KSH: Komplexní systém hodnocení

edu.cz > Projekty ESIF > KSH: Komplexní systém hodnocení
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751
Příjemce dotace: Česká školní inspekce (ČŠI)
Výše dotace:

246 675 150

Zdroj financování:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je:

 • dokončit vývoj metod, postupů a nástrojů pro komplexní hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy,
 • na jednotlivých úrovních propojit procesy externího a interního hodnocení,
 • sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání,
 • hodnotit komplexně všechny části národního kurikula,
 • budovat kulturu hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání s ohledem na socioekonomický a teritoriální kontext,
 • důsledně využívat a interpretovat disponibilní inspekční data vzešlá z národních i mezinárodních aktivit a týkající se vzdělávání. 
 1. Řízení projektu – zajištění kvalitní realizace celého projektu včetně důkladné dokumentace procesů v souladu s metodickým prostředím OP VVV a metodami projektového řízení PRINCE 2
 2. Propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení a tvorba příkladů inspirativní praxe – vývoj metod, postupů a nástrojů pro propojení externího
  a interního hodnocení na úrovni vzdělávací soustavy ČR, na úrovni školy, na úrovni hodnocení pedagogů i konkrétních žáků, tvorba příkladů inspirativní praxe ve vybraných oblastech vztahujících se kritériím hodnocení podmínek, průběhu
  a výsledků vzdělávání
 3. Hodnocení klíčových kompetencí – tvorba nástrojů pro hodnocení klíčových kompetencí dle RVP ZV na úrovni vzdělávacího systému i jednotlivých škol
 4. Monitorování úrovně spravedlivosti ve vzdělávacím systému – tvorba nástrojů pro sledování a vyhodnocování socioekonomického a teritoriálního zázemí žáků a škol a vlivu socioekonomických charakteristik na vzdělávání
 5. Sekundární analýzy inspekčních dat – analýza, interpretace a aplikace dat z řady dostupných domácích i mezinárodních datových zdrojů
 6. Implementace nových hodnoticích postupů a metod – vzdělávání školních inspektorů, ředitelů škol i učitelů v práci s vybranými projektovými výstupy
 7. Spolupráce s ostatními IPs a IPo v oblasti zvyšování kultury hodnocení – spolupráce
  s nositeli dalších relevantních IPs a IPo s cílem propojovat poznatky z jejich realizace
  a dosáhnout maximální synergie výstupů
 8. Evaluace – realizace vnitřní evaluace, jejímž předmětem je především systematické sledování a vyhodnocování realizace jednotlivých klíčových aktivit a jejich přínosu ke stanoveným cílům
 • Metodika propojení externího a interního hodnocení škol
 • Popisy inspirativní praxe škol k vybraným kritériím dle modelu tzv. Kvalitní školy
 • Analytické dokumenty a publikace reflektující v souvislostech výsledky mezinárodních šetření PISA, PIRLS, TIMSS a TALIS
 • Metodické publikace s vybranými úlohami z mezinárodních šetření poskytující inspiraci pro rozvoj žákovských dovedností
 • Soubory nástrojů a metodiky pro hodnocení klíčových kompetencí dle RVP ZV
 • Systém indikátorů umožňující definovat spravedlivost ve vzdělávání na úrovni školy, vč. metodiky k monitorování a vyhodnocování spravedlivosti vzdělávacího systému
 • Průběžné a důsledné vzdělávání pedagogických pracovníků škol, pracovníků ČŠI a dalších aktérů ve vzdělávání, kteří budou s novými metodami, postupy a nástroji v rámci systému pracovat

Užitečné odkazy:

Výzkumy projektu:

Infografiky k analytickým výstupům

Inspirativní videa v návaznosti na výzkumy: