v případě činnosti školských zařízení sportů, kde není možné rozestupy udržovat. 

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť.

Sice je zrušen striktní zákaz vstupu 3. osob, ale je stále doporučeno pohyb třetích osob minimalizovat.

Je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Všechny přítomné osoby, které používají vnitřní prostory sportoviště, prokáží, že splňují podmínky stanovené pro účast.

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví pro případy, že se volnočasové aktivity v neměnném kolektivu konají současně na sportovišti apod., platí i pro vstup na sportoviště, že  těchto případech není potřeba dokládat OTN, jelikož pravidelné aktivity neměnného kolektivu nejsou podmíněny dokládáním OTN. Uvedené platí i pro všechna ostatní místa, u kterých je nutné před vstupem prokazovat OTN, jedná-li se o vstup neměnného kolektivu.

Je možné konat sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy v celé ČR na vnitřních sportovištích a na venkovních sportovištích za podmínky, že subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 s tím, že negativní výsledek antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. V případě pravidelných aktivit neměnného kolektivu není OTN vyžadováno.

Obecně je již umožněno využívat šatny, sprchy apod.


Plavání

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně se omezuje tak, že

 • se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit, splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo  je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
 • nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

 • nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující

Provoz škol a školských zařízení


Mateřské školy
 • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat.
 • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek nosu a úst.
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ při poskytování vzdělávání nejsou povinni nosit ochranný prostředek nosu a úst.
 • Vstup třetích osob do MŠ není omezen. Je na řediteli školy, zda třetí osobu vpustí do MŠ a případně za jakých podmínek.
 • Uvedené platí i v případě, že činnost MŠ a ZŠ vykonává jedna právnická osoba.

Základní školy, střední školy a konzervatoře
 • Je možné uspořádat adaptační pobyty, školy v přírodě, sportovní kurzy a za jakých podmínek?
 • Ano, za stávající právní úpravy je možné je uspořádat. Podle povahy akce zpravidla bude třeba naplnit podmínky stanovené mimořádným opatřením. V případě, že se těchto aktivit budou účastnit výlučně žáci jedné školy, není nutné dokládat OTN. V případě, že provozovatel rekreačního nebo ubytovacího zařízení zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby, není nezbytné splnit podmínku, že se pobytu musí účastnit děti, žáci nebo studenti výlučně z jedné školy. Ohledně cest do zahraničí viz web Ministerstva zahraničních věcí.

Studium v dálkové formě (střední školy)
 • Studenti ani zaměstnanci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).

Vyšší odborné školy
 • Studenti ani zaměstnanci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).

Zkoušky

Zkoušky, které se konají na školách nejsou podmíněny prokazováním podmínek. V případě, že od sebe mají osoby rozestupy minimálně 1,5  metru, nejsou povinni zkoušející a zkoušení nosit ochranu dýchacích cest.


Školní družiny, školní kluby v případě pravidelné činnosti (pravidelná činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
 • Vzdělávání je bez podmínky testování, resp. OTN, jelikož podmínky stanovené mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se na vzdělávání ve školní družině a školním klubu při její hlavní činnosti nevztahují.
 • To znamená, že účastníci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (viz níže).

Jednodenní výlety
 • Pokud se bude jednat o výlety během vzdělávacích aktivit a budou se těchto výletů účastnit výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy, není potřeba OTN. Toto platí např. u skupinových prohlídek hradů, zoo, také v případě návštěvy divadla, kina apod. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, není potřeba naplnit výjimku, že se akcí účastní výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy.

Vícedenní aktivity
 • Vícedenní aktivity v rámci doplňkové činnosti nebo jako zájmové vzdělávání (vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu) jako je tábor, příměstský tábor apod. se řídí pravidly stanovenými v bodě 11 mimořádného opatření.  Zejména je třeba prokázat OTN při nástupu a dále pak v některých případech každých 7 dní. Budou-li se těchto aktivit účastnit výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy, není potřeba OTN. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí/využívající rekreační nebo ubytovací služby, není potřeba naplnit výjimku, že se akcí/využívání rekreačních nebo ubytovacích služeb účastní výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy.

Základní umělecké školy
 • Žáci ani zaměstnanci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).

Kurzy DVPP a rekvalifikační kurzy
 • od 1.9.2021 nadále platí , že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:
  • v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 účastníků musí všichni účastníci splňovat podmínky podle bodu I/16, toto neplatí, pokud se zkoušky účastní méně než 20 osob (v tomto případě se OTN dokládat nemusí), 
  • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných účastníků, musí 3000 účastníků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) (ukončené očkování) nebo d) (prodělaná nemoc v ochranné lhůtě) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) (platný RT-PCR test), b) nebo e) (platný rychlý antigenní test nebo test na místě),
  • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
  • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Nošení ochranného prostředku na kurzech DVPP a rekvalifikačních kurzech
 • se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení ochranného prostředku.  Obecně tedy platí, že
 • ve vnitřních prostorech staveb při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, je každý povinen nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se nevztahuje na pedagogické pracovníky při poskytování vzdělání (tedy např. na pedagogické pracovníky v DVPP, pokud zrovna poskytují vzdělávání účastníkům seminářů apod.),
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se dále nevztahuje ani na osoby přednášející,
 • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se pak plošně nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Příjezd ze zahraničí
 • Na žáky a zaměstnance škol se vztahuje mimořádné opatření k omezení překročení státní hranice ČR
 • Z bodu I.20 vyplývá povinnost zákonného zástupce/žáka/zaměstnance informovat o proběhlých cestách do zahraničí. Mimořádné opatření nestanoví formu, jakou se má toto informování dít, nelze tedy vyžadovat čestné prohlášení. Po informování zákonného zástupce/žáka/zaměstnance škola postupuje podle mimořádného opatření v závislosti na míře rizika dané země (tedy zejména neumožní osobní přítomnost ve škole po dobu stanovenou v mimořádném opatření podle toho, jaká je u příslušné země stanovena výše rizika).

Třídní schůzky
 • Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto
 • V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek
 • Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Školské poradenské zařízení

Stále platí předchozí doporučení, že práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.


Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.


Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.


Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.


Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru).

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Je tedy nezbytné, aby cizí strávníci splnili podmínky, které jsou uvedeny v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb. Doporučujeme, aby se cizí strávníci v jídelně stravovali až po žácích a zaměstnancích školy. Stravování cizích strávníků musí probíhat časově nebo prostorově odděleně od školního stravování (viz § 3 odst. 7 vyhl 107/2005).


Výuka


Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a školského zákona se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinným předškolním vzděláváním, ZŠ – nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a školského zákona, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

K distanční výuce lze přistoupit pouze tehdy, jsou-li naplněny podmínky podle § 184a školského zákona. V případě, že žákům nebyla nařízena karanténa (např. z důvodu platného očkování, prodělané nemoci v ochranné lhůtě), je těmto žákům umožněna prezenční výuka. Není možné jim poskytovat výuku distanční.

 • Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.
 • Metodiku k distančnímu vzdělávání obecnou najdete ZDE a pro MŠ ZDE.

Zdraví, nemoc a karanténa


Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění

U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.


Roušky

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se od 1. září 2021 řídí tímto mimořádným opatřením, ve znění mimořádného opatření. Zvlášť lze upozornit na tuto novou výjimku z nošení jakékoliv ochrany dýchacích cest platnou do 1. července 2021: Povinnost nosit ochranu dýchacích cest nemají osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2 mimořádného opatření, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Je pak nařízena také povinnost poskytovatelům zdravotních služeb vydat potvrzení podle bodu 3 písm. e) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2 brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle bodu 1 nebo bodu 2.

Upozorňujeme, že zákonní zástupci/zletilí žáci a studenti jsou stále povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, (typicky respirační onemocnění, které by mohly mít vliv např. na tělesnou výchovu apod.). Toto vyplývá z § 22 školského zákona.

 • Děti v MŠ
  • Bez omezení.
 • Zaměstnanci MŠ, VOŠ, VŠ a ZUŠ:
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky při výuce (tj. s dětmi/žáky/studenty ve třídě) a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy musí nosit respirátor ve společných prostorách, kde potkávají jiné osoby, než je například kolega ve stálé kanceláři).
 • Děti a žáci v ZŠ a nižších stupních gymnázií a konzervatoří:
  • Povinná chirurgická rouška ve společných prostorech pro všechny.
  • Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Zaměstnanci ZŠ, SŠ a konzervatoří:
  • Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky při výuce (tj. s dětmi ve třídě) a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy musí nosit respirátor ve společných prostorách, kde potkávají jiné osoby, než je například kolega ve stálé kanceláři).
  • Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od žáků nebo studentů.
 • Žáci SŠ a konzervatoří:
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  • Pro žáky v dálkové formě studia, na ty se vztahují obecná pravidla jako u VOŠ).
 • Studenti VOŠ a VŠ
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Žáci/studenti na praxích
  • Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
 • Žáci/studenti na škole v přírodě/zotavovací akci apod.
  • Žáci a studenti, kteří se účastní zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora, školy v přírodě) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce, nemusí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest.
 • Žáci v ZUŠ
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Zájmové vzdělávání/ kroužky
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
 • Ochranu dýchacích cest nemusí mít účastníci zájmového vzdělávání (školní družina, školní klub, středisko volného času) nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  • Výjimka z nošení ochrany dýchacích cest pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
  • Konají-li se volnočasové aktivity ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou školy a školského zařízení, pro které jsou speciální pravidla viz výše, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, je každý povinen nosit roušku nebo respirátor (tedy výjimka pro případy, kdy jsou osoby usazeny, platí pouze pro případy vzdělávání podle školského zákona).

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.


Zkoušky


Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích, nostrifikační zkoušky

Pro účast na zkouškách není povinnost podrobit se testování. Povinnost testování se netýká mimořádného termínu didaktických testů u maturitní zkoušky.


Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů.

Platí tyto podmínky:

a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci, pokud má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, splňovat podmínky podle bodu I/16,

b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) (ukončené očkování) nebo d) (prodělaná nemoc v ochranné lhůtě) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) (platný RT-PCR test) nebo b) nebo e) (platný rychlý antigenní test, test provedený na místě),

c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

d) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, 

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Mohou se tedy konat všechny vzdělávací akce a zkoušky za výše uvedených podmínek.

Za stejných podmínek se mohou konat akademické obřady na vysokých školách.

Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením k povinnému nošení ochranných prostředků.


Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona


Obecně se mohou konat všechny zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona bez podmínky prokazování se OTN (dokončené očkování, negativní test, prodělaná nemoc)

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky a vzdělávací akce obecně“). Je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách na škole nebo vysoké škole tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).


Může škola umožnit praxi studentům učitelství a dalších pedagogických oborů VŠ? Za jakých podmínek?

Ano, může. Vstup studentů na praxi do škol není zakázán.

Na studenty se při pedagogické praxi vztahují stejná opatření jako na zaměstnance-pedagogické pracovníky dané školy.


Skip to content