Jak probíhá projednávání přestupků v předškolním vzdělávání?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Jak probíhá projednávání přestupků v předškolním vzdělávání?

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

– fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona;

– fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).

Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud by záležitost dospěla do stadia řízení o přestupku kvůli nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání a zákonný zástupce se nezdržuje v místě hlášeného trvalého pobytu, obce mohou například nahlédnout do evidence obyvatel. Při nepřebírání pošty na uvedené adrese může obec vést řízení i v nepřítomnosti obviněného z přestupku. Při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky se může jednat o trestný čin, který řeší Policie České republiky.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Více naleznete ve stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Skip to content