Podpora předškolního vzdělávání

Základní informaceAktualityIndikátory

Cíl implementační karty:

Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí - proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.


Implementační karta k předškolnímu vzdělávání (pdf ke stažení)


Tabulka opatření a klíčových aktivit

Číslo opatření / klíčové aktivityPopis opatření / aktivityTermín realizaceStav plnění
Opatření č. 1Zvýšení účasti dětí v předškolním vzděláváníTento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 1.1Analýza příčin a návrh opatření11/2020
- 03/2022
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 1.2Meziresortní spolupráce na podporu komunikace se zákonnými zástupci01/2021 
- 12/2023
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 1.3Zajištění potřebných kapacit01/2021
- 12/2023
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Opatření č. 2Úprava RVP PV a zvýšení kvality předškolního vzdělávání
Klíčová aktivita 2.1Úprava RVP PV11/2020 
– 09/2024
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 2.2Podpora implementace RVP PV2023
Klíčová aktivita 2.3Podpora pedagogické diagnostiky01/2021
- 12/2023
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Opatření č. 3Podpora pedagogů a vedení školy
Klíčová aktivita 3.1Zvýšení kvality přípravného vzdělávání01/2021
- 09/2022
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 3.2Posilování řídících kompetencí vedoucích pracovníků2021Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 3.3Podpora dalšího vzdělávání2021 -2023Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Opatření č. 4Parametrizace financování a nákladovosti MŠ
Klíčová aktivita 4.1Finanční náklady na snižování počtu dětí na učitele2021 - 2022Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.
Klíčová aktivita 4.2Racionalizace finančních toků2021Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je v_realizaci.png.

Zdůvodnění potřebnosti

Zvýšit účast na předškolním vzdělávání dětí všech věkových skupin, které jsou cílovou skupinou předškolního vzdělávání podle školského zákona. Zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání již od tří let věku souvisí s maximálním využitím jejich potenciálu a má výrazný dopad na pozdější úspěšnost ve vzdělávání (snížení rizika OŠD). Jedná se také o prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání i získání potřebných kompetencí pro profesní, osobní a občanský život. Specifické zaměření je potřeba na povinné předškolní vzdělávání, kterého se neúčastní všechny děti, zejména ty ze skupin ohrožených budoucím školním neúspěchem.

Upravit obsah RVP PV a aktualizovat obsah vzdělávání ve školách. Obsahové zaměření může zohlednit podporu osvojování klíčových kompetencí, podporovat motorický vývoj, fyzické aktivity a zdatnost dětí, iniciativu, samostatnost, řešení problémů, tvořivost, spolupráci v týmu nebo využití technologií přiměřeně věku. Ve vazbě na inovovaný RVP PV bude vhodné zajistit, aby vybavení škol didaktickým materiálem bylo využíváno efektivně pro individualizovanou vzdělávací nabídku. A to i s ohledem na děti ohrožené sociálním vyloučením. Pedagogické zaměření na tyto děti může významně napomoci jejich úspěchu při přechodu do základního vzdělávání a ve vzdělávání vůbec.

Sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky jednotlivých dětí je potřeba více systematicky. Sledovat a podporovat pokroky dětí je také potřeba v partnerské spolupráci se zákonnými zástupci. Žádoucí je důsledně zohledňovat individuální potřeby a odlišnosti jednotlivých dětí v průběhu vzdělání. Pro rozvoj dětí je velmi užitečná průběžná formativní zpětná vazba k jejich chování, sociálně emočním kompetencím, činnostem a k jejich výsledkům vzdělávání. Vhodné je už v předškolním vzdělávání podporovat sebehodnocení dětí. Je třeba podporovat pedagogy mateřských škol pro využívání aktivizujících vzdělávacích metod a principů pozitivní podpory chování a sociálně-emočního učení.

Zaměřit se na přetrvávající vysoký počet dětí s odkladem školní docházky, a to podporou dětí ve všech MŠ – včasnou a komplexní. Grafomotorické a komunikační dovednosti dětí je potřeba podporovat systematicky a s ohledem na individuální potřeby dětí.

Podporovat kvalitu pedagogického vedení škol, a to konkrétním zaměřením profesního rozvoje na dovednosti samotného řízení kvality vzdělávání, poskytování zpětné vazby učitelům ke kvalitě jejich práce a v jejich následném odborném vedení. Umožnit všem školám realizovat efektivní autoevaluaci zaměřenou na hodnocení vzdělávacího procesu a také na metodickou podporu začínajících pedagogů i pedagogů s delší praxí ze strany vedení škol.

Podporovat vzdělávání rostoucího počtu dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Počet dětí-cizinců v mateřských školách se zvýšil v letech 2014–2019 ze 7 214 na 11 942, tedy o cca 65 % za pět let. Pro vzdělávání dětí-cizinců v českém jazyce je potřebná podpora kmenových učitelů ve třídách MŠ. Potřeba jazykové podpory se týká všech dětí-cizinců v MŠ.


Soubor opatření a klíčových aktivit

Opatření č. 1 Zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání

Cílem opatření je zvýšit podíl dětí, které se účastní předškolního vzdělávání prostřednictvím uceleného souboru aktivit a také posílením jeho atraktivity. Důležité je motivovat zákonné zástupce, kteří dlouhodobě své děti do předškolního vzdělávání nezačleňují, a posilovat spolupráci mezi rodinou a školou. Zřizovatele budeme podporovat při naplňování zákonné povinnosti zajistit potřebné kapacity mateřských škol.

Klíčová aktivita 1.1 Analýza příčin a návrh opatření

Prostřednictvím výzkumu TAČR zanalyzujeme skutečné příčiny toho, proč děti do předškolního vzdělávání nenastoupily, a podle zjištění navrhneme cílená opatření založená na datech. (Koordinovaný postup – TAČR, výzkum Ústavu pro výzkum rozvoje vzdělávání pro MŠMT, Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Min- isterstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Agentura pro sociální začleňování a další).

Období realizace2021–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti resortu
VýstupyVstupní analýza implementace povinného předškolního vzdělávání 
Návrh opatření

Klíčová aktivita 1.2 Meziresortní spolupráce na podporu komunikace se zákonnými zástupci

Spolupráci se zákonnými zástupci dětí budeme prohlubovat ve spolupráci s dalšími aktéry. Mezi hlavní nástroje bude patřit zejména činnost školních asistentů, sociálních pracovníků a mediátorů pro komunikaci. Využijeme zkušeností aktérů úspěšných v zapojování rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením do vzdělávání, aby se prostřednictvím integrovaného přístupu zvyšoval podíl dětí navštěvujících mateřské školy.

Zajistíme metodické vedení a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech spolupráce s rodiči a dalšími externími partnery škol s využitím kontaktních i on-line forem vzdělávacích aktivit.

Směrem k veřejnosti budeme prezentovat a posilovat vzdělávací a socializační roli mateřských škol a důležitost zapojení dítěte do předškolního vzdělávání s ohledem na rozvoj základů jeho kompetencí pro pozdější úspěšný občanský, profesní i osobní život.

Období realizace2020–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti resortu
VýstupyMetodika komunikace se zákonnými zástupci dětí ohrožených školním neúspěchem včetně příkladů dobré praxe
Publikace odborných materiálů, komunikační kampaň
DVPP

Klíčová aktivita 1.3 Zajištění potřebných kapacit

Podporovat zřizovatele při naplnění zákonné povinnosti zajistit potřebné kapacity předškolního vzdělávání zejména prostřednictvím správného nastavení kritérií a podmínek dotačních programů a výzev IROP 2021–2027 a ve spolupráci s MAS a realizátory MAP. Podpora zřizovatelů při naplňování zákonné povinnosti bude spočívat také v identifikaci případů nedostatečných kapacit hodných zvláštního zřetele, definování kritérií potřebnosti a metodickém vedení ke sdílení kapacit v regionu a svazkování.

Období realizace2023
FinancováníERDF
VýstupyNastavení výzev programu IROP+

Opatření č. 2 Aktualizace RVP PV a zvýšení kvality předškolního vzdělávání

Cílem opatření je aktualizovat RVP PV a metodicky podpořit pedagogické týmy mateřských škol  nejen při aktualizacích školních vzdělávacích programů, ale především při práci s kurikulem, jejím vyhodnocování a neustálém zkvalitňování. Je potřeba posílit zpětnovazební funkce školy při sledování a hodnocení efektivity vzdělávacího procesu a vzdělávacích výsledků. Budou konkretizovány postupy vedení a využívání pedagogické diagnostiky k individualizaci vzdělávání, což bude mít dopad i na snížení podílů odkladů školní docházky. Důraz bude kladen na spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti vzdělávání a výchovy dětí.

Klíčová aktivita 2.1 Aktualizace RVP PV

Provedeme aktualizaci RVP PV v souladu s cíli Strategie 2030+ a v návaznosti na současné změny ve společnosti a potřeby dětí. Aktualizovaný RVP PV bude klást důraz na osvojení úrovně jednotlivých klíčových kompetencí dosažitelné pro konkrétní dítě a na rovnováhu mezi sociálně-emocionálním a kognitivním rozvojem. RVP PV budeme aktualizovat zejména v těchto oblastech:

  • cíle a obsahy vzdělávání,
  • sledování pokroku každého jednotlivého dítěte a realizace individualizovaných vzdělávacích strategií,
  • rozvoj sociálně-emočních dovedností,
  • pozitivní podpora očekávaného chování dětí a duševního zdraví,
  • přechod dítěte z MŠ do ZŠ,
  • posílení odborné role MŠ a spolupráce se zákonnými zástupci dětí,
  • posílení autoevaluačních aktivit školy.
Období realizace2020 –2023
FinancováníSR – v rámci činnosti resortu
Výstupyupravený RVP PV

Klíčová aktivita 2.2 Podpora implementace RVP PV

Připravíme a mateřským školám poskytneme komplexní metodickou podporu v oblasti tvorby a aktualizace ŠVP. Mezi hlavní nástroje bude patřit nabídka vzdělávacích seminářů/webinářů, metodická podpora pro sboro- vny, aplikace InspIS ŠVP a možnost využít modelové ŠVP pro předškolní vzdělávání.

K aktualizovanému RVP PV budou vytvořeny metodické materiály pro pedagogy. Zohlední se hlavní zásady osobnostního rozvoje dětí dle výstupů RVP PV.

Posílíme zpětnovazební funkce školy při sledování a hodnocení efektivity vzdělávacího procesu a vzdělávacích výsledků. Povedeme školy k propojování externího a vlastního hodnocení, které vychází z modelu Kvalitní školy ČŠI. Vlastního hodnocení školy musí probíhat systematicky, ve spolupráci s rodiči a se zaměřením na formativní zpětnou vazbu, která je nezbytná pro zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Budeme identifikovat a sdílet příklady inspirativní praxe.

Období realizace2021–2023
FinancováníSR – bez zvýšeného nároku; ESF+
VýstupyModelové ŠVP Soubory metodických materiálů k RVP PV Metodika vyhodnocování ŠVP – dosahování cílů vzdělávání

Klíčová aktivita 2.3 Podpora pedagogické diagnostiky

V metodických materiálech i cílených kurzech DVPP pro pedagogy ukotvíme využívání pedagogické diagnostiky k individualizaci vzdělávání a postupy jejího systematického vyhodnocování. Součástí pedagogické diagnostiky bude i depistáž dětí v psychosociálním riziku (dětí ohrožených  nenaplňováním jejich základních a vývojových potřeb v jejich rodinném prostředí).

Kvalitně prováděná pedagogická diagnostika povede k přijímání včasných preventivních opatření a tím i ke snižování vysokého podílu dětí s odkladem školní docházky. Případnou celkovou či sociální nezralost dětí je třeba řešit včas, v průběhu celé předškolní docházky ji kompenzovat adekvátními opatřeními a spolupracovat se zákonnými zástupci. Bude vyhodnocována účinnost realizovaných opatření a v případě potřeby bude navázaná spolupráce i s příslušnými odborníky (SPC, PPP, OSPOD apod.). V rámci jednotného metodického řízení ŠPZ stanovíme jednoznačná pravidla a diagnostické postupy při posuzování OŠD. Podpoříme terénní činnost pracovníků PPP a SPC přímo v mateřských školách.

Období realizace2020–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti rezortu
VýstupySoubor metodických materiálů Diagnostický standard Příklady dobré praxe Cílené DVPP

Opatření č. 3 Podpora pedagogů a vedení školy

Opatření se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím podpory pedagogů. Je nutné analyzovat obsah a způsob vzdělávání učitelů a ředitelů MŠ a podpořit možnost zvýšení požadavku na jejich odbornou kvalifikaci. Modernizujeme obsah počátečního vzdělávání v souladu se současnými potřebami společného vzdělávání, vzdělávání dětí s OMJ, vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Podpoříme profesní kompetence předškolních pedagogů v dalším vzdělávání a posílíme řídící kompetence ve- doucích pracovníků MŠ.

Klíčová aktivita 3.1 Zvýšení kvality přípravného vzdělávání

Analyzovat úroveň kvality poskytovaného středního vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, přípravného vyššího odborného i vysokoškolského vzdělávání vzhledem k potřebám praxe a na základě zjištění připravit možnost úpravy obsahu i způsobu výuky předškolní pedagogiky na úrovni SŠ, VOŠ i VŠ. Redefinovat profil absolventa s ohledem na specifika předškolního vzdělávání. Metodické vedení škol poskytujících obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Období realizace2021–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti rezortu
VýstupyAnalýza, profil absolventa, návrh na úpravu RVP oboru vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogika

Klíčová aktivita 3.2 Posilování řídících kompetencí vedoucích pracovníků

Revidovat funkční studium pro ředitele a vedoucí pracovníky a vytvořit pro jednotlivé druhy škol moduly se specifickým obsahem a zohledněním požadavků daného druhu školy. Pro MŠ bude vytvořen modul směrem k potřebám a zvláštnostem předškolního vzdělávání. Nastavit komplexní systém DVPP pro ředitele zohledňující požadavky na předškolní vzdělávání a řízení pedagogického procesu. Analýza záměru zvýšení požadavku na od- bornou kvalifikaci ředitelů MŠ s ohledem na aktuální situaci na této pracovní pozici, a to na úrovni bakalářských a magisterských studijních programů.

Posilovat řídící kompetence vedoucích pracovníků MŠ prostřednictvím DVPP, poskytovat metodickou podporu ředitelům MŠ v oblasti pedagogického vedení školy i řízení organizace.

Období realizace2021–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti rezortu
VýstupyRevidovaný a akreditovaný obsah funkčního studia Analýza nároků na odbornou kvalifikaci ředitelů MŠ Metodika plánovaní profesního rozvoje učitelů Aktualizace DVPP pro vedoucí pracovníky

Klíčová aktivita 3.3 Podpora dalšího vzdělávání

Podpoříme realizaci společných vzdělávacích programů přímo v mateřských školách pro všechny zaměstnance, pedagogické i nepedagogické pracovníky, aby byl rozvíjen společný zájem o neustálé zvyšování kvality na úrovni jednotlivé mateřské školy.

V oblasti DVPP bude podporována široká nabídka vzdělávání, aby umožnila individuální profesní rozvoj na úrovni konkrétního pedagoga i naplňování vize a strategického rozvoje jednotlivých mateřských škol dle jejich specifické situace.

Období realizace2021–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti rezortu
VýstupyAktualizovaná nabídka DVPP

Opatření č. 4 Parametrizace financování a nákladovosti MŠ

Cílem opatření je nastavit financování mateřských škol tak, aby podporovalo další snižování počtu dětí na učitele a zároveň nezatěžovalo nadbytečnou administrativou ani vedení škol, ani zákonné zástupce.

Klíčová aktivita 4.1 Snižování počtu dětí na učitele

Povedeme mateřské školy k efektivnímu využívání prostředků po změně financování regionálního školství takovým způsobem, který umožní další snižování počtu dětí na učitele zejména prostřednictvím navyšování překryvu přímé pedagogické činnosti při řízených vzdělávacích činnostech.

Období realizace2020–2023
FinancováníSR – v rámci činnosti resortu; 2,2 mld. zahrnuto v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, schváleno v SDV.
VýstupySnížení průměrného počtu dětí na učitele

Klíčová aktivita 4.2 Racionalizace finančních toků

Komplexně zanalyzujeme ekonomické nastavení provozu MŠ z hlediska racionalizace finančních toků s cílem možného snížení nadbytečných administrativních postupů.

Období realizace2021
FinancováníSR – v rámci činnosti rezortu
VýstupyAnalýza aktuálního stavu a soubor navrhovaných opatření

Cíl implementační karty

Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí - proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.


Konference Strategie 2030+

Strategie 2030+ je náš společný klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky. Co se za první rok realizace událo? Kam budou směřovat další opatření a aktivity v roce 2022 a 2023? Jak probíhá modernizace vzdělávacího systému ČR…

Cíl implementační karty:

Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí - proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.

Indikátory k této kartě jsou připravovány.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content