Jak se omlouvá neúčast dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Jak se omlouvá neúčast dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 34a odst. 4 podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy“.

Školní řád mateřské školy s ohledem na omlouvání dětí stanoví:

– časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání v rozsahu minimálně čtyř hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

– podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);

– podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti;

– řešení neomluvené absence dětí.

Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.

Školní řád by měl rovněž upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu oznamování (např. emailem, SMS, telefonicky, formulářem na webu, případně dle zvyklostí dané školy).

Vzhledem k tomu, že ze školského zákona neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.