Strategie vzdělávací politiky 2020

Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority. Tou první je snižování nerovnosti ve vzdělávání. Druhou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Priority:

Snižování nerovností ve vzdělávání

 • zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče, zavést povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, specificky podporovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením
 • snížit počet odkladů školní docházky, resp. je povolovat pouze ve výjimečných případech a provázat je se systémem přípravných tříd
 • zlepšovat kvalitu vzdělávaní na druhém stupni základní školy jako hlavního vzdělávacího proudu
 • podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a to na principu individualizace podpory
 • do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání
 • podpořit další profesní růst absolventů oborů středního vzdělávání bez maturitní zkoušky zavedením mistrovské zkoušky
 • udržet otevřený přístup k terciárnímu vzdělání

Podpora kvalitní výuky a učitele

 • dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky pro jejich práci
 • modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů
 • posílit význam kvalitní výuky ve vysokoškolském vzdělávání
 • modernizovat systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka a studenta a školy

Odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému

 • ustavit Národní radu pro vzdělávání
 • zlepšit dostupnost a kvalitu informací o vzdělávacím systému
 • systematicky využívat výsledky výběrového testování výsledků žáků jako zpětnou vazbu o fungování vzdělávacího systému
 • otevřeně a srozumitelně prezentovat změny rodičům i širší veřejnosti
 • zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti