Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, zásadní dokument MŠMT, který určuje práci, cíle a nástroje vzdělávací politiky na příštích deset let (2020-2030+).STRATEGICKÉ CÍLE:

Strategický cíl 1:
Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život
Strategický cíl 2:
Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů

STRATEGICKÉ LINIE:

IMPLEMENTACE:

Realizace cílů Strategie 2030+ je rozdělena do tří implementačních období. V každém z nich se zaměříme na prioritní úkoly, které budou jasně definované v samostatných kartách opatření.

Implementační karty pro období 2020 – 2023:

 1. Podpora předškolního vzdělávání
  Cíl: Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí – proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.
 2. Revize RVP ZV a metodická podpora školám
  Cíl: Modernizovat obsah vzdělávání – rozvíjet kritické myšlení, práci s informacemi, klást důraz na spolupráci a zároveň podporovat kompetenci k celoživotnímu učení.
 3. Podpora a řízení škol
  Cíl: Vybudovat funkční systém podpory škol, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání, spolupráci, zefektivnění řízení škol a školské soustavy a ke snížení nerovností ve vzdělávání.
 4. Inovace oborové soustavy
  Cíl:Funkční, prostupná a atraktivní oborová soustava – revize obsahů vzdělávání zajistí, aby byli absolventi vybaveni kompetencemi pro další vzdělávání, osobní život a uplatnitelnost na trhu práce.
 5. Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech
  Cíl: Zvýšit kvalitu vzdělávání ve strukturálně postižených krajích s důrazem na zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání, metodickou podporu škol vzdělávajících vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a jejich zřizovatelů.

SLEDUJTE AKTUALITY

Tvorba Strategie 2030+ probíhala téměř dva roky a do její přípravy se nejrůznějšími formami podařilo zapojit stovky lidí – akademiky, odborníky, ředitele, učitele a vychovatele, zřizovatele, ale i rodiče a žáky. Cílem Strategie 2030+ je modernizovat celý vzdělávací systém, a to jak v oblasti regionálního školství, tak i zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Budeme velmi rádi, pokud přijmete cíle Strategie 2030+ za vlastní. Uvítám i Vaše názory, postřehy a příklady dobré praxe či aktivit, které realizujete, ke sdílení jako inspiraci pro ostatní školy.

Pište nám na e-mail edu2030@msmt.cz Sledujte a sdílejte také: https://www.facebook.com/Edu2030plus