Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, přičemž bylo nově zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od pěti let. Pravidlo o povinném předškolním vzdělávání nenovelizovalo obecný požadavek na přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s příslušným očkováním. Na druhou stranu není možné z očkování dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona. Proto je jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona. Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.

Jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zjednodušeně tedy starší 5 let), což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní. Pro bližší informace se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví

Skip to content