Zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy.

edu.cz > Ostatní > FAQ > Zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy.

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě mateřské školy stanovuje RVP PV. Přestože není povinností překrývání zajistit, je to doporučující podmínka, která má významný vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání i zajištění náležitého dohledu nad dětmi v době organizačně náročných činností (především při pobytu venku a přípravu na něj). Ředitel školy musí stanovit pedagogickou činnost učitelů, ale i provozní dobu mateřské školy, popř. jednotlivých tříd tak, aby byl provoz školy hospodárný a efektivní a aby rozvržení přímé pedagogické činnosti učitelů bylo účelné. Zvlášť je nutné upozornit na potřebu využívat plný přepočtený počet úvazků učitelů stanovený krajským úřadem v rozpisu rozpočtu. Výše úvazků a počet pedagogů ve škole je zcela na manažerském rozhodnutí ředitele školy.

Systémově je situace řešena reformou financování od 1. 1. 2020, kdy budou škole přidělovány finanční prostředky podle skutečné potřeby pedagogické práce ve školách. Reforma financování přináší garanci financování skutečného rozsahu vzdělávání, stanoven je maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu – dle počtu tříd mateřské školy a délky provozu, respektována je optimální potřeba souběžného působení dvou učitelek ve třídě mateřské školy. Rozpis rozpočtu na každý rok stanoví přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady.

RVP PV je závazným dokumentem. Vzdělávání v jednotlivých školách se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV. Pokud tomu tak nebude, jde o porušení školského zákona. Kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání provádí Česká školní inspekce.