Jak na to ve škole

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > Testování ve školství > Jak na to ve škole


Manuály a rady co dělat ve škole


Aktualizovaný manuál ke screeningovému testování (aktuální k datu 14.1.2022)
=> Manuál je včetně podmínek platných od 17. 1. 2022.

Manuál pro testování ve firmách, ale také pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení (platný od 17. ledna 2022) (16. 1. 2022)

Metodický pokyn k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. 1. 2022 (určený pro pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy) (14. 1. 2022)

Metodický materiál o předávání dat a součinnost s KSH při testování a trasování ve školách (30. 12. 2021)


Základní shrnutí nejdůležitějších informací

Vhodný prostor pro testováníVybavení pro testováníPersonál potřebný pro zajištění testováníPříprava na testováníProces samoodběruPrůběh testováníVyhodnocení testuLikvidace odpaduNásledné kroky při výskytu pozitivního testuOchrana osobních údajůZáznam testu do Covid Forms AppKontakty KHS

Prostory musejí mít možnost větrání, pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a k odložení věcí. Všichni mezi sebou dodržují ideální rozestup 1,5 metru nebo více. 

V případě testování dětí nebo žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí/žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Kromě testovací místnosti je nutné zajistit také izolační prostor pro pozitivně testované:

 • Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se tento prostor vybavit umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce.
 • Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.
 • Testovací sady (skladovat v suchu, dle pokynů výrobce).
 • Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
 • Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav – měly by mít minimální tloušťku 0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).
 • Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
 • Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.
 • Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě.
 • Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.
 • Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny apod.
 • Respirátor min. třídy FFP2 pro dohlížející osoby.
 • Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.
 • Osoba dohlížející na žáky/studenty při provádění testů a zaznamenávající výsledky.
 • Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a likvidace pytlů (např. provozní zaměstnanec).
 • Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti.
 • Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem). Rozešlete obdržené informační materiály zaměstnancům, zákonným zástupcům, žákům a studentům.
 • Zajistěte, aby dohlížející osoby byly předem dobře obeznámeny s postupy při testování a byly připraveny poskytnout radu či pomoc.
 • Je-li to z kapacitních a prostorových důvodů nutné, rozdělte testované osoby do testovacích skupin.
 • Připravte testovací sady a seznamy testovaných pro konkrétní den.
 • V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě otevřený odpadkový koš, do kterého je vložený pytel na odpad.
 • V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě stůl s potřebným materiálem: dezinfekce, papírové utěrky, jednorázové rukavice.
 • Zkontrolujte, že jsou připraveny stopky či jiný přístroj k měření času (např. telefon, hodinky).
 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory nebo zdravotnické roušky, s výjimkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 • Během testování je vhodné zajistit větrání.
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru.
 • Každý žák obdrží jednu testovací sadu.
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů (dle instrukcí typu testů – viz ke stažení níže).Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Testovaný podle pokynů dohlížející osoby sám pokračuje vyhodnocením testu (dle instrukcí typu testů – viz ke stažení níže).
 • Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Bezprostředně po dokončení testování zaváže pověřená osoba odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.

 • Při nakládaní s odpady je vhodné používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
 • Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
 1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti   
 1. Nezletilé dítě nebo žák– škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;   
 1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  
 1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  
 1. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  
 1. Děti a žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem nebo žákem automaticky neopouštějí školu v přírodě/adaptační kurz, ale i v tomto případě provede místní šetření místně příslušná KHS, která rozhodne o následném postupu

K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka musí mít přístup pouze pověření pracovníci školy.

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti, žákovi nebo studentovi se předávají pouze školou a místně příslušnou KHS.

Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte nebo žáka (postačí jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola uchovává do konce do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.

V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19 nebo mají ukončené očkování, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. Pokud se škola rozhodne uchovávat přímo samotný doklad o prodělání onemocnění covid-19, pak jej rovněž uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo potvrzení vrátí, nebo není-li jej možné vrátit, tak jej odstraní/skartuje.

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o testování do aplikace CovidFormsApp (návod, vč. přihlašovacích údajů byly rozeslány prostřednictví datových schránek k 8.4.2021).

FAQ k aplikaci:
Jak často se záznam zadává a pro koho?
– záznam se zadává za každý den, kdy bylo ve škole testováno,
– pro každý typ testu je potřeba vyplnit nový formulář,
– zadává hromadně pro red_izo+den+typ testu (Při kombinovaném zařízení – např. ZŠ+MŠ rozhoduje, zda mají společné redizo., pak zadávají společně za všechno tj. i za jídelnu, družinu, MŠ, ZŠ, SŠ…)

 • Pro děti/žáky/studenty:
  – do systému se zapisují všechny testy provedené ve škole
  – tedy pokud si rodiče přinesou vlastní, tak se zapisuje také, ale musí se uvést v záznamu zvlášť a uvést typ testu.
 • Pro zaměstnance:
  – v podzimní vlně screeningového testování se testy pedagogických pracovníků nezaznamenávají

Neprůkazné/chybné testy:

Zadávejte do aplikace jen testy, jejichž výsledek vyšel neplatný (tj. proces probíhal standardně, jen vyhodnocení neukázalo pozitivní/negativní).

Pokud dojde ke znehodocení testu v průběhu testování (upuštění na zem, rozlití zkumavky apod.), veďte si evidenci pro vykazování (MŠMT bude informovat)

Pokud nelze test provést z důvodu chyby v dodávce, veďte si evidenci, bude součástí reklamace (MŠMT bude informovat). 

Kontakty na Krajské hygienické stanice:


Další materiály pro školy ke stažení

Vzory, formuláře

Informace, návody

Distribuce a účtování testů

Více viz stránka k Informace k distribuci testů a jeho zaúčtování!!!

Podpůrná videa a materiály k testování u Vás ve škole


Video testování ve škole – Genrui testy

Instruktážní leták od dodavatele Genrui testů


Video testování ve škole – SEJOY testy

Instruktážní leták od dodavatele SEJOY testů


Instruktážní leták od dodavatele LEPU testů


Video testování ve škole – Singclean testy

Instruktážní leták od dodavatele Singclean testů


Video testování ve škole – Flowflex testy

Instruktážní leták k Flowflex testům


Skip to content