36-45-L52_Technik_plynovych_zarizeni_a_tepelnych_soustav_2020_zari_rev