UpSkilling: Systémové prostředí k prohlubování kompetencí

Základní informace o projektuCíle projektuKlíčové aktivity projektuHlavní výstupy projektu
Zahájení projektu:15. 4. 2019
Ukončení projektu:31. 12. 2023
Registrační číslo projektu:CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987
Příjemce dotace:Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace:155 188 611 Kč
Zdroj financování:Operační program Zaměstnanost
 • Projekt podpoří síť autorizovaných osob, které mají právo organizovat a provádět zkoušky z příslušných profesních kvalifikací.
 • Projekt provede pilotáž možností fungování vzájemných vazeb mezi klíčovými aktéry na celostátní i regionální úrovni a zajistí doplnění potřebné datové báze nezbytné pro kvalifikované rozhodování těchto aktérů.
 • Projekt na základě profesních kvalifikací zajišťujících rozvoj digitálních kompetencí připraví nástroje pro cílenou podporu digitální gramotnosti, zejména pak v oblasti nepřenositelných digitálních kompetencí.
 • Projekt zajistí informovanost v rámci navrženého systému.

KA 1 Podpora sítě subjektů zajišťujících cesty k prohlubování dovedností – Klíčová aktivita je zaměřena na podporu a optimalizaci sítě autorizovaných osob (AOs), tj. subjektů, které mají právo organizovat a provádět zkoušky z příslušných profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podpora a optimalizace sítě AOs navazuje na doporučení Rady č.5 a č. 9. Podpořeny budou zejména takové AOs, které

a) provádějí zkoušky z profesních kvalifikací skládající tzv. úplné profesní kvalifikaci na úrovni EQF 3 a 4, resp. z profesních kvalifikací příbuzných svým obsahem některému ze středoškolských oborů vzdělání a

b) provádějí zkoušky u profesních kvalifikací zahrnujících rozvoj digitálních kompetencí.

Při realizaci klíčové aktivity včetně plánované pilotáže budou zohledněny potřeby prioritní skupiny osob, tj. takových, které opouštějí vzdělávací systém bez ukončeného středoškolského vzdělání – tzv. early school leavers, dále osoby na trhu práce s nízkou úrovní vzdělání, tzn. na úrovni EQF 2 a nakonec osoby na trhu práce s potřebou rozvoje digitálních kompetencí. O těchto skupinách osob hovoříme jako o sekundární cílové skupině.

Zároveň budou brány do úvahy potřeby trhu práce na regionální úrovni.

KA 2 Koordinace sítě subjektů a zajištění informační báze – V rámci klíčové aktivity bude a) identifikována a aktivně oslovována sekundární cílová skupina krajským koordinátorem ve spolupráci se zaměstnavateli a ÚP a budou realizovány konkrétní aktivity podpory (lokální zapojení potřebných aktérů systému), a následná pilotáž možností fungování vzájemných vazeb mezi klíčovými aktéry systému, který bude umožňovat prohlubování dovedností u stanovených skupin obyvatel ČR, b) bude zajištěna nezbytná informační báze pro kvalifikované rozhodování klíčových aktérů systému, tj. MŠMT, MPSV, NÚV, ÚP, zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí (šetření PIAAC).

KA 3 Podpora rozvoje digitálních kompetencí – Aktivita vychází z definovaných potřeb z hlediska požadavků trhu práce (spolupráce se sektorovou radou, zaměstnavateli, MPSV/NSP). Na základě těchto potřeb budou vytvořeny sylaby, které budou definovat základní vzdělávací obsah, a které budou odrážet potřeby identifikovaných profesních kvalifikací zejména v oblasti specifických digitálních kompetencí. Aktivita vytváří doplnění sítě AOs a tedy vazbu na KA 01.

KA 4 Zvýšení povědomí u cílové skupiny – Aktivita je zacílena na zajištění informovanosti a aktivní komunikace s cílovou skupinou o přínosech projektu, možnostech využití informací, zapojení do systému dalšího vzdělávání apod. Cílem aktivity je zajistit maximální seznámení cílové skupiny s jednotlivými výstupy projektu.

 • Doporučení pro optimalizaci sítě AOs na úrovni jednotlivých krajů
 • Optimalizovaná krajská síť AOs zohledňující výše uvedená doporučení
 • Pilotáž systému (vzorek min 500 osob opouštějící vzdělávací systém bez ukončeného středoškolského vzdělání) a její vyhodnocení
 • Koordinační platforma
 • Platforma AOs
 • Metodika práce krajských koordinátorů (best practice)
 • Realizace 2. cyklu šetření PIAAC
 • Národní zpráva s výsledky 2. cyklu šetření PIAAC
 • Vzdělávací programy směřující k získání PK pro pracovní místa

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu
http://www.nuv.cz/projekty/up

Výzkum PIAAC

Tento výzkum se zaměřuje se na klíčové dovednosti dospělé populace (16–65 let) potřebné pro úspěch a uplatnění na trhu práce i v občanském a osobním životě.
https://piaac.cz/
(projekt bude realizovat 2. vlnu šetření PIAAC v letech 2022-2023)

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content