Zásady vzdělávání na dálku

edu.cz > Vzdělávání > #NaDálku > Zásady vzdělávání na dálku

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů (pdf) pro vzdělávání v době, kdy jsou děti, žáci a studenti vzděláváni distanční formou. Tento soubor budeme pravidelně aktualizovat.

Vzdělávání na dálku je důležité

Situace vzdělávání na dálku představuje pro pedagogy úkol zajistit kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem vzdělávání na dálku. Udržte proto žáky v pravidelném vzdělávání i bez možnosti docházet do školy. Využívejte při tom dostupné komunikační prostředky. Shromážděte, nabídněte a využívejte existující materiály pro výuku, programy a vyzkoušené postupy. Nastavte respektující komunikaci se žáky, mezi žáky navzájem i s jejich rodiči. Cílem je pokračovat, pokud možno, plynule ve vzdělávání i v případné mimořádné situaci.

Přerušení prezenční výuky představují kromě značných obtíží i příležitosti rozvíjet digitální kompetence žáků i učitelů.

Komunikace je základ

Ředitelé škol zodpovídají i v případě vzdělávání na dálku za kvalitu vzdělávání. K tomu je nutné nastavit prostředky a pravidla vzájemné komunikace. V první řadě je nezbytné zachovat plynulou komunikaci mezi vedením školy a učiteli. Stanovte i pro vzdálený režim termíny pro porady, způsoby předávání informací od vedení k učitelům i naopak. Maximálně využívejte již nastavené komunikační nástroje a systémy.

Efektivní komunikaci a spolupráci s žáky a rodiči přispívá, když škola používané komunikační platformy v nejvyšší možné míře sjednotí. Ideální je, pokud je stanovena jednotná platforma a společná pravidla pro případ, pokud by v průběhu roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání.

Pro koordinaci výukových aktivit mezi učiteli a předávání informací mezi nimi využijte všechny dostupné nástroje, od sdíleného telefonního seznamu k využití různých komunikačních platforem. Dále by měl být aktualizovaný seznam důležitých kontaktů, rozdělené role a zodpovědnosti jednotlivých osob, především v oblasti ICT podpory. Zajistěte, že se nikdo z pedagogů neocitne bez informací a podpory. Poskytněte kolegiální podporu zkušenějších kolegů těm méně zkušeným.

Hlavním koordinátorem vzdělávání žáků je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel. Dohodněte pravidla pro komunikaci třídního učitele se žáky třídy, s ostatními učiteli, osvědčuje se např. třídnická hodina on-line (45 minut je na dálku příliš dlouhých, optimální délka „hodiny“ je 30 minut). Myslete na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost vzájemné komunikace. I vzájemnou komunikaci mezi žáky můžete podporovat a řídit. I na dálku lze zadávat týmové úkoly a hodnotit týmovou práci.

Zajistěte, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce žáků. Vyhodnocujte jejich zapojení, buďte tolerantní a podporující. Hlavním kritériem je funkčnost zvoleného a dohodnutého způsobu komunikace s ohledem na konkrétní podmínky školy a rodin.

Respektujte, že někteří žáci mají velmi omezené nebo žádné možnosti on-line připojení. I pro ně hledejte dostupné možnosti komunikace při učení se na dálku, a to například na webu nadalku.msmt.cz.

Škola by měla mít plán potřebného dovybavení technologiemi, aby byla připravena v případě mimořádné situace poskytnout jednotlivým pedagogům vybavení pro výuku na dálku.

Respektujte měnící se realitu

Zvažte aktuální možnosti učitelů, žáků i rodičů v konkrétní škole. Respektujte existující podmínky školy a rodin. Sdílejte pozitivní zkušenosti jednotlivých učitelů a škol s výukou na dálku. Využijte svých kontaktů, sledujte web MŠMT edu.cz a další průběžně aktualizované informační zdroje, např. Národního pedagogického institutu, konzultujte s metodiky ve svém kraji. Využívejte specializované portály, například Učíme Online, programy České televize UčíTelkaOdpoledkaŠkola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci videí pro jednotlivé vyučovací předměty, programy Českého rozhlasuMetodický portál RVP.cz a další.

Zdroje pro on-line výuku neustále přibývají. Sdílejte své zkušenosti, rozšiřujte informace o novinkách mezi institucemi, kolegy i rodiči.

Vzdělávací obsah má být přiměřený

Vzděláváním na dálku není vždy možné naplnit vše, co je naplánováno v ŠVP. Obsah vzdělávání koordinujte na úrovni školy, dohodněte se na prioritách a pravidlech, podstatný je výběr toho opravdu nejdůležitějšího obsahu z vašeho ŠVP, který je realizovatelný i distanční formou. Dohodněte se, které vzdělávací obsahy jsou zvládnutelné s využitím vzdělávání na dálku, např. v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, případně profilových předmětech SŠ. Včas s předstihem rozhodněte na úrovni metodických týmů školy, co je vhodné procvičovat, kde je možné se věnovat výuce nové látky, případně o přesunech vzdělávacích obsahů do následujícího ročníku.

Po skončení vzdělávání na dálku je důležité provést se žáky reflexi dosažení vzdělávacích výstupů za období vzdělávání na dálku a také promyslet plynulou návaznost prezenčního vzdělávání. Na základě reflexe je třeba maximálně individualizovat výuku a navázat výuku na aktuální znalosti a dovednosti každého žáka.

Nezahlcujte žáky nepřiměřeným množstvím úkolů

Opakujte, procvičujte, udržujte u žáků nabyté znalosti a dovednosti a dle možností je dále rozvíjejte. Využívejte komunikaci prostřednictvím technologií – telefon nebo například Skype, Google Classroom, Microsoft Teams, případně jiné aplikace, jejichž přehled je neustále doplňován.

Situace vzdělávání na dálku je jedinečnou příležitostí rozvíjet jejich kompetence k učení. Kombinace vašeho pedagogického vedení a zvýšené potřeby samostatnosti žáka při učení vám umožňuje zdůrazňovat procesy učení, komunikovat o nich se žákem a vést ho k tomu, aby se uměl učit samostatně.

Využívejte vhodně mezipředmětových vztahů, podporujte rozvoj gramotnosti žáků, rozvíjejte aplikace již osvojených dovedností, domlouvejte se na propojení témat z různých předmětů do integrovaných celků/miniprojektů.

Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit realizovaných na dálku není primárně předání kvanta vzdělávacího obsahu ani sběr podkladů pro klasifikaci.

Podporujte samostatnost žáků

Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit a v učení pokračovat. Přizpůsobujte výuku možnostem žáků, nepřeceňujte možnosti žáků ani rodičů. Role rodiče má být především podpůrná, motivační, zaměřená na udržení žáka u vzdělávání na dálku. Nepodceňujte ale ani jejich možnosti. Snažte se zjistit, jaká je realita, řiďte se fakty, usilujte o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami ji hojně poskytujte. Samostatnost nepřeceňujte zejména u mladších žáků, a to zvláště ve vztahu k nové látce a samostudiu. Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů. Poskytněte žákům možnosti volby. Stanovujte realistické termíny plnění úkolů.

Vyučujte v on-line škole

Podporujte efektivní skupinovou práci v on-line prostředí. Žáci jsou zvyklí trávit v on-line prostředí spoustu času vzájemnou komunikací. Využijte toho. Pokud vytvoříte v rámci platformy, kterou škola využívá, žákovskou skupinu, může učení probíhat i tam, mezi žáky, a v bezpečném on-line prostředí. Podporujte kontakty mezi žáky navzájem, využívejte i menší skupiny, především u starších žáků. Čím mladší žáci jsou, tím více potřebují přímý kontakt s učitelem. Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky apod. Akceptujte potřebu časové flexibility v rodinách žáků. Umožněte rodičům i žákům získat informaci o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.

Hodnocení na dálku a po návratu do školy

Hodnocení i v on-line škole musí poskytovat oporu pro další učení. Maximálně podporujte schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.

Využijte této situace pro podporu sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky formulujte tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu.

Podporujte vytváření portfolií žáků například v digitální podobě, ale i pracovní listy, pracovní sešity, dokumentace výrobků apod. Smyslem portfolia není uchovávat vše fyzicky, často může stačit jen například digitální fotodokumentace apod.

Nepožadujte okamžitou informaci o stavu práce žáka např. pravidelným ofocením vyplněných pracovních listů. Podporujte vzájemnou spolupráci mezi žáky i při hodnocení.

Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování formativní zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci. (viz Zpětná vazba při online výuce).

Smyslem hodnocení není hledat, co žáci neumějí, ale najít to, co umějí a na to navázat.

Pokud bude potřeba během vzdělávání na dálku nebo po jeho skončení potřeba ověřit dosažení výstupů RVP, bude důležité zejména poskytnout srozumitelnou zpětnou vazbu každému žákovi. Pro dosažení výstupů bude vždy klíčová kvalitní zpětná vazba žákům, zejména vhodné formativní hodnocení.

Hodnocení, které podporuje učení, je také důležitou součástí období zpětné adaptace na školu. Nabízejte žákům možnosti k zlepšování, motivujte je hodnocením pro další učení.

Třídní knihy

Školy používají pro vedení třídních knih různé systémy, některé je stále vedou v listinné podobě. , Nelze tedy stanovit jednotný postup pro „vedení třídní knihy“ pro všechny školy. Zásadou je, aby z obsahu třídní knihy, ať už v listinné nebo elektronické podobě, bylo zřejmé, kdo, kdy a v čem se vzdělává. Ředitel školy musí mít evidenční přehled o tom, v čem a jak byli žáci na dálku vzděláváni.