P-KAP: Podpora krajského akčního plánování

edu.cz > Projekty ESIF > P-KAP: Podpora krajského akčního plánování
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Příjemce dotace: Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace: 275 930 531 Kč
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Projekt P-KAP je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Krajům poskytuje podporu při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a středním a vyšším odborným školám při využívání přístupů akčního plánování a vytváření vlastních plánů aktivit (PA) a školních akčních plánů (ŠAP).
 • Při akčním plánování je věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv. oblastem intervence, jako např. podpora polytechnického vzdělávání, podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů nebo rozvoj kariérového poradenství.

KA 01 Řízení projektu – stanovení dílčích cílů a jejich časových, finančních a personálních rámců; průběžné monitorování a kontrola plnění cílů

KA 02 Zajištění metodické podpory při přípravě a realizaci KAP – Činnosti realizované v této aktivitě zajistí metodickou, vzdělávací, poradenskou a analytickou podporu nezbytnou pro kvalitní přípravu KAP v jednotlivých krajích. Činnosti budou probíhat po celou dobu realizace projektu, jejich zaměření se však bude měnit v souladu s etapami přípravy a realizace KAP, resp. činnosti budou realizovány ve dvou cyklech – příprava KAP I, příprava KAP II.

KA 03 Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol – Cílem uvedené aktivity je poskytnout realizačním týmům KAP informace o aktuálních potřebách škol především v oblastech povinných intervencí. Pro účely šetření zaměřeného na analýzu potřeb škol bude využit standardizovaný dotazník. V rámci dotazníku budou předem nadefinované a operacionalizované sledované oblasti intervence (a to jak povinné, tak i ty nepovinné) za účelem zajištění společného jazyka respondentů, kteří budou dotazník vyplňovat a následné komparace výsledků. Každá z oblastí intervence bude zároveň obsahovat několik nadefinovaných a vyčerpávajících úrovní, ke kterým se jednotlivé školy budou moci přiřazovat a na jejichž základě bude možno sledovat posun škol v průběhu jednotlivých fází KAPu.

KA 04 Podpora škol při přípravě plánu aktivit rozvoje vzdělávání – Podpora škol bude realizována ve dvou oblastech: podpora škol při přípravě ŠAP/PA, podpora škol v oblastech jednotlivých intervencí. Má-li se akční plánování skutečně stát nástrojem kvalitního řízení školství, nestačí, aby bylo využíváno pouze na krajské úrovni. Je nezbytné, aby tento nástroj využívaly ke svému plánování i střední a vyšší odborné školy v každém kraji.

KA 05 Evaluace – průběžná evaluace projektu, jeho výsledků a výstupů

KA 06 Spolupráce s IPs – spolupráce a komunikace s ostatními projekty

 • Návrh systému metodické podpory KAP I
 • Dokončení systému metodické podpory KAP II
 • Dotazníkové šetření potřeb škol I, II, III
 • Soubory regionálně specifických dat I, II
 • Zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách
 • Školní akční plány (ŠAP)
 • Plány aktivit rozvoje vzdělávání (PA)
 • Výměna zkušeností
 • Semináře a webináře
 • Vytvoření sítí metodiků

Aktuality projektu