Může být pětileté dítě zařazeno ve třídě s mladšími dětmi?

edu.cz > FAQ > Může být pětileté dítě zařazeno ve třídě s mladšími dětmi?

Zařadit děti různého věku do různých tříd je plně v kompetenci ředitele mateřské školy. Dle ustanovení § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání „do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku“.

Podle § 164 odst. 1 školského zákona ředitel školy

– rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak;

– odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3;

– odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb;

– odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Podle § 165, odst. 1, školského zákona dále ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení.

Děti mohou být tedy ve třídě uspořádány buď heterogenně (různé věkové složení) nebo homogenně (shodné věkové složení). Vzdělávání dětí v mateřské škole nastavuje RVP PV, podle kterého se dítě rozvíjí s ohledem na svůj věk, schopnosti a individuální potřeby. Tudíž i v kolektivu s mladšími dětmi musí být dítěti poskytována taková podpora, která bude akceptovat jeho přirozená vývojová specifika. Bude mu umožněn rozvoj a vzdělávání v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb se zaměřením na vytváření klíčových kompetencí tak, aby dítě získalo předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a k celoživotního učení, tedy i pro vstup do základní školy. Takovéto pojetí předškolního vzdělávání umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti, věk a učební předpoklady.

Zařazení dítěte ve věku pěti let s mladšími dětmi neodporuje právním předpisům, není diskriminační a je plně v kompetenci ředitele mateřské školy. Pokud nebude zákonný zástupce dítěte spokojen s odpovídající kvalitou poskytovaného předškolního vzdělávání, může se obrátit na ředitele mateřské školy, zřizovatele nebo následně na Českou školní inspekci.