Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?

Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Skip to content