Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Proč nová strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého (více o skupině a jejích členech níže). Úkolem expertů byla příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který má definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V listopadu roku 2019 představila skupina materiál na veřejné konferenci k HSVP2030+ a v průběhu listopadu a prosince je možné zasílat své podněty a připomínky k tomuto dokumentu. 

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ byly zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno v létě 2020, přičemž v druhé polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Principy přípravy Strategie 2030+

Příprava nového strategického dokumentu staví na maximální otevřenosti a transparentnosti. Její součástí bude série veřejných konzultací a kulatých stolů za účasti co možná nejširšího spektra aktérů vzdělávací politiky. Budou rovněž využívány obecné komunikační nástroje, včetně sociálních sítí. Cílem je, aby jak odborná, tak i široká veřejnost byla co možná nejvíce informována o budoucích plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a mohla tyto plány sama aktivně ovlivnit. První z akcí, kde byla příprava Strategie 2030+ oficiálně představena, byla Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém konaná 28. 2. 2019 v Národní technické knihovně (záznam a další popis najdete pod uvedeným odkazem). 

Každý z uvedených cílů a nástrojů k jejich dosažení (strategických linií) získal svého garanta – člena či členku expertní skupiny (viz níže). Jejich úkolem je především další rozpracování a veřejné projednání vymezených strategických cílů a strategických linií.  Způsob toho, jak k danému úkolu přistoupí, je čistě na samotných expertech (viz dále).

Kulaté stoly a veřejné konzultace

V rámci harmonogramu přípravy Strategie 2030+ jsou jako prostředek diskuze se zainteresovanými aktéry naplánovány veřejné debaty, tzv. kulaté stoly. Uvedené kulaté stoly budou mít rozdílnou podobu a budou se odehrávat na různých místech České republiky. Níže naleznete současný výčet akcí dle rozdělení jednotlivých strategických cílů a linií, který budeme dále doplňovat a specifikovat (nejprve se tedy jednalo spíše o „save the date“ upozornění, která zde byla postupně zpřesňována a doplňována dalšími materiály a informacemi v jednotlivých záložkách pro SC a SL). Je nutné brát dále v potaz, že všichni členové externí expertní skupiny se průběžně účastní mnoha dalších seminářů, konferencí, konzultací či debatují v uzším či širším kruhu se zainteresovanými aktéry.

SC1 – Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život (garant Radko Sáblík)

SC2 – Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání (garant Daniel Prokop)

Jak je možné se zapojit? 

Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte, ať už na některém z kulatých stolů, anebo využijete online diskuzi na https://www.facebook.com/Edu2030plus.

Samozřejmě je možné i zaslat e-mail na adresu: edu2030@msmt.cz.