Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

edu.cz > FAQ > Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje. Rodiče mohou volit pro své dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro něj nejvhodnější.

V případě, že bývá dítě často nemocné nebo má rodina jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou rodiče zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do mateřské školy nedochází. Každopádně, pokud rodič nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona).

Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na ně povinné předškolní vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole. MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské škole oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.