FAQ COVID-19

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > FAQ COVID-19
Obsah na této stránce je platný k 30. 11. 2021 (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 30. 11. 2021: Byl přidán body k Metodickému pokynu hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace ve vztahu ke školám a školským zařízením.
Aktualizace k 25. 11. 2021: Níže uvedené informace v rámci FAQ COVID-19 ve školství již počítá s podmínkami platnými od 22. 11. 2021. Byla provedena kompletní aktualizace předevšímtěchto oblastí testování na školáchprovozu škol, kroužků, praxí atd., zkoušky,  
Aktualizace k 24. 11. 2021: Informace ke kurzům DVPPnošení ochranných prostředků na těchto kurzech.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy. Pokud se chcete vrátit k obsahu v levém sloupci stiskněte pravou postranní plovoucí šipku.


Obsah témat FAQ

Testování na školách

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování.


Antigenní testování


Musí se škola k zajištění antigenních testů přihlašovat? 

Ne, testy obdrží všechny školy s povinností testovat děti a žáky automaticky. 


Kdo ne/bude testován a jak často?  

Testování se týká všech dětí a žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří .

Ve školách bude probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor)  

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  


Mohu bezinfekčnost prokázat pomocí aplikace Tečka? 

Ano. Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci může stáhnout. V této aplikaci jsou v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace čTečka, která je také bezplatná ke stažení.  

QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin.  


Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat?  

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, 
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou. 

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.  

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   


Kdo ze zaměstnanců bude testován a jak často?  

Všem zaměstnavatelům, včetně všech škol a školských zařízení, na území České republiky se nejpozději od 29. 11. 2021 nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (včetně dobrovolníků) nebo osob, které se u zaměstnavatele připravují na výkon povolání nebo vykonávají praxi.

Pro účely testování zaměstnanců škol a školských zařízení ale nebudou školám a školským zařízením z úrovně státu distribuovány Ag testy.

Testování se provádí jedenkrát týdně, na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (samotest nebo poskytovatel zdr. služeb).

 • Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí
  zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek),
  dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně.
  • Výjimku z povinného nošení ochranného prostředku mají zaměstnanci po dobu
   konzumace jídla a pití.
 • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené),
  nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně
  příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení mimořádného opatření ze strany zaměstnance. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
 • Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud:
  • je očkovaný (14 dní od ukončení),
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, (neuplynulo více než 180 dní),
  • prokáže negativní RT-PCR test nebo AG test ze zdrav, zařízení (obojí ne starší než 7 dní)
 • Testovat se nemusí také zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém
  pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti;
  toto se týká také osob, které vykonávají svou práci z domova.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?  

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. 

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).  


Na jaké období obdržely školy testy?  

Školy vždy obdrží testy pro pokrytí minimálně 2 fází testování žáků (tedy dvou týdnů). 


Jak postupovat v případě nedostatku dodaných testů? Budou někde k dispozici rezervy? 

Testy budou dodány vždy v dostatečném počtu pro pokrytí minimálně 2 nadcházejících testovacích vln pro všechny žáky školy. 

V případě dodávky nekompletní sady testů může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní (výměnou budou poskytnuty testy jiných výrobců dle aktuálních zásob jednotlivých pracovišť). Způsob výměny – nutnost vyměnit celé balení (balení za balení).  Vzhledem k jednotkové ceně testů (cca 30–80 Kč/ks), je však nutno racionálně zvážit, zda je výměna například v případě několika chybějících komponent, efektivní a hospodárná. Pokud je tedy v sadě např. pouze několik chybějících komponent a škole dostačují i bez výměny testy (včetně případných zásob z minulých dodávek) pro otestování žáků v termínech na které byly testy dodány, může využít pouze kompletní testy v sadě a nekompletní kusy testů vyřadit jako nepoužitelné s tím, že se jedná o hospodárnější variantu nakládání s majetkem.   

V případě poškození nebo znehodnocení větší části dodávky vlastní vinou (rozlití pufru, špatné skladování aj.), škola si zajišťuje náhradu testů vlastní cestou (dokoupení oficiálních poškozených komponent nebo celých sad testů).  


Jak se dostanou do škol antigenní testovací sady?  

Testovací sady budou dodány do škol obdobným způsobem, jako při minulých distribucích, tedy ve spolupráci s kraji a HZS.   


Je nutné s odpadem z testování nakládat jako s nebezpečným odpadem?  

Dle metodického sdělení Ministerstvo životního prostředí doporučuje odpad, vzniklý ze sebetestování, zařadit jako běžný směsný komunální odpad (více zde). Toto stanovisko platí i pro testy Genrui. 


Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to?  

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.  

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí a žáků, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti nebo žáci sami provedou test.  

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.  

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech,kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).  


Záznam testů do Covid Forms App (CFA)  

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace CovidFormsApp (návod, vč. přihlašovacích údajů byly rozeslány prostřednictví datových schránek k 8.4.2021).  

Jak často se záznam zadává a pro koho?  

– záznam se zadává za každý den, kdy bylo ve škole testováno,  

– pro každý typ testu je potřeba vyplnit nový formulář,  

– zadává se hromadně pro red_izo+den+typ testu (při kombinovaném zařízení – např. ZŠ+SŠ rozhoduje, zda mají společné redizo., pak zadávají společně za všechno)  

Pro děti/žáky:  

- do systému se zapisují všechny testy provedené ve škole,  

– tedy pokud si rodiče přinesou vlastní, tak se zapisuje také, ale musí se uvést v záznamu zvlášť a uvést typ testu.  

Neprůkazné/chybné testy:  
Zadávejte do aplikace jen testy, jejichž výsledek vyšel neplatný (tj. proces probíhal standardně, jen vyhodnocení neukázalo pozitivní/negativní).  

Pokud dojde ke znehodocení testu v průběhu testování (upuštění na zem, rozlití zkumavky apod.), veďte si evidenci pro vykazování (MŠMT bude informovat).  

Pokud nelze test provést z důvodu chyby v dodávce, veďte si evidenci, bude součástí reklamace (MŠMT bude informovat).  

Typy (kódy) testů dodávaných do škol pro výkaz v CFA  
LEPU: 45, LepuAntig2  
Singclean: 48, HangTest  
Flowflex: 10002, AconFlowFlex  
Sejoy: 10003, HangSejoy  
Genrui: 10004, GenruiBio  

Pro jiné, než centrálně dodávané typy testů vždy zadávejte samostatný záznam a vyberte příslušný typ testu. V případě, že použitý test není na výběru seznamu, zvolte kód 10000 – JinyAGTest nebo v případě PCR testů 10001 – JinyPCRTest.  


Jak postupovat v případě testování pro účely škol v přírodě/adaptačních kurzů?  

Pokud jsou děti nebo žáci škol, ve kterých probíhá screeningové testování, po dobu screeningového testování mimo školu (tedy např. na adaptačních kurzech), provede se screeningové testování ve stejných termínech jako ve škole.  


Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 
 1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti   
 1. Nezletilé dítě nebo žák– škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;   
 1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  
 1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  
 1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  
 1. Děti a žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem nebo žákem automaticky neopouštějí školu v přírodě/adaptační kurz, ale i v tomto případě provede místní šetření místně příslušná KHS, která rozhodne o následném postupu  

Jak postupovat v případě pozitivního výskytu ve školských ubytovacích zařízeních?  

V případě, že je pozitivně testované dítě nebo žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, karanténu či izolaci dotčených osob má na starosti místně příslušná KHS, která provádí místní šetření.  


Jak zařídit izolační místnost pro pozitivně testované?

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se, aby tento prostor byl vybaven umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, s mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a která nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami.  


Kdy se mohou pozitivně testované osoby vrátit do školy?  

Osoba s (potvrzeným ze zdravotnického zařízení) pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce / do zaměstnaní po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy.  


Jsou testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění?  

Ne. Tyto testy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pokud tedy škola testuje centrálně dodávaným testy, neovlivní to nárok na testy zdarma ze zdravotního pojištění.  


Jaká je platnost testů organizovaných ve škole? Platí 24 hodin jako u ostatních AG testů?  

Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu. Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 


Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace


Dne 29. 11. 2021 vyšel aktualizovaný metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace. Nadále zůstává možnost zkrátit dobu karantény ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Nově však platí povinné testování osob s dokončeným očkováním, které s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost (článek IV). Na dotaz MŠMT k výkladu pojmu „společná domácnost“ bylo ze strany hlavní hygieničky uvedeno, že pojem společná domácnost se nevztahuje na školská ubytovací zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a vysokoškolské koleje.


PCR testování


Jaké jsou podmínky využití PCR testů?  

Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu zde.

Více k možnostem příspěvku na RT-PCR testování ve školách zde: Možnost přihlášení k RT-PCR testování pro období od 6. prosince 2021 do 28. února 2022.


Jaké jsou termíny PCR testování ve školách?  

Termíny i frekvence testování jsou stejné jako pro antigenní testování. 


Je možné použít při PCR metodu poolingu? Jaká jsou pravidla? 

Ano, pokud jde o validovanou metodu testování – za validitu metody následně ručí laboratoř.  

Bližší informace a doporučení naleznete ve Stanovisku laboratorní skupiny MZČR k poolování vzorků pro vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 ke stažení zde.  


Jak postupovat v případě pozitivního výsledku PCR testu? Liší se to podle dne testování?  

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (KHS) seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu 2 dny před odběrem vzorku nebo 2 dny po jeho odběru v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a mají příznaky onemocnění COVID-19. Ve spolupráci se školní družinou doplní seznam dětí a žáků o ty, kteří byli v těchto školských zařízeních v kontaktu s dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek testu. Další postup pak závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí. KHS postupují v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19. 


Jak se bude postupovat v případě poolingu bez identifikace konkrétního vzorku? Je pro všechny v poolu povinné jít na konfirmační test?  

Záleží na konkrétní laboratoři – některé odebírají vzorky individuálně a až následně je poolují (pak je laboratoř schopna provést test znovu individuálně), některé laboratoře individuálními vzorky nedisponují – pak je potřeba provést odběry znovu, se všemi, kterým byl proveden odběr v rámci daného poolingového testu jsou do zjištění výsledků zacházeno jako s pozitivními (zákaz osobní přítomnosti na vyučování ve škole).  


Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení


Základní informace k testování na školách

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, bylo přistoupeno k preventivnímu testování dětí a žáků na všech základních a středních školách a konzervatořích.

Více k testování ve školách naleznete buď v předchozích FAQ k testování nebo přímo na stránce k testování.


Dětské tábory, školy v přírodě

Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let.

Organizátorovi se nařizuje

 • neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob,
 • vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 • osoby účastnící se této akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň, s výjimkou dětí do 12 let, musejí prokázat podmínky stanovené pro účast na této akci v případě, že je současně přítomno více než 20 osob:
  • splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na táboře/akci.

Dále se nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.


Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných

 • a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  • i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   • c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
 • b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. 10
  • ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  

Čestné prohlášení o provedeném testu ve škole s negativním výsledkem v současné době nelze pokládat za doložení podmínek, neboť takový postup mimořádné opatření Ministersva zdravotnictví neumožňuje.

Testy, které budou školy chtít využít pro další  účely v tomto období (v případě, že by v rámci vzdělávání realizovaly aktivitu, u které je účast podmíněna OTN – např. výuka plavání v případech, kde nebude uplatnitelná výjimka z OTN, návštěva divadla pořádaná v rámci vzdělávání, exkurze aj.) je nutné provést až na místě u provozovatele (tedy v bazénu, divadle, kině apod.)a jeho výsledek je využitelný pouze pro tento jednorázový účel.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.


Poskytování činností obdobných zájmovému vzdělávání (kroužků)

Mimořádné opatření upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let.

Stejná pravidla je třeba aplikovat také na činnost střediska volného času, školního klubu a činnost školní družiny vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu

Mimořádné opatření k omezení počtu osob a testování:

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu

=> provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; 

=>prokazování podmínek se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu

=> trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RTPCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle bodu I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Obecně tedy platí, že pro zájmové aktivity pro osoby 6leté a starší je nutné dokládat OTN pro účast na akci/ aktivitě při účasti více než 20 osob (do 20 osob může být bez). Pokud se však jedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, OTN se ne nevyžaduje. 


Provoz a používání sportovišť

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center omezuje tak, že se

 • a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních (nejde-li o plavání, kde jsou přísnější podmínky); splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
 • b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
 • c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
  • i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
  • ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, (jde-li o plavání)
 • d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
 • e) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby.

Pro tělesnou výchovu jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních platí, že osoby účastnících se těchto aktivit nejsou povinny prokazovat se OTN při vstupu na vnitřní sportoviště.

Na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy – např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, ale tato povinnost zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se netýká ani v případě činnosti školských zařízení sportů, kde není možné rozestupy udržovat. 

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť.

Sice je zrušen striktní zákaz vstupu 3. osob, ale je stále doporučeno pohyb třetích osob minimalizovat.

Je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Všechny přítomné osoby, které používají vnitřní prostory sportoviště, prokáží, že splňují podmínky stanovené pro účast.

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví pro případy, že se volnočasové aktivity v neměnném kolektivu konají současně na sportovišti apod., platí i pro vstup na sportoviště, že v těchto případech není potřeba dokládat OTN, jelikož pravidelné aktivity neměnného kolektivu nejsou podmíněny dokládáním OTN. Uvedené platí i pro všechna ostatní místa, u kterých je nutné před vstupem prokazovat OTN, jedná-li se o vstup neměnného kolektivu.

V případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní.

V případě pravidelných aktivit neměnného kolektivu není OTN vyžadováno.

Obecně je již umožněno využívat šatny, sprchy apod.

Nově se upravuje provoz lyžařských vleků tak, že

 • každá osoba, vyjma těch do 12 let věku, se musí prokázat ON (tedy i žáci a studenti).
 • Půjde tedy o prokázání se negativním PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin, a to pouze u osob mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a u rozočkovaných osob; dále o dokončené očkování po ochranné lhůtě nebo prodělaná nemoc v posledních 180 dnech.

Zvláštní úlevou pro školy je zde pouze to, že v případě žáků jedné školy a jejich dozorujících osob není povinné dodržovat rozestupy 1, 5 m (ve frontě na vlek/lanovku), které pro ostatní lyžaře platí.


Plavání

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně se omezuje tak, že

 • se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit, splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo  je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
 • nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,

 • nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující

Provoz škol a školských zařízení


Mateřské školy
 • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování.
 • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek nosu a úst.
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ při poskytování vzdělávání nejsou povinni nosit ochranný prostředek nosu a úst, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní.
 • Vstup třetích osob do MŠ není omezen. Je na řediteli školy, zda třetí osobu vpustí do MŠ a případně za jakých podmínek.
 • Uvedené platí i v případě, že činnost MŠ a ZŠ vykonává jedna právnická osoba.
 • Zaměstnanci podléhají obecně povinnému testování zaměstnanců (více k tomu výše ve faq k testování zaměstnanců).

Základní školy, střední školy a konzervatoře
 • Je možné uspořádat adaptační pobyty, školy v přírodě, sportovní kurzy a za jakých podmínek?
 • Ano, za stávající právní úpravy je možné je uspořádat. Podle povahy akce zpravidla bude třeba naplnit podmínky stanovené mimořádným opatřením.
 • V případě, že se těchto aktivit budou účastnit výlučně žáci jedné školy, není nutné dokládat OTN. V případě, že provozovatel rekreačního nebo ubytovacího zařízení zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby, není nezbytné splnit podmínku, že se pobytu musí účastnit děti, žáci nebo studenti výlučně z jedné školy. Ohledně cest do zahraničí viz web Ministerstva zahraničních věcí.
 • Zaměstnanci podléhají obecně povinnému testování zaměstnanců více k tomu výše ve faq k testování zaměstnanců).

Studium v dálkové formě (střední školy)
 • Studenti nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).
 • Zaměstnanci podléhají obecně povinnému testování zaměstnanců více k tomu výše ve faq k testování zaměstnanců).

Vyšší odborné školy
 • Studenti nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).
 • Zaměstnanci podléhají obecně povinnému testování zaměstnanců více k tomu výše ve faq k testování zaměstnanců).

Zkoušky

Zkoušky, které se konají na školách nejsou podmíněny prokazováním podmínek. V případě, že od sebe mají osoby rozestupy minimálně 1,5  metru, nejsou povinni zkoušející a zkoušení nosit ochranu dýchacích cest.

Pokud se však žák účastní pouze zkoušky a nezůstává ve škole kvůli prezenčnímu vzdělávání (např. se jedná o komisionální zkoušku), musí se podrobit screeningovému testování, jelikož zkoušky jsou součástí vzdělávání. Více k testování a jeho pravidlům viz výše.


Školní družiny, školní kluby v případě pravidelné činnosti (pravidelná činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
 • Pro školní družinu a školní klub platí stejná omezení jako pro školy (tj. účastník podstoupil negativní test ve škole, doloží OTN; pokud nedoloží nic z toho, po celou dobu používá ochranu nosu a úst, stravuje se odděleně atd.).

Jednodenní výlety
 • Pokud se bude jednat o výlety během vzdělávacích aktivit a budou se těchto výletů účastnit výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy, není potřeba OTN. Toto platí např. u skupinových prohlídek hradů, zoo, také v případě návštěvy divadla, kina apod. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, není potřeba naplnit výjimku, že se akcí účastní výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy.

Vícedenní aktivity
 • Vícedenní aktivity v rámci doplňkové činnosti nebo jako zájmové vzdělávání (vyjma pravidelné činnosti školní družiny a školního klubu) jako je tábor, příměstský tábor apod. se řídí pravidly stanovenými v bodě 12 mimořádného opatření.  Zejména je třeba prokázat OTN při nástupu a dále pak v některých případech každých 7 dní. Budou-li se těchto aktivit účastnit výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy, není potřeba OTN. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí/využívající rekreační nebo ubytovací služby, není potřeba naplnit výjimku, že se akcí/využívání rekreačních nebo ubytovacích služeb účastní výlučně děti, žáci nebo studenti jedné školy.

Základní umělecké školy
 • Žáci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).

Kurzy DVPP a rekvalifikační kurzy
 • se řídí bodem I/13 mimořádného opatření
 • od 22.11.2021 nadále platí, že lze konat vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:
  • zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické onemocnění covid-19;
  • v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 účastníků, vyžaduje se, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splnění bodu I/17 opatření, toto neplatí, pokud se akce účastní méně než 20 osob (v tomto případě se nemusí (O(T)N) dokládat);
  • podmínkou pro účast osob na vzdělávacích akcích podle bodu I/17 je:
   • dle I/17 písm. b) ukončené očkování, nebo
   • dle I/17 písm. c) prodělaná nemoc v ochranné lhůtě, nebo
   • dle I/17 písm. a) platný RT-PCR test
    • a) u osoby do dovršení 18 let věku, nebo
    • b) u osoby, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, nebo
    •  c) u osoby očkované proti onemocnění covid-19
     • i.) pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
     • ii.) v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
     • iii.) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů
  • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/17 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci;
  • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Nošení ochranného prostředku na kurzech DVPP a rekvalifikačních kurzech
 • se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení ochranného prostředku.  Obecně tedy platí, že:
  • ve vnitřních prostorech staveb při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, je každý povinen nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se nevztahuje na pedagogické pracovníky při poskytování vzdělání (tedy např. na pedagogické pracovníky v DVPP, pokud zrovna poskytují vzdělávání účastníkům seminářů apod.),
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se dále nevztahuje ani na osoby přednášející,
  • povinnost nosit prostředek ochrany nosu a úst se pak plošně nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Příjezd ze zahraničí

Třídní schůzky a jiné akce školy pořádané pro veřejnost (např. dny otevřených dveří)
 • Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 14 mimořádného opatření.
 • V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek
 • Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Školské poradenské zařízení

Stále platí předchozí doporučení, že práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.


Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.


Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.


Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.


Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru).

Poskytování stravy strávníkům, kteří jsou veřejnost, se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Je tedy nezbytné, aby tito cizí strávníci splnili podmínky, které jsou uvedeny v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb. Doporučujeme, aby se tito cizí strávníci v jídelně stravovali až po žácích a zaměstnancích školy. Stravování cizích strávníků musí probíhat časově nebo prostorově odděleně od školního stravování (viz § 3 odst. 7 vyhl 107/2005).

V případě strávníků, kteří jsou považováni za veřejnost, je povinnost školní jídelny kontrolovat splnění OTN, jak to vyplývá z výše uvedené změny mimořádného opatření.

Cizími strávníky jsou myšleny pouze osoby využívajících služeb školní jídelny v rámci doplňkové činnosti (typicky veřejnost).

Školní jídelna poskytuje školní stravování dětem a žákům, ti nebudou nikdy vůči školní jídelně bráni jako „cizí strávníci“ – veřejnost, a to bez ohledu na to, zda je školní jídelna součástí vlastní školy, či docházejí do jiné jídelny, a nemusí se tak u nich prokazovat OTN.

To samé platí i pro zaměstnance škol a školských zařízení, pokud se stravují v rámci zaměstnaneckého stravování, které jim poskytuje jejich zaměstnavatel na základě smlouvy s daným stravovacím zařízením (typicky zaměstnanci škol v okolí). Pokud však školní jídelny poskytují své služby veřejnosti nad rámec popsaného zaměstnaneckého stravování, tito lidé „z ulice“ se dle našeho názoru nepovažují za „neveřejného“ strávníka, ale ve smyslu zaslané informace se považují za cizí osobu a musí se tak vždy prokázat OTN.

V případě, že kontrolu cizích strávníků při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, kontrola proběhne nejpozději před poskytnutím služby. Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat.

Stanovisko MŠMT k nároku na dotovaný oběd v době karantény (covid-19)

Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají pouze děti a žáci v mateřských a základních školách a nezletilí žáci ve středních školách a konzervatořích, a to při naplnění podmínek § 184a školského zákona.

Ust. § 184a školského zákona stanoví, že pokud z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.

Děti a žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

 Nárok na dotovaný oběd tedy mají

 • děti, pro které předškolní vzdělávání není povinné, v době, kdy děti z daného odloučeného pracoviště, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem,
 • děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v době, kdy jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem,
 • žáci základních škol v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem,
 • nezletilí žáci středních škol a konzervatoří v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem,
 • zletilí žáci středních škol a konzervatoří a studenti vyšších odborných škol v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, pokud jim nárok na dotovaný oběd vyplývá ze školního/vnitřního řádu (uvedené platí za podmínky, že ze školního/vnitřního řádu nevyplývá jiný postup).

 V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti ve škole dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


Výuka


Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a školského zákona se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinným předškolním vzděláváním, ZŠ – nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a školského zákona, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

K distanční výuce lze přistoupit pouze tehdy, jsou-li naplněny podmínky podle § 184a školského zákona. V případě, že žákům nebyla nařízena karanténa (např. z důvodu platného očkování, prodělané nemoci v ochranné lhůtě), je těmto žákům umožněna prezenční výuka. Není možné jim poskytovat výuku distanční.

Pokud je většina třídy v karanténě a některým žákům (např. očkovaným) nebyla nařízení karanténa, pak probíhá tzv. smíšená výuka, kdy většina třídy se vzdělává distančním způsobem a menšina třídy prezenčně. Ředitel školy nemůže rozhodnout, že očkovaným žákům, kterým nebyla nařízena karanténa, neumožní vstup do školy.

 • Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.
 • Metodiku k distančnímu vzdělávání obecnou najdete ZDE a pro MŠ ZDE.

Zdraví, nemoc a karanténa


Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění

U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. Nařizování karantény či izolace má na starosti místně příslušná krajská hygienická stanice.


Roušky

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se od 1. listopadu 2021 řídí tímto mimořádným opatřením, ve znění mimořádného opatření.

Nově platí, že:

 • Děti v MŠ
  • Bez omezení.
 • Zaměstnanci MŠ, VOŠ, VŠ a ZUŠ:
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při výuce (tj. s dětmi/žáky/studenty ve třídě) a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.
 • Děti a žáci v ZŠ a nižších stupních gymnázií a konzervatoří:
  • Povinná chirurgická rouška ve společných prostorech pro všechny.
  • Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělání současně přítomno nejvýše 50 dětí nebo žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Zaměstnanci ZŠ, SŠ a konzervatoří:
  • Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při výuce (tj. s dětmi/žáky/studenty ve třídě) a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.
  • Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od žáků nebo studentů.
 • Žáci SŠ a konzervatoří:
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  • Pro žáky v dálkové formě studia, na ty se vztahují obecná pravidla jako u VOŠ.
 • Studenti VOŠ a VŠ
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání součaně přítomno nejvýše 50 studentů nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Žáci/studenti na praxích
  • Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
 • Žáci/studenti na škole v přírodě/zotavovací akci apod.
  • Žáci a studenti, kteří se účastní zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora, školy v přírodě) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce, nemusí mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest.
 • Žáci v ZUŠ
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
  • Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání přítomno nejvýše 50 dětí nebo žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Zájmové vzdělávání/ kroužky
  • Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.
 • Ochranu dýchacích cest nemusí mít účastníci zájmového vzdělávání (školní družina, školní klub, středisko volného času) nasazenou v případech, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání přítomno nejvýše 50 dětí nebo žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  • Výjimka z nošení ochrany dýchacích cest pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
  • Konají-li se volnočasové aktivity ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou školy a školského zařízení, pro které jsou speciální pravidla viz výše, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, je každý povinen nosit roušku nebo respirátor (tedy výjimka pro případy, kdy jsou osoby usazeny, platí pouze pro případy vzdělávání podle školského zákona).

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.


Zkoušky


Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích, nostrifikační zkoušky

Pro účast na zkouškách není povinnost podrobit se testování.


Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů.

Platí tyto podmínky:

a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Mohou se tedy konat všechny vzdělávací akce a zkoušky za výše uvedených podmínek.

Za stejných podmínek se mohou konat akademické obřady na vysokých školách.

Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením k povinnému nošení ochranných prostředků.


Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona


Obecně se mohou konat všechny zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona bez podmínky prokazování se OTN (dokončené očkování, negativní test, prodělaná nemoc)

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky a vzdělávací akce obecně“). Je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách na škole nebo vysoké škole tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).


Může škola umožnit praxi studentům učitelství a dalších pedagogických oborů VŠ? Za jakých podmínek?

Ano, může. Vstup studentů na praxi do škol není zakázán.

Na studenty se při pedagogické praxi vztahují stejná opatření jako na zaměstnance-pedagogické pracovníky dané školy.


Skip to content