KIPR: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

edu.cz > Projekty ESIF > KIPR: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
Zahájení projektu: 1. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2020 (již ukončen)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace: Národní pedagogický institut ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Výše dotace: 143 040 500 Kč
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Zvýšení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v podmínkách proinkluzivního vzdělávání
 • Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení se školami a dalšími zainteresovanými stranami ve vzdělávacím systému i za jeho hranicemi, a to zvláště ve vztahu k žákům ohroženým diskriminací a nerovným přístupem ke vzdělávání

Klíčové aktivity projektu

 1. Řízení projektu – koordinace klíčových aktivit, sestavení a řízení projektového týmu, řízení spolupráce týmu a tvorbu výstupů v rámci projektu, kontrolu výstupů projektu
 2. Spolupráce – spolupráce s odbornými partnery
 3. Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu poskytování podpůrných opatření – zavedení a ověření „Jednotných pravidel“ (personálního, diagnostického, procedurálního) s popisem dobré praxe intervencí, hodnoticím nástrojem pro posuzování kvality školských poradenských zařízení, včetně ukazatelů důležitých pro sjednocení kvality poskytovaných služeb
 4. Integrace podpůrných opatření na úrovni ŠPZ (PPP a SPC) – sledování průběhu navrhování a poskytování podpůrných opatření na úrovni školských poradenských zařízení, zvláště ve 2-5 stupni, s podporou metodické sítě pracovníků školských poradenských zařízení
 5. Integrace podpůrných opatření na úrovni školy – podpora škol při práci s Plánem pedagogické podpory a naplňování podpůrných opatření ve stupni 2–5 pro žáky, a realizace komparativní studie mapování specifických vzdělávacích potřeb žáků s potřebou podpory z důvodu příslušnosti k odlišné kultuře nebo žijících v nepříznivých životních podmínkách
 6. Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol – realizace vzdělávacích programů, které se orientují zejména na podporu poskytování a navrhování podpůrných opatření, na tvorbu Plánu pedagogické podpory a IVP, na tvorbu doporučení ke vzdělávání, na zavádění „Jednotných pravidel“
 7. Evaluace – monitorování a posouzení realizace projektu, včetně zpracování analýz, monitorovacích zpráv a zprávy k „lessons learned“ o získaných zkušenostech a doporučeních pro následující projekty

Hlavní výstupy

 • Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních
 • Popis dobré praxe intervenčních postupů
 • Metodická síť pro jednotná pravidla poskytovaných poradenských služeb a jejich kvalitu a podpůrná opatření
 • Metodická a přímá podpora škol při práci s Plánem pedagogické podpory
 • Komparativní studie o vzdělávání žáků ohrožených diskriminací a nepříznivými životními podmínkami, metodika práce se žáky ohroženými diskriminací a metoda dynamické diagnostiky
 • Komplexní analytický a evaluační plán pro vyhodnocení činnosti revizního pracoviště, komplexní evaluační zprávy o mechanismech revizního pracoviště
 • Návrh systému supervize pro školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště a realizace supervizních setkání
 • Koncepce a realizace případových konferencí
 • Návrh úpravy výkaznictví a analýza dat z výkazů školských poradenských zařízení
 • Vzdělávací moduly

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu

http://www.nuv.cz/kipr

Metodická podpora pro školy z aktivity projektu č. 5

NÚV – KIPR – školy