GDPR MŠMT a webu Edu.cz

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.

1.      Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1

IČO: 00022985

Elektronická adresa podatelny: posta@msmt.cz

ID datové schránky: vidaawt

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Šárka Jílková

Telefon: +420 234 811 105

Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1

Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz

2.      Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“):

 • přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení,
 • opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
 • výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení, nebo
 • omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.

Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt údajů právo požadovat též přenos automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku 20 nařízení.

Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení.

Správce je povinen ověřit totožnost žadatele, není-li totožnost zřejmá z předložené žádosti. Není-li totožnost zřejmá, je žadatel vyzván k doplnění žádosti nebo k jejímu předložení způsobem, kdy bude totožnost žadatele bez dalších pochyb určena. Totožnost je prokázána v případech, kdy je žádost doručena některým z následujících způsobů:          

 • osobně, kdy je totožnost ověřena podle průkazu totožnosti,
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
 • v elektronické podobě e-mailem s elektronickým podpisem, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů ministerstvem je porušeno nařízení nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené zákonem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 70837627

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

3.      Zpracování osobních údajů pro plnění úkolů na úseku veřejné správy

Ministerstvo zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, nebo v případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro ministerstvo ze zákonů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v jednotlivých agendách v rozsahu upraveném níže uvedenými právními předpisy.

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány, je dána příslušnými právními předpisy, podle kterých zpracování prováděno, a podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

a) agenda vzdělávání (vzdělávání předškolní, základní, základní umělecké, speciální, střední, vyšší odborné, institucionální výchova)

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy: poskytování dotací, akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, akreditace rekvalifikačních programů, evidence vydaných osvědčení o získání profesní kvalifikace, evidence výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, udělování a prodloužení autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vedení rejstříku škol a školských zařízení a školských právnických osob, vydávání souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga,  povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce a zápis do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků, výkon zřizovatelských činností, posuzování zahraničního studia na středních a vyšších odborných školách pro zdravotní a sociální účely, ověřování dokladů o vzdělání vydaných základními, středními nebo vyššími odbornými školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení v České republice (legalizace), vydávání Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního absolventům Evropské školy podle Úmluvy o statutu Evropských škol a vydávání Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno lyceem v Dijonu nebo v Nîmes, Gymnáziem Friedricha Schillera v Pirně.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích, žadatelích o dotace a jejich statutárních orgánech, ředitelích škol, garantech programů, hodnotitelích, účastnících řízení, a to identifikační údaje (tj. údaje sloužící k jednoznačné identifikaci fyzické osoby – jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost), adresní údaje (tj. údaje sloužící ke stanovení místa pobytu a ke kontaktování fyzické osoby – adresa bydliště nebo pobytu, kontaktní údaje) a popisné údaje (tj. další upřesňující údaje vztahující se k fyzické osobě a zpracovávané na základě zákonného důvodu – vzdělání, odborné znalosti, zaměstnání, pedagogická praxe, trestní bezúhonnost). V některých případech se provádí i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (zejména o zdravotním stavu dětí).

Tyto osobní údaje jsou získávány od škol a školských zařízení v rámci plnění jejich zákonných povinností. V případě žádostí o posouzení zahraničního studia na středních a vyšších školách, ověřování dokladů o vzdělání vydaných školami zapsanými ve školském rejstříku a vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničním absolventům jsou osobní údaje získávány od žadatelů o vydání takových osvědčení.
V některých případech (zejména v oblasti poskytování dotací) jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, a to výhradně jiným orgánům státní správy, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.
 

b) agenda vysokého školství a výzkumu, vývoje a inovací

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdější předpisů
 • Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (2007/C 306/01)
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy: matrika studentů, registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů, habilitační řízení, jmenování profesorem, jmenování rektorem, uchovávání bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací s odložením zveřejnění, legalizace vysokoškolských dokladů, nominace do Rady Národního akreditačního úřadu, registr uměleckých výstupů, ceny ministra pro vynikající studenty a absolventy, přestupky, dotace vysokým školám, poskytování účelové a institucionální podpory a související agenda,posuzování projektů pokusů se zvířaty, správa výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, hodnocení výzkumných organizací, vedení seznamu výzkumných organizací, vedení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, vedení rejstříku veřejných výzkumných institucí, mezinárodní spolupráce a související agendy, ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména identifikační údaje žadatelů a / nebo statutárních orgánů uchazečů, žadatelů o zápis nebo účastníků řízení (jméno a příjmení, rodné příjmení, titul, rodinný stav, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, u cizinců pohlaví), adresní údaje (adresa trvalého bydliště, adresa pobytu v případě cizinců), a další údaje stanovené právními předpisy.

V případě matriky studentů se jedná dále např. o údaje o studiu na střední škole, rok vykonání maturitní zkoušky, údaje o studiu na vysoké škole, datum zápisu, datum a způsob ukončení, délka studia, datum přerušení, místo výuky, forma studia, způsob financování studia, studijní program, studijní pobyty v zahraničí, zda má nárok na sociální stipendium, zda je student ubytován na koleji.

V případě registru docentů a profesorů, habilitačních řízení, jmenování profesorů a rektorů pak údaje o datu získání vysokoškolského vzdělání zaměstnance, akademických titulech, vědeckých hodnostech a úspěšně ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem a průběh zaměstnání, o vzniku, změně a skončení základního pracovněprávního vztahu zaměstnance k vysoké škole nebo v případě státní vysoké školy k České republice, včetně údaje o rozsahu práce.

U aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a vysokého školství, které jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci nebo mobilitu v rámci činnosti vysokých škol, může v některých případech docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací, a to v souvislosti s hodnocením žádostí uchazečů / žadatelů a s předáváním údajů o úspěšných žadatelích. Jedná se o předávání v souvislosti s plněním smluvních vztahů mezi ministerstvem a uchazečem / žadatelem, v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy mezi ministerstvem a správcem osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci ve prospěch (při naplňování mezinárodních aktivit ve prospěch nebo na žádost) uchazeče / žadatele, nebo z důvodu veřejného zájmu. O této skutečnosti jsou uchazeči / žadatelé informování v textu dokumentace pro příslušnou aktivitu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

c) akreditace studijních programů vysokých škol

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (2007/C 306/01)
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy spojené s akreditacemi studijních programů na vysokých školách, zajišťováním kvality vysokého školství a řešením stížností.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména identifikační údaje žadatelů o akreditace, osob zajišťujících vzdělávací a tvůrčí činnost na vysokých školách, hodnotitelů, stěžovatelů, účastníků řízení (např. jméno a příjmení, tituly, datum narození), jejich popisné údaje (např. vzdělání, odborná kvalifikace, zaměstnání, odborná a publikační činnost) a adresní údaje (např. bydliště, adresa zaměstnavatele, kontaktní údaje).

d) agenda operačních programů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1300/2013, o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1301/2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1304/2013, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1305/2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy spojené s poskytováním podpory z evropských strukturálních a investičních fondů na Operační programy, u kterých je řídícím orgánem ministerstvo.

Mezi zpracovávané údaje patří především identifikační údaje o žadatelích a statutárních orgánech žadatelů, o účastnících a podpořených osobách, o účastnících řízení (jméno a příjmení, tituly, datum narození a rodné číslo, pohlaví, vzdělání), dále jejich kontaktní údaje, údaje o zaměstnání (zaměstnavatel, podmínky pracovních smluv) a další údaje (rodinní příslušníci, vojenská služba, rodičovská nebo mateřská dovolená). V některých případech jsou u podpořených osob zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav, etnická příslušnost).

e) agenda sportu, dětí a mládeže

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy dotačních řízení v oblasti spotu a mládeže a udělování akreditací pro vzdělávací sportovní zařízení.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména údaje o žadatelích a jejich statutárních orgánech a účastnících řízení (jméno a příjmení, funkce, datum a místo narození, adresa a kontaktní údaje, zdravotní stav, vzdělání a odborné znalosti) a údaje o gestorovi programu (jméno a příjmení)), údaje o účastnících soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (jméno, příjmení, rok narození a škola).

V rámci vedení Rejstříku sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory podle zákona o podpoře sportu jsou zpracovávány osobní údaje (jméno, příjmení a rodné číslo) sportovců a trenérů sportovních organizací žádajících o podporu.

V případech, kdy osobní údaje nejsou získány přímo od subjektů údajů, jsou zdrojem těchto osobních údajů žadatelé o dotaci a příjemci dotací.
V některých případech (zejména v oblasti poskytování dotací) jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, a to výhradně jiným orgánům státní správy, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.

Při organizování soutěží a přehlídek, organizovaných mimo režim dotačních řízení, je zpracování osobních údajů o soutěžících nezbytné pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, a to v souvislosti s pořádáním soutěží a přehlídek podporujících znalostní, umělecké, sportovní a společenské znalosti dětí a mládeže. V takových případech se jedná o zpracování osobních údajů identifikačních (jméno, příjmení, věk nebo ročník) a kontaktních (škola).

f) agenda mezinárodní spolupráce

 • Zákon č. 2/1969 Sb., zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Jedná se zejména o agendy: přijímání občanů cizích státu ke stipendijním pobytům, stipendijní pobyty v zahraničí, vysílání expertů do mezinárodních organizací, pořádání mezinárodních konferencí, výběrová řízení na pozice učitelů, výchovných poradců, ředitelů a zástupců ředitelů vyslaných do Evropských škol, vedení informačního systému pro uznávání odborné kvalifikace a­ evidence osob dočasně / příležitostně poskytujících služby a uchazečů o uznání odborné kvalifikace.

Postup v rámci těchto agend, vykonávaných  ministerstvem, se rovněž řídí mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména osobní údaje o studentech, žadatelích, akademických pracovnících a jiných odborných pracovnících, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, rodinný stav, pohlaví), adresní údaje (adresa bydliště a pobytu, kontaktní údaje) a popisné údaje (kvalifikace a odbornost). V některých případech jsou zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav v případě vysílání na stipendijní pobyty do některých vymezených teritorií a u přijímání zahraničním studentů ze třetích zemí).

4.      Zpracování osobních údajů v oblasti zajištění činnosti ministerstva

Ministerstvo zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu právními předpisy, nebo v případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro ministerstvo z právních předpisů nebo ze smluv, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů ministerstva nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony: 

 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům

Účelem těchto agend je vyřizování petic a stížností, žádostí o informace, uzavírání smluv, proces zadávání veřejných zakázek včetně dokumentace,  kontrolní činnost (včetně finanční kontroly), školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, posuzování projektových dokumentací, provádění auditů, zabezpečení IT prostředí ministerstva a související činnosti (školení uživatelů, zálohování systémů), vedení účetnictví, vedení spisové služby, prezentace ministerstva a činnosti jeho představitelů, organizace činností ministerstva (vedení kontaktních seznamů apod.) 

Mezi zpracovávané údaje patří zejména osobní údaje uchazečů o veřejné zakázky, dodavatelů, smluvních partnerů, resp. jejich zástupců nebo kontaktních osob, zaměstnanců ministerstva, účastníků řízení. Vedení spisové služby zahrnuje subjekty údajů z ostatních agend, pokud jsou s využitím jejich údajů vedeny spisy.

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje identifikační a adresní.

5.      Zpracování osobních údajů v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů

Ministerstvo zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro ministerstvo ze zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů České republiky, ministerstva nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Zpracování se provádí zejména pro účely zajišťování výběrových řízení, vedení agendy služebních a dalších průkazů, vedení a správy personálních evidencí a statistik, plnění úkolů k zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců, zúčtování mezd, vzdělávání, evidence docházky.

Některá zpracování (např. evidence docházky) jsou založena na oprávněném zájmu ministerstva.

Tato zpracování se týkají zejména zaměstnanců, státních zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, případně osob, které chtějí vykonat úřednickou zkoušku.

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě identifikačních a adresních údajů také zvláštní kategorie osobních údajů  (zejm. údaje o zdravotním stavu), dále údaje z evidence Rejstříku trestů, údaje o vzdělání, průběhu zaměstnání, vojenské službě nebo o členství v politických stranách. U zaměstnanců a státních zaměstnanců mezi zpracovávané údaje patří také např. číslo občanského a řidičského průkazu a údaje o jejich rodinných příslušnících.

6.      Další zpracování osobních údajů

Některá dílčí zpracování ministerstva jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu předepsaným způsobem informován, resp. poučen.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content