Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Projekt P-KAP je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Projekt byl zahájen v roce 2016, potrvá do r. 2021 a je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů. Nositelem metodické podpory je od 1. 1. 2020 nově vytvořený Národní pedagogický institut ČR, do 31. 12. 2019 jím byl Národní ústav pro vzdělávání.

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) v rámci projektu poskytuje metodickou podporu

  • krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání,
  • středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).

Při akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv. oblastem intervence, které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt tedy umožní i efektivní podporu škol prostřednictvím Evropských strukturálních fondů a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb. Klíčová témata, oblasti intervence, mají pomoci sladit celostátní strategii se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na povinné a nepovinné.

Povinné oblasti intervence:

Nepovinné oblasti intervence:

Základní administrativní informace

Zahájení projektu 1. 3. 2016
Ukončení projektu 31. 12. 2021
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_001/0000363
Příjemce dotace NÚV, od 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace 275 mil. Kč