Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že je matka na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že je matka na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

To, že je matka na mateřské/rodičovské dovolené nebo ztratila zaměstnání, není důvodem k ukončení docházky dítěte. Ta může být ředitelem školy ukončena z důvodů stanovených školským zákonem (§ 35 odst. 1) po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte, pokud:

– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;

– zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;

– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;

– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Skip to content