Jaký je rozsah dovedností dětí a zajišťování dopomoci při osobní hygieně dítěte?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Jaký je rozsah dovedností dětí a zajišťování dopomoci při osobní hygieně dítěte?

Žádná právní norma, která by stanovovala míru fyzického kontaktu mezi pedagogem a dítětem, neexistuje.

Školský zákon v § 29 odst. 1 a 2 vymezuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních. Výslovně je zde uvedeno, že školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Dále je v ustanovení uvedeno, že školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Míru hygienických dovedností u dětí předškolního věku je nutné posoudit s ohledem na věk dětí (fyziologický i mentální), na jejich individuální potřeby (fyzické i psychické), a také s ohledem na schopnost se o sebe postarat (sebeobsluha při hygieně atd.). Povědomí ohledně osobní hygieny má mít již tříleté dítě osvojené, dítě však z fyziologického hlediska nemůže ještě zvládat tuto dovednost (má krátké horní končetiny). Mateřská škola napomáhá dítěti tuto dovednost v oblasti osobní hygieny si postupně osvojit – přesná doba, od kdy to má umět stanovena není.

Vzhledem k šíři a specifičnosti této oblasti nelze stanovit obecná pravidla, neboť každý jedinec je jiný a má jiné osobní potřeby. Není například možné, aby pedagog mateřské školy neposkytl dítěti potřebnou podporu a pomoc při zajišťování osobní hygieny, v souvislosti s emocionální subvencí při odloučení od rodiny atd.

Dokumentem školy, který toto může do jisté míry upravovat, je školní řád. Školní řád má upravovat dle § 30 školského zákona podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole a dále podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Některé školy mohou mít také stanovena zvláštní pravidla, která nejsou součástí školního řádu, ale mohou upravovat mezilidské vztahy mezi všemi účastníky vzdělávání, či etický kodex.

Zejména při vzdělávání nejmladších dětí se stává, že učitel nebo jiný zaměstnanec mateřské školy dětem se zajištěním hygieny pomáhá. Primárně má předškolní vzdělávání za cíl podporovat u dítěte získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Jedním z očekávaných výstupů uvedených v RVP PV je, že dítě dokáže zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) a k tomuto výstupu mateřská škola dítě postupně směřuje.

Pokud budou pravidla péče o hygienu dětí uvedena ve školním řádu, lze je považovat za dostačující, neboť zákonní zástupci jsou o vydání a obsahu školního řádu informováni (§ 30 odst. 3 školského zákona). Zároveň se s ním mohou kdykoli seznámit, neboť povinností školy je, aby byl vyvěšen na přístupném místě ve škole.