Rozvoj pedagogů a učení na dálku

edu.cz > Ostatní > #NaDálku > Rozvoj pedagogů a učení na dálku

Poznávat a vzdělávat se patří do základní výbavy každého ředitele a učitele. Zde naleznete možné cesty pro rozvoj dovedností a znalostí učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

Obsah vzdělávání

 1. Jak se propojit se žáky a studenty na dálku – zásady vzdělávání na dálku, například Google Classroom, Microsoft Teams a další nástroje.
 2. Jak na rozvoj gramotností na dálku – jak pracovat se zdroji a vzdělávacím obsahem, orientace ve zdrojích (Matematika, Český jazyk, ICT, gramotnosti, cizí jazyky a další zdroje), prioritizace obsahu kurikula ve vzdělávání na dálku apod.
 3. Jak na testové úlohy – jak pracovat s úlohami uvolněnými z TIMSS, PIRLS, PISA, jak pracovat v aplikaci SETmobile apod.
 4. Jak vést školní kolektivy – jak strategicky řídit a plánovat a jak vést týmy ve škole z pohledu ředitele.

1. Jak se propojit se žáky a studenty na dálku.

Metodická podpora distanční formy vzdělávání

Jak na výukovou komunikaci na dálku (nástroje a podpora)

 • Série webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání, které jsou přenášeny živě na YouTube projektu SYPO, záznamy budou umístěny na webu.
 • Krajští ICT metodici nabízí e-poradenství v nasazování nástrojů distančního vzdělávání.
 • Česko.Digital na stránce ucimeonline.cz poskytuje technickou podporu spuštění online vyučování.
 • Jak vypadá výuka v Google Classroom (video)
 • Jak vypadá výuka v Microsoft Teams (video)
 • Řadu konkrétních webinářů zaměřených na práci v online prostředí a taky řadu postřehů „jak učit na dálku“ připravila skupina učitelů GEG Učte s námi ve spolupráci s GUG. Všechna videa zůstanou na YouTube k dispozici pro pozdější zhlédnutí.
 • Nejpoužívanějším nástrojům pro vzdělávání na dálku se věnuje formou webinářů a konzultací i K-net Technical International Group.

Další nástroje naleznete v záložce Komunikace.

2. Jak na rozvoj gramotností na dálku

Webináře k distančnímu vzdělávání obecně a v matematice, českém jazyce a informatice (projekt SYPO)

Projekt SYPO nabízí webináře pro učitele, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, nabízeny webináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jejich oborech a oborových didaktikách.

Matematické, čtenářské a digitální gramotnosti jsou podrobně rozpracovány v seriálu článků projektu PPUČ z odborných panelů pro oblast tří uvedených gramotností. Projekt PPUČ zároveň nabízí:

 • Archiv webinářů ke kampani Gramotnosti.pro
 • BLOGové příspěvky kampaně Gramotnosti.pro k samostudiu a navazující metodiky přímo na Metodickém portálu RVP.CZ; k BLOGu se váže výzva pro nové autory obsahu.

Možnosti distančního vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků

 • Sbírka inspirativní praxe DOTS (Developing Online Teaching Skills) od Evropského centra moderních jazyků (Rada Evropy) pomáhá v rozvoji dovedností a představuje různé nástroje pro online výuku jazyků (rodilí mluvčí, CLIL, výuka odborného cizího jazyka, výuka CJ v předškolním věku a vícejazyčnost) a reportáž k filmu.

Další odkazy:

 • Metodický portál RVP.CZ: Pro učitele, kteří zatím nemají svůj účet na Metodickém portálu, je nyní nejlepší příležitost si ho vytvořit. Přidanou hodnotou může být vyplnění autoevaluačního nástroje Profil Učitel 21, listování v modulech Články, DUMy (digitální učební materiály), Spomocník, EMA a další.
 • Národní pedagogický institut připravil portál na podporu vzdělávání žáků cizinců. Na webu lze nalézt podpůrné materiály pro práci se žáky-cizinci, zdroje pro on-line výuku a také přehled organizací, které poskytují zdarma doučování žákům s odlišným mateřským jazykem. Dále jsou na webu zdarma ke stažení již zpracované překlady nejdůležitějších informací týkající se současného stavu pro rodiče dětí / žáků-cizinců v 11 jazykových mutacích, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
 • iŠkolství.cz poskytuje bezplatné webináře pro pedagogy spolu s metodickými videonávody aktivních pedagogů k různým tématům.
 • K samostudiu je možné využít soupis příkladů inspirace od DigiKoalice
 • K síťování s dalšími lze jít na facebookovou stránku DigiKoalice školám či na facebookovou skupinu Učíme v souvislostech – Gramotnosti.pro život, příp. více viz záložka Komunita
 • Rozcestník pro pedagogické pracovníky (nabídka DVPP, strategických a koncepčních dokumentů, školské legislativy, přehled vzdělávání státní správy a samosprávy, vzdělávací programy EU, nakladatelství a portály, sdružení a asociace, společné vzdělávání atd.)
 • Pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ projekt Implementace KAP PRAHA rozšířil operativně vzdělávací kurz čtenářské a matematické gramotnosti o témata využití moderních technologií ve vzdělávání, sdílení dobré praxe, metody motivace žáků atd. Nyní ho využívají pražské školy ve formátu ON-LINE, kdy se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova.
 • Publikace pro učitele, pracovníky zájmového vzdělávání, k podpoře nadání a ostatní (NPI ČR)

3. Jak na testové úlohy

Česká školní inspekce (ČŠI) uvolnila testové úlohy z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA, které mají výrazný didaktický potenciál a lze se jimi inspirovat nebo s nimi pracovat přímo ve výuce.

Na webu ČŠI jsou zveřejněny rovněž publikace, které obsahují nejen podrobný rozbor uvolněných testových úloh zaměřených na přírodovědné, matematické a čtenářské dovednosti, ale také didaktické komentáře a konkrétní náměty a inspirace pro využití těchto úloh přímo během vzdělávání ze strany učitelů, a to i takových, které jsou vhodné pro práci z domova.

Některé z úloh se hodí přímo k aktuální epidemiologické situaci (např. úloha Lidské zdraví v publikaci ze šetření TIMSS) nebo rozvíjí kritické myšlení (lekce Paraziti v publikaci PISA).

Uvolněné úlohy ze šetření TIMSS (matematika a přírodověda, zejména pro 1. stupeň ZŠ):
TIMSS 2015 – Publikace kromě řady zajímavých a netradičních úloh obsahuje také podrobné náměty, jak rozvíjet pojem zlomek již od 1. ročníku ZŠ. Uvedené náměty jsou zčásti vhodné i pro práci doma, protože využívají běžně dostupné pomůcky, jako je např. provázek. Ke stažení jsou dostupné i modely zlomků k vystřižení a další manipulaci.

Uvolněné úlohy ze šetření PIRLS (čtenářské dovednosti, zejména pro 1. stupeň ZŠ):
PIRLS 2016 – Inspirativní pro učitele mohou být kromě vlastních úloh i části týkající se tvorby vhodných otázek. Pro zadávání práce na doma je maximálně žádoucí pracovat s otevřenými otázkami a umožnit žákům tvořivá řešení. Uvolněné úlohy ze šetření PISA (přírodovědné dovednosti, zejména pro 2. stupeň ZŠ a SŠ).

Uvolněné úlohy ze šetření PISA (přírodovědné dovednosti, zejména pro 2. stupeň ZŠ a SŠ):
PISA 2015 – Byť se šetření v roce 2015 soustředilo zejména na hodnocení přírodovědných dovedností, v předkládané publikaci jsou představeny také náměty na propojení přírodovědných předmětů s rozvojem čtenářských dovedností.

4. Jak vést školní kolektivy

Strategické řízení a plánování ve školách (projekt SRP)
Nabízí přímo rozvoj schopností a dovedností ve strategickém plánování ve školách, postupech škol při strategickém plánování a realizaci těchto plánů, organizaci školy a ve spolupráci škol s partnery.

Vedení a řízení týmů (projekt SRP)
Jak si vytvářet pracovní týmy, jaké techniky využít pro jejich vedení (např. facilitace) a jak získat výstupy z jednání a efektivně v týmu komunikovat.

Další online vzdělávací kurzy ke Strategickému řízení a plánování (NIDV/SRP).