Na nedodržení podmínek nařízení GDPR jsou vypsány poměrně drastické pokuty. Kdo je ve školství bude platit, pokud některé školy tyto předepsané podmínky nesplní? Budete je vymáhat po jejich ředitelích?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Na nedodržení podmínek nařízení GDPR jsou vypsány poměrně drastické pokuty. Kdo je ve školství bude platit, pokud některé školy tyto předepsané podmínky nesplní? Budete je vymáhat po jejich ředitelích?

K výši pokut je třeba uvést, že nařízení stanoví toliko maximální výši pokuty a nikoli pevnou částku. Dozorový úřad tedy v konkrétních případech na základě daných skutkových okolností stanoví, v jaké výši bude případná pokuta uložena s tím, že nelze bez dalšího předpokládat, že by v prostředí školství byly standardně ukládány pokuty v maximální či obdobné výši.  K druhé části dotazu je třeba konstatovat, že tento není položen zcela jasně. Pokud by byla škole za případné pochybení uložena pokuta, pak ministerstvo není orgánem, který by mohl tuto pokutu jakkoli vymáhat, natož pak regresem vůči ředitelům škol. Ukládání případných pokut je toliko v kompetenci dozorového úřadu.

Skip to content