Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

FAQ v době válečného konfliktu na Ukrajině

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině
Obsah na této stránce je platný k 3. 5. 2022 (klikni pro podrobnosti)

Aktualizace k 3. 5. 2022: Přidány nové informace v části Další kola přijímacího řízení na SŠ.
Aktualizace k 11. 4. 2022: Přidány nové informace ke středním školám a přijimacím řízení na nich a obecně k financování regionálního školství v roce 2022.
Aktualizace k 11. 3. 2022: Přidány nové informace ve všeobecných FAQ k ZUŠ a k vydání nové legislativy "LEX UKRAJINA".
Aktualizace k 2. 3. 2022: Byl nově vytvořený a je aktuální celý FAQ.

Jak vyhledávat?

V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy. Pokud se chcete vrátit k obsahu v levém sloupci stiskněte pravou postranní plovoucí šipku.

Obsah témat FAQ

Obsah stránky


  Všeobecné FAQ


  Co je potřeba udělat po příchodu do ČR?

  V této chvíli dostávají ukrajinští uprchlíci tzv. “vízum o dočasné ochraně”. Okamžikem udělení víza se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Celý proces je poměrně jednoduchý, ve všech krajích ČR vznikla asistenční centra.

  Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, doporučte jim, aby si co nejdříve vyřídili registraci.

  Aktuální informace a kontakty Ministerstva vnitra:

  Jak na vzdělávání dětí bez znalosti českého jazyka?

  • Aktuálně nevíme, jak dlouho ukrajinské děti a rodiny v ČR zůstanou. Je určitě vhodné, aby se seznamovaly se základy češtiny pro cizince, ale minimálně v prvních měsících, kdy děti ještě nebudou docházet do školy, není třeba klást důraz na důkladné osvojení českého jazyka. Komplexní informace týkající se vzdělávání cizinců naleznete na webu NPI.
  • Školám a školským zařízením jsou bezplatně k dispozici překlady všech důležitých dokumentů ke stažení. Překlady jsou rozděleny do kategorií pro mateřské školy, základní školy, střední školy a pedagogicko-psychologické poradny. V případě potřeby je také možné požádat NPI o poskytnutí bezplatných tlumočnických služeb přímo ve škole.
  • V případě zájmu o zajištění tlumočnických služeb kontaktujte NPI. Na tyto kontaktní osoby je možné se obracet také s nejrůznějšími dotazy týkajícími se vzdělávání cizinců, mohou také zprostředkovat propojení s dalšími partnery.
  • Pokud nejste školou určenou pro poskytování bezplatné jazykové přípravy (§ 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb.) a přijali jste ke vzdělávání větší počet cizinců, obraťte se na krajský úřad, který Vám pomůže zajistit bezplatnou jazykovou přípravu v českém jazyce pro vaše žáky.
  • Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je zpracováno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání včetně dalších metodických materiálů.
  • NPI připravilo praktickou "Krabičku první záchrany pro učitele".
  • NPI připravilo video týkající se interkulturních rozdílů v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců ukrajinské národnosti nebo třeba video týkající se začlenění cizince do třídy.

  Jak postupovat při začleňování dětí do kolektivu?

  1. krok – Aklimatizace v rodinném prostředí

  Po příchodu je potřeba zajistit především zázemí rodiny pro každodenní život, umožnit členům rodiny být spolu, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Je třeba neopomíjet, že děti byly vystaveny traumatizujícím událostem, jejichž zpracování vyžaduje v každém případě základní pocit bezpečí a často také odbornou pomoc. Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Zájem dítěte je vždy na prvním místě.

  2. krok – Adaptace v organizovaných skupinách

  V průběhu prvních měsíců je důležité děti postupně adaptovat na život v nové zemi. Pro psychickou pohodu děti je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Důležité jsou socializační aktivity, prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě. Ukrajinské ministerstvo školství a tamní vzdělávací organizace neustále připravují pro ukrajinské děti distanční výuku dle ukrajinského vzdělávacího programu, ve kterém děti v tomto adaptačním období mohou v přeměřené míře pokračovat.

  Organizované adaptační skupiny mohou být provozovány při mateřských, základních a základních uměleckých školách, při domech dětí a mládeže a dalších školských zařízení. Školy mohou tyto aktivity poskytovat v rámci své doplňkové činnosti jako mimoškolní aktivity i pro děti, které nejsou přijaty ke vzdělávání ve škole. Pořádat je mohou také kulturní a neziskové organizace, mateřská či rodinná centra, krajanská centra atd. MŠMT připravuje na provoz adaptačních skupin dotační výzvu.

  3. krok – Nástup do české školy

  Přijetí dítěte do mateřské či základní školy je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Důležité je, aby se dítě do školy těšilo a nevnímalo pobyt ve škole v novém kolektivu bez jazykové znalosti jako další stresující událost. Jiná je situace dítěte, jehož kamarádi již konkrétní školu navštěvují, škola má se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zkušenost a dokáže vytvořit vstřícné prostředí. V každém případě je však nástup do školy uprostřed školního roku pro každé dítě náročný, a není nutné na přijetí do školy spěchat.

  Připravují se nějaké legislativní změny v oblasti školství pro příchozí děti a žáky?
  V pondělí 21.3.2022 byl vydán zákon „lex Ukrajina“ pro oblast školství.


  Jak překonat první jazykové bariéry?

  Jednoduchý nástroj pro první komunikaci vám nabídne každý chytrý telefon – použít můžete např. překladač LINDAT Univerzity Karlovy. Překladač nepřekládá pouze slovní spojení, ale i celé věty. Skvělá funkce u on-line překladačů je překlad mluveného slova – stačí kliknout na mikrofon a vyslovit větu, kterou překladač okamžitě přeloží do zvoleného jazyka.

  Ve složitějších situacích můžete využít tlumočnických služeb prostřednictvím NPI – kontakty naleznete na https://cizinci.npi.cz/kontakty/.

  Základní česko-ukrajinský slovníček pro různé životní situace včetně školy zpracovala společnost EDUA Group.

  První dny ve třídě s dětmi bez znalosti češtiny usnadní metodika NPI Krabička první záchrany pro učitele, kde naleznete důležité informace a rady.

  Pro výuku češtiny jako druhého jazyka a osvojování základních komunikačních dovedností existuje řada materiálů i seznam osvědčených učebnic. Využít je možné také následující materiály a aplikace:

  Atraktivní formou výuky češtiny představují mobilní aplikace:

  Adaptační kurzy, kurzy českého jazyka a tlumočnické kurzy nabízejí cizincům také integrační centra po celé ČR.


  Je možné ukrajinské děti přijímat ke vzdělávání v ZUŠ? 

  • Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v ZUŠ je stále umožněno pouze v souladu s dosavadními legislativními předpisy – Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 

  Mohu zaměstnat ukrajinskou učitelku jako pedagogického pracovníka? 

  Pro zaměstnávání osob, které získaly odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, standardně platí povinnost prokázání českého jazyka zkouškou v souladu s § 4 zákona o pedagogických pracovnících. Výjimka se týká fyzických osob, které působí ve škole s jiným vyučovacím jazykem, které úspěšně vykonaly maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a která vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce. Lex Ukrajina umožňuje zaměstnat ukrajinského pedagoga bez znalosti ČJ, avšak pouze na výuku v homogenní ukrajinské skupině a na dobu do 31.8.2022.

  Osoba bez prokázané znalosti českého jazyka s vízem o dočasné ochraně může být zaměstnána na nepedagogické pozici (např. jako školní asistent).  

  Podrobné informace k zaměstnávání ukrajinských pedagogů naleznete v samostatné metodice.


  Musí pedagog z Ukrajiny doložit výpis z trestního rejstříku?

  Ano, musí. Na povinnost doložit bezúhonnost a například také zdravotní způsobilost, se žádná výjimka nevztahuje. (Lékařská prohlídka se vyžaduje pouze u uzavírání hlavního pracovního poměru).

  O výpis z evidence Rejstříku trestů si může požádat i cizinec na základě platného osobního průkazu (cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií. Tento platný osobní průkaz musí obsahovat alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství.


  Přijali jsme do školy více ukrajinských dětí. Máme pro ně nárok na asistenta?

  • Pokud jste přijali 10 a více dětí, může MŠ nebo ZŠ krajský úřad požádat o finance na pozici tzv. adaptačního koordinátora – jedná se o zaměstnance, který je dětem cizincům k dispozici a pomáhá jim s orientací ve škole a adaptací na nové prostředí.
  • Na finanční příspěvek má nárok pouze škola, která již nyní plně využívá limit nepedagogických pracovníků a nemá možnost jinak adaptačního koordinátora zaměstnat.

  Mateřské školy


  Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? Kdo za něj může ve správním řízení jednat?

  Podle § 183 odst. 7 školského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení. Taková osoba pak dítě zastupuje v přijímacím řízení. Dle ukrajinského práva jsou v postavení zákonného zástupce rovněž prarodiče, praprarodiče, zletilý sourozenec a nevlastní rodiče či další příbuzní a fyzické osoby, do jejichž výchovy bylo dítě předáno rodiči či rozhodnutím příslušného soudu. Podrobněji viz metodika MPSV.

  Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD; v rámci správního řízení má případně také ředitel zákonnou možnost dítěti, které nemá zákonného zástupce, ustanovit pro účely správního řízení opatrovníka. Viz § 32 správního řádu.


  Do kolika dnů po příchodu do ČR se musí předškolák do školy přihlásit?

  V tomto momentě se nemusí ihned do mateřské školy povinně hlásit. K plnění povinného předškolního vzdělávání viz odpověď výše.

  Pro školní rok 2022/2023 se přihlásí v termínu zápisu vyhlášeném v období mezi 1.červnem a 15. červencem 2022.


  Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do MŠ?

  • Zákonný zástupce požádá o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu,
  • ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici na webu NPI a na webu Inkluzivní škola.

  Je možné děti osvobodit od úplaty za předškolní vzdělávání nebo za školní stravování?

  Dle školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení s využitím § 123 odst. 4 školského zákona. Může při tom vzít v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody. Totéž se týká i úplaty za školní stravování.


  Mají děti určenou mateřskou školu, která má povinnost je přijmout?

  Podle pravidel dle § 34 odst. 7 školského zákona nemá žádná mateřská škola povinnost v průběhu školního roku dítě přijmout. Je však vhodné, tam kde mají zájem o předškolní vzdělávání, zejména u předškoláků, hledat cesty, jak jej umožnit. Při zápisu pro následující školní rok je spádová škola podle místa pobytu cizince povinna jej přijmout za podmínek stanovených v § 34 odst. 3 školského zákona.


  Mají ukrajinské děti možnost chodit u nás do mateřské školy?

  Ano, mají. Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejné legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR.


  Může škola ukrajinské děti přijmout nad rámec kapacity mateřské školy zapsané v rejstříku? Je možné někde požádat o výjimku?

  Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu vzdělávání přijímat. O navýšení kapacity rozhoduje krajský úřad. MŠMT připravilo zjednodušený proces a interaktivní formulář pro žádosti o změnu kapacit v rejstříku.


  Vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání?

  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

  Jak již bylo vysvětleno výše, není potřeba řešit nástup do mateřské školy ihned, obecnou právní povinnost plnit předškolní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné předškolní vzdělávání.

  Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do mateřské školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného předškolního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, potažmo spádové mateřské školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy dítě nepřijmout.


  Základní školy


  Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? Kdo za něj může ve správním řízení jednat?

  • Podle § 183 odst. 7 školského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení. Taková osoba pak dítě zastupuje v přijímacím řízení.
  • Dle ukrajinského práva jsou v postavení zákonného zástupce rovněž prarodiče, praprarodiče, zletilý sourozenec a nevlastní rodiče či další příbuzní a fyzické osoby, do jejichž výchovy bylo dítě předáno rodiči či rozhodnutím příslušného soudu. Podrobněji viz metodika MPSV.
  • Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD; v rámci správního řízení má případně také ředitel zákonnou možnost dítěti, které nemá zákonného zástupce, ustanovit pro účely správního řízení opatrovníka. Viz § 32 správního řádu.

  Do kolika dnů po příchodu se musí děti do školy přihlásit?

  Záleží na tom, jak se podaří zabezpečit jiné potřeby dítěte a rodiny (bydlení-místo pobytu, materiální a finanční zajištění atd.). Vycházíme z předpokladu, že po dobu prvních třech měsíců pobytu v ČR není nutné zahájit povinnou školní docházku.


  Jak určit, zda se na dítě povinná školní docházka vztahuje nebo ne, např. u 15letých žáků?

  Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1.9.2006 do 31.8.2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2016.


  Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ?

  • zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí – a to buď písemně (vzor ZDE), nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu
  • zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
  • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě (pokud však škola chce dítě přijmout bez ohledu na otázku její spádovosti, není tento doklad potřebný)
  • nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí k základnímu vzdělávání (a to i když škola přijímá starší žáky)
  • překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici zde: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-zs/

  Nový žák bez rodného čísla?

  Pro žáky přicházející do škol v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, byl v matrice nově vytvořen kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny v položce Zahájení docházky do základní školy. Dále RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Rodná čísla se uprchlíkům z Ukrajiny nevydávají (viz § 6 odst. 10 zákona č. 65/2022 Sb.), škola je proto nevyžaduje.


  Je možné děti osvobodit od úplaty za družinu, školní klub?

  Dle školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení. Může při tom vzít v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody.


  Je možné dětem poskytovat bezplatné školní stravování?

  Dle školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitel školy bez dalšího omezení. Může při tom vzít v úvahu všechny jemu známé skutečnosti týkající se situace konkrétního dítěte a jeho zákonných zástupců a také obecné humanitární důvody. Dále je možné řešit prostřednictvím programu “Obědy pro děti” nebo jiného obdobného programu, případně příspěvkem od sponzorů nebo zřizovatele.


  Je možné využít finanční prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) na doučování češtiny pro žáky z Ukrajiny, kteří se stanou žáky základní školy?

  Na výuku českého jazyka žáků je možné čerpat finanční prostředky z Národního plánu doučování, neboť jde o vzdělávání osob ohrožených školním neúspěchem. Musí jít o doučování žáků školy, nikoliv dětí, které žáky nejsou.


  Má škola do naplnění kapacity přijímat děti dle pořadí přihlášek nebo má stanovovat nějaká kritéria?

  Hlavním kritériem je spádovost. Pokud se do školy hlásí více spádových žáků, než může škola přijmout, je jediným transparentním způsobem výběru žáků losování. S ohledem na aktuální situaci lze ovšem předpokládat, že žáci budou přijímáni postupně až do naplnění kapacity, nikoli v jednom určitém termínu.


  Lze navýšit počet kusů z projektu "Ovoce do škol" pro nově příchozí ukrajinské žáky?

  Dle informace Státního zemědělského intervenčního fondu nelze navyšovat počty přihlášených žáků v průběhu školního roku. Nicméně, žadatel v rámci svého rozpočtu může během roku dodat u některých škol určitý počet porcí „navíc“ (počítá se s fluktuací žáků mezi školami) za dodržení stanovených podmínek pro počty dodávek a počtu porcí na žáka. Nyní je dohodnuto, že SZIF bude akceptovat, pokud žadatel bude v příštích měsících vykazovat více žáků, než je počet, který nahlásil na začátku školního roku, při dodržení stanovených podmínek.

  Nejedná se však o jeho povinnost, proto se prosím ohledně konkrétního stavu plánovaných dodávek obraťte na svého smluvního dodavatele produktů Ovoce a zelenina do škol.


  Mají děti určenou spádovou školu, která má povinnost je přijmout?

  Ano, spádová škola se určuje podle místa pobytu dítěte.


  Musí se přijatí žáci ihned vzdělávat podle českého RVP/ŠVP?

  Lex Ukrajina umožňuje za účelem adaptace žáků cizinců na vzdělávání podle školského zákona po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka. Tento obsah nemusí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Možnost úpravy vzdělávacího obsahu by měla být využita zejména k osvojení si základů českého jazyka tak, aby se cizinec mohl zapojit do běžného vzdělávání v českém jazyce. Cílem úprav musí vždy být adaptace žáka. Tyto úpravy se netýkají počtu vyučovacích hodin stanovených v ŠVP.


  Musí škola přijmout dítě, když má volnou kapacitu, nebo jej může odmítnout?

  S ohledem na práva dítěte, jsou-li podmínky k přijetí dítěte ke školní docházce, má spádová škola žádosti vyhovět. Může se však stát, že tato škola nemá v daném školním roce vůbec podmínky dítě vzdělávat a nelze podmínky zajistit (zejména kapacitní) – v takovém případě nemůže být dítě přijato. Je však nutné, v případě zájmu o základní vzdělávání hledat cesty, jak jej umožnit. Při zápisu pro následující školní rok je spádová škola podle místa (faktického) pobytu cizince povinna jej přijmout za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.


  Může škola ukrajinské děti v této chvíli přijmout nad rámec rejstříkové kapacity? Je možné někde požádat o výjimku?

  Ne, to není možné, kapacitu nelze překročit. Lze ji případně navýšit podáním zjednodušené žádosti na MŠMT prostřednictvím krajského úřadu v mimořádném termínu, kterou lze vyřídit ve zrychleném režimu (MŠMT se tím bude zabývat bezodkladně). K žádosti není třeba přikládat stanovisko hygieny, stavebního úřadu.


  Podle jakého pravidla má škola děti zařazovat do ročníků?

  Ředitel školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Obvykle je vhodnější (zvláště ve vyšších ročnících) zařadit žáka do ročníku dle věku a využít individuální přístup pro postupnou integraci žáka. Je možné na některé předměty žáka zařadit do skupiny žáků z jiného ročníku. Žák by neměl být zařazen o více než jeden ročník níže, než kam přísluší věkem.


  Vztahuje se na ukrajinské děti povinná školní docházka?

  • Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).
  • Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit školní docházku je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku.
  • Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, a spádové školy podle místa pobytu dítěte.
  • Nicméně platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí tohoto žáka nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy žáka nepřijmout.
  • Pokud je žák cizinec do základní školy přihlášen, nelze jej na žádost zákonného zástupce odhlásit, jediným důvodem je vystěhování z České republiky.

  Střední školy a VOŠ


  V současné době střední a vyšší odborné školy postupují v souladu s ustanoveními školského zákona a lex Ukrajina.

  • je umožněno přijímat žáky a studenty cizince i do probíhajícího prvního ročníku,
  • byl posunut termín pro odevzdání přihlášek ke studiu na střední škole,
  • přijímání do vyšších ročníků je v kompetenci ředitele školy, který stanoví podmínky přijetí a pravidla hodnocení,
  • zkouška z českého jazyka se nahrazuje rozhovorem,
  • u jednotné přijímací zkoušky z matematiky se navyšuje časová dotace a je na výběr i ukrajinská či anglická jazyková mutace.

  Jak postupovat v případě odjezdu stávajícího žáka střední školy nebo studenta vyšší odborné školy na Ukrajinu?

  Při odjezdu žáka/studenta z České republiky z různých důvodů vyvolaných nynější situací je věc možné v souladu se školským zákonem řešit dvěma způsoby. Prvním z nich je přerušení vzdělávání až na dva roky, o kterém rozhoduje na žádost žáka/zákonného zástupce ředitel školy. V tomto případě žák/student přestává být žákem/studentem školy, nicméně po dva roky je mu garantována možnost návratu do daného oboru vzdělání. Druhou možností je povolení vzdělávání na základě individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona. Tato varianta umožní žákovi/studentovi ponechat si status žáka/studenta a operativně jej zařadit zpět do vzdělávání. Tato možnost v této chvíli umožňuje rychlé řešení, bez nevratných dopadů na status žáka/studenta.


  Jak postupovat v případě žáků středních škol ukrajinské národnosti, kteří zůstanou bez finančních prostředků?

  Pokud žák ukrajinské národnosti studující na střední škole, který pobývá v České republice bez rodičů a vzhledem k nastalé situaci zůstane bez finančních prostředků, je vhodné, aby se obrátil na Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx, případně na příslušnou pobočku úřadu práce s žádostí o pomoc v hmotné nouzi. Obecně má ředitel školy možnost odpustit úplatu za vzdělávání a školské služby včetně stravování.


  Jaká pravidla platí pro přijímání na střední školy?

  • Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základní vzdělání. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu.
  • Žák může být přijat do libovolného ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen.
  • Pokud uchazeč podal přihlášku na střední školu a nepřiložil doklady o vzdělávání, může je nahradit čestným prohlášením.
  • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem. K nástupu do české základní školy v druhém pololetí školního roku 2021/2022 se v tomto případě nepřihlíží.

  Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný.


  Podpora výuky češtiny pro děti z Ukrajiny

  MŠMT zveřejnilo výzvu zaměřenou na Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je určena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy je zvýšit jejich jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti češtiny.

  V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“. Cílem je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka. Aktivita se snaží odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a úspěšně ho začlenit a adaptovat v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. Kurz může probíhat kdykoliv během dne. Žadatelem této výzvy mohou být veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, vyšší územní samosprávné celky, městské části hl. m. Prahy a dobrovolné svazky obcí. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 31. května 2022.


  Přijímací řízení na SŠ


  Další kola přijímacího řízení

  K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku). Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Magistrát hlavního města Prahy tyto údaje zveřejňuje zde, odkazy na volná místa v ostatních krajích naleznete zde. Uvedené informace obvykle ředitel školy zveřejňuje také na internetových stránkách školy. Koná-li se školní přijímací zkouška, pak se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dní před konáním této zkoušky.

  Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

  • nekoná se jednotná zkouška (ale může se konat školní zkouška)
  • ředitel školy může, ale nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky
  • na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně zaměření školního vzdělávacího programu
  • uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek

  Pokud se koná školní zkouška zčásti nebo zcela z českého jazyka, popř. se zohledňují výsledky jednotné zkoušky ve formě redukovaného hodnocení, pak se v případě uchazečů ze zahraničí český jazyk nahrazuje pohovorem ověřujícím schopnost studovat daný obor vzdělání.


  Redukované hodnocení u uchazečů cizinců

  Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky, popř. těch částí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalost českého jazyka, vytváří ředitel školy tzv. redukované hodnocení. Redukované pořadí všech uchazečů vzniká na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky, hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a dalších kritérií přijímacího řízení. Jinými slovy redukované pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušek z českého jazyka. Ředitel školy zařadí daného uchazeče z tohoto alternativního pořadí do výsledného pořadí všech ostatních uchazečů, kteří jsou hodnoceni na základě všech součástí přijímací zkoušky včetně zkoušek z českého jazyka, a to na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí. Způsob hodnocení stanoví ředitel školy v rámci kritérií přijímání v souladu s § 60b odst. 5 školského zákona. Pro názornost uvádíme příklad, kdy uchazeč se umístí na základě redukovaného hodnocení na 12. místě, pak je do výsledného pořadí zařazen na 12. místo a původní uchazeč se z 12. místa posouvá na místo 13. a obdobně s ním se posouvají všichni ostatní uchazeči.


  Ústní pohovor při prominutí zkoušky z českého jazyka

  Uchazeči příchozí z Ukrajiny v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona na žádost nekonají přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

  Právní předpisy nestanoví bližší podrobnosti ohledně tohoto rozhovoru. Je tedy na řediteli školy, jakým přesně způsobem zajistí průběh tohoto rozhovoru. Ze zákona vyplývá, že se neposuzuje znalost českého jazyka v celé své šíři, ale pouze elementární znalost nezbytná pro vzdělávání.

  Jak již MŠMT uvedlo v Metodických komentářích k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství, u uchazečů cizinců je vhodné při hodnocení ústního pohovoru zohlednit jejich současnou situaci a délku pobytu na území České republiky.

  Vlastní pohovor může vést s uchazečem jednotlivý pedagogický pracovník, může být organizován i formou komisionální. Zkoušející mluví srozumitelně, klidně a pomalu. Používá krátké, jednoduché věty a jasné instrukce. Je vhodné z pohovoru učinit zápis.

  Termín pohovoru z českého jazyka stanovuje ředitel školy. Může se konat v termínu stanoveném § 60b školského zákona, tj. v období od 12. do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a v období od 22. do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. Vhledem k aktuální problematice přicházejících cizinců doporučujeme termín odsunout až na pozdější období tak, aby měl uchazeč cizinec o střední vzdělání možnost adaptace na české prostředí a orientace v základních jazykových prostředcích. Rozhovor musí být proveden před vydáním rozhodnutí.

  Výsledkem hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního pohovoru je vhodné nastavit jako souhlasné či nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání. Může se tedy stát, že na jednom oboru vzdělání bude výsledkem stanovisko souhlasné, zatímco na druhém bude nesouhlasné. Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

  Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších kol přijímacího řízení nebo na základě § 4 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. mohou být přijatí do 1. ročníku i v průběhu školního roku.


  Financování činnosti škol a školských zařízení


  Základní informace

  Financování činnosti škol a školských zařízení ze státního rozpočtu bude po skončení rozpočtového provizoria (cca od dubna) probíhat v běžném režimu. Tzn. řádný rozpis bude v řadě případů probíhat až poté, co do jednotlivých škol budou přijaty děti a žáci z Ukrajiny a krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy), resp. obec s rozšířenou působností (městská část Praha 1-22) v souladu se směrnicí MŠMT ověří, zda nedošlo ke změnám vykázaných jednotek rozhodných pro rozpis finančních prostředků. Případná změna vykázaných jednotek tak bude zohledněna v řádném rozpisu. V případě, že dojde k přijetí dětí a žáků z Ukrajiny po provedení rozpisu, lze se v souladu se směrnicí MŠMT obrátit na místně příslušnou obec s rozšířenou působností (městskou část hl. M. Prahy 1-22), resp. krajský úřad se žádostí o úpravu rozpisu.


  Informace k financování regionálního školství v roce 2022

  Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k financování regionálního školství v roce 2022 ke stažení v pdf:

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  Skip to content