Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší od následujícího školního roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti až do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné přijmout děti od dvou let věku, pokud pro ně škola vytvoří potřebné podmínky.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo (ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona). Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Odvolacím orgánem je pro mateřské školy příslušný krajský úřad. Sem mohou také podat zákonní zástupci stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (tím je ředitel mateřské školy při rozhodování o přijetí) v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň prostřednictvím ředitele školy podávají krajskému úřadu odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

Skip to content