Mistrovská zkouška systém (MiZk)

edu.cz > Projekty ESIF > Mistrovská zkouška systém (MiZk)

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.


Cíle a očekávané přínosy mistrovské zkoušky

  • MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU – zatímco maturant se může ve svém oboru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr v doktorandském studiu, řemeslník dosud takovou možnost nemá (nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do kvalifikační úrovně EQF 5.
  • OCHRANA SPOTŘEBITELE – umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce a poskytnout mu služby „na klíč“.
  • ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU – KONKURENČNÍ VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY – účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.
  • EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST. Mistrovská kvalifikace musí být kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím k národním specifikám a tradicím a zvýší tak držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí (standard složené mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec kvalifikací (EQF)).
  • PRESTIŽ ŘEMESEL – Zvýšit celkovou „laťku“ kvality řemeslné práce, tím výšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

Kontakty

Základní administrativní údaje

Zahájení projektu: listopadu 2017

Ukončení projektu: října 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431

Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání

Rozpočet projektu: 109 573 587,00 Kč