Pregraduální příprava učitelů

Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+


MŠMT na základě cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ kromě jiných zaměřuje na rozvoj vzdělávání prostřednictvím reformy pregraduální přípravy učitelů v ČR ve spolupráci s fakultami zaměřenými na jejich přípravu. Cíle do roku 2024 a další aktivity této reformy naleznete níže na této stránce. Spolupráce MŠMT a fakult připravujících učitele potvrdilo Memorandum (podepsáno 29. 9. 2021) a jeho příloha.


Aktuality ke vzdělávání pedagogů

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent a každá absolventka vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.

Kompetenční profil absolventa a absolventky byl oficiálně představen na Národní konferenci ke kompetenčnímu rámci, která se konala 13. 10. 2023 v Praze.

Záznam z konference je možné shlédnout zde.

Tiskovou zprávu z konference s fotografiemi naleznete zde.

Provázející učitelé

Od 1. 1. 2024 došlo v rámci regionálního školství (MŠ, ZŠ a SŠ) k zakotvení pozice provázejícího učitele. Cílem tohoto opatření je zkvalitnění praxí a propojení přípravy budoucích učitelů a samotných škol. Systém podpory provázejících učitelů a pedagogických praxí je nyní pilotován v rámci pokusného ověřování. Od roku 2026 by měl být financován na základě zvláštního normativu zakotveného ve školském zákoně.

Důležité odkazy:

Pokusné ověřování "Systém podpory provázejících učitelů s cílem zvyšování kvality praxí budoucích učitelů"

www.provazejiciucitele.cz

1 2 3

 Výběr důležitých odkazů:Úvodní informace

Jako ministerstvo usilujeme o rozvoj vzdělávání a směřujeme přitom ke dvěma dlouhodobým cílům, které jsme zakotvili do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

V naplňování těchto cílů hrají přední roli učitelky a učitelé. Panuje přitom odborná shoda, že klíčovým faktorem pro kvalitu jejich práce, a tím i pro dosažení uvedených cílů, je jejich pregraduální příprava. Má-li se školní vzdělávání v České republice proměnit uvedeným způsobem, potom považujeme za nezbytné, aby podobnou proměnou prošla též příprava učitelů na fakultách vzdělávajících učitele.

Naše ministerstvo doposud ponechávalo tuto náročnou výzvu především na vysokých školách. Nyní jsme se rozhodli vytyčit jasné zadání, jaké učitele potřebujeme pro české školství připravovat a pro toto zadání vytvořit příhodné podmínky a připravit a uskutečnit reformu přípravy učitelů v ČR.

S tímto záměrem jsme se v uplynulém roce obrátili na představitele fakult vzdělávajících učitele i na širší odbornou obec a na základě mnoha jednání a práce mnohých z Vás jsme společně domluvili cíle a připravili koncepci reformy, k jejíž realizaci jsme se jako ministerstvo i jako fakulty veřejně zavázali memorandem, které 29. září 2021 podepsal ministr školství s děkany fakult vzdělávajících učitele.


Cíle reformy

Domluvili jsme se, že cílem reformy je proměnit přípravu učitelů a učitelek v ČR tak, abychom každý rok připravovali dostatek nových učitelů připravených pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet, tedy učitele schopné přispívat k naplňování uvedených cílů Strategie 2030+. Pro společnou představu, jaké učitele chceme, jsme přitom vytyčili rámcový kompetenční profil, k němuž má veškerá příprava učitelů v ČR od nynějška směřovat.

Proměna přípravy učitelů je běh na dlouhou trať, v přijaté koncepci jsme si proto vytyčili 6 konkrétních cílů a okruhů změn do roku 2024:

 1. Zavedeme do systému kompetenční profil a vyhodnocování absolventů podle něj.
 2. Proměníme pedagogické praxe a úžeji se školní praxí provážeme celé fakulty.
 3. Otevřeme systém inovacím a novým cestám přípravy učitelů a budeme je podporovat.
 4. Společně se zasadíme o větší internacionalizaci a otevřenost inspiraci ze zahraničí.
 5. Podpoříme zvyšování atraktivity učitelského studia pro kvalitní uchazeče.
 6. Rozvineme oborové didaktiky.

Ve všech těchto oblastech jsou stanoveny přesné cíle a především oboustranné závazky a odpovědnosti ministerstva i fakult.


Co říkají o reformě zástupci fakult

"Reformě přeji, ať se jí podaří podpořit vzdělávací model budoucích učitelů zohledňující jedinečnost a diverzitu žáků, různorodost aktivních výukových metod a občansky, společensky zodpovědný bohatý školní život.  "

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na Technické univerzitě v Liberci

"Vždycky mi vadila kritika pedagogických fakult bez znalosti podmínek, ve kterých pracují a "dobré rady" jak by se měly zlepšit. Obvykle vytržené z kontextu a bez porozumění toho, co všechno přípravu učitelů ovlivňuje a jaké možnosti ke změně fakulty mají.  Když jsme psali podklady pro hlavní směry Strategie 2030, uvědomovali jsme si , že přípravné vzdělávání učitelů potřebuje  změnu - částečně změnu obsahu, ale také větší respekt a více podpory a pozornosti ze strany MŠMT i mateřských univerzit.  Že fakulty potřebují mít možnost více upravit své studijní programy tak, aby z nich vycházeli sebevědomí a do školy natěšení absolventi. A že k tomu fakulty potřebují  jasné vymezení jejich mise a priorit a také i materiální a personální podmínky. Navržená reforma jde jednoznačně tímto směrem, popisuje hlavní kroky, které potřebujeme udělat. Reformu jako celek považuji za dobře promyšlenou, s rozumnými  počtem dosažitelných cílů do r. 2024 a jasně popsanými kroky, jak jich dosáhnout. Ano, reforma směřuje k jednoznačnějšímu profesnímu zacílení přípravy, což přináší nesporné výhody i určitá rizika. Ale myslím, že pokud budeme skutečně společně usilovat o vybudování kultury v soustavného zvyšování kvality přípravy učitelů, není nutné se obávat omezení akademické důkladnosti učitelské přípravy."

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

"Cíle  vzdělávání se za posledních 50 let  výrazně proměnily, musí tomu odpovídat i příprava učitelů."

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
profesor Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Jak probíhal participativní proces reformy přípravy budoucích učitelů?

Chceme, aby příprava českých učitelů byla na úrovni nejlepších evropských zemí

Snažíme se vycházet z dat a ze zkušeností ze zahraničí. Analyzovali jsme všechna dostupná data o kvalitě přípravy učitelů a absolventech. Prozkoumali jsme vzdělávací systémy 12 (nejen) evropských zemí a chceme, aby byl systém pregraduální přípravy v České republice na stejné úrovni jako ve Finsku, Nizozemsku nebo v sousedním Rakousku.

Reformu připravujeme spolu s děkany fakult připravující učitele, klíčovými stakeholdery a s respektovanými odborníky

Na přípravě reformy participovali děkani fakult připravující učitele a klíčoví steakholdeři tak, abychom reformu připravili společně. První setkání  s touto participativní skupinou proběhlo již  v únoru a březnu, další následovalo v červnu 2021.

Paralelně jsme ustanovili pracovní skupinu, kterou tvoří akademici a odborníci na vzdělávání v České republice. Tato pracovní skupina se po každém setkání participativní skupiny věnovala věcnému domýšlení návrhů a nalezení možných řešení témat, o kterých nepanuje shoda

Výsledkem tohoto procesu participace důležitých aktérů českého vzdělávacího systému na proměně pregraduální přípravy bylo předložení návrhu nové koncepce pregraduální přípravy vedení MŠMT v létě 2021.


Harmonogram procesu přípravy reformy v roce 2021


FAQ – otázky a odpovědi k reformě budoucích učitelů

1. Jaká je hlavní myšlenka reformy?

Cílem reformy je proměna vzdělání učitelů tak, aby odpovídalo cílům Strategie 2030+: to znamená, že v centru všeho konání začínajících učitelů musí být všechny děti ve třídě. Začínající učitelé musí umět rozvíjet kritické myšlení všech dětí, motivovat každé dítě k učení a rozvíjet jeho schopnost spolupráce. Každý začínající učitel by měl neustále reflektovat, co a jak dělá, aby se sám učil a zlepšoval.

V následujících letech se chceme zaměřit především na zkvalitnění praxí, na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu učitelů a na rozvoj systému kontinuálního zlepšování přípravy učitelů, postaveného na sdílené vizi – kompetenčním profilu absolventa – a pravidelném vyhodnocování toho, jak se nám ji daří naplňovat.

2. Proč se do reformy pouštíme právě nyní?

Věříme tomu, že příprava učitelů je klíčová pro naplnění cílů Strategie 2030+ a reforma je proto jedním z prvních kroků její implementace.

Usilujeme o vhodné nastavení financování přípravy učitelů, včetně přípravy nových výzev ESIF.

Aktuální pandemie, která způsobila uzavření škol, navíc opětovně poukázala na důležitost učitelů pro naši společnost.

3. Jaké posuny očekáváme za pět let od letošního roku?

Chceme, aby všichni vzdělavatelé budoucích učitelů pravidelně reflektovali a hodnotili svou práci a věděli, jaké kroky mají podniknout k tomu, aby připravovali učitele, kteří budou hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+, a aby pro to měli dostatečné podmínky.

Chceme, aby se zvýšilo provázání studia s praxí: aby praxe vedli nejlepší učitelé na klinických školách, kteří dostávají výcvik a podporu od fakulty a ti naopak obohacují její výuku a život.

Chceme, aby se fakulty inspirovaly vzájemně sdílením dobré praxe a zkušenostmi ze zahraničí.

Chceme, aby se výrazně, až o polovinu, zvýšil podíl začínajících učitelů, kteří zvládají rozvíjet kritické myšlení žáků a motivovat všechny žáky k učení.

4. Budou nutné reakreditace studijních programů?

Ne, reakreditace není nutná.Fakulty mají nově akreditované a inovované programy, kterým věří.

K reakreditaci by mělo docházet  tehdy, pokud fakulta sama dospěje k názoru, že stávající akreditace nepřipravují dostatečně dobře absolventy k tomu, aby se stali hlavními hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+.

Chceme však zároveň  podpořit vznik nových inovací prostřednictvím zavedení zcela nových akreditací, například akreditací podle oblastí RVP nebo s vyšším podílem praxe.

5. Co to bude znamenat pro jednotlivé vyučující na pedagogických fakultách?

Vzdělavatelé budoucích učitelů jsou pro reformu klíčoví: změna by měla začít právě u nich. Reforma není o akreditačních spisech a formálních pravidlech. Za mnohem důležitější považujeme, aby vyučující na fakultách uměli dobře reflektovat, jak se jim daří přispívat k tomu, aby budoucí učitelé uměli plně rozvíjet potenciál všech svých žáků.. Za klíčovou považujeme také vlastní ochotu kontinuálně se vzdělávat a učit se skrze sdílení s dalšími odborníky z jejich oblasti.


Jak se můžete zapojit?

Zapojte se do procesu přípravy reformy pregraduální přípravy učitelů prostřednictvím akademického senátu na Vaší fakultě. Informujte se o současném stavu jednání představitelů Vaší fakulty s ostatními fakultami a důležitými hráči ve vzdělávání a přinášejte podněty k tomu, jak přípravu budoucích učitelů zlepšit.

Záleží na názoru každého z Vás a my si jej na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy také rádi přečteme a zohledníme! Pokud se tedy nezapojíte prostřednictvím Vaší fakulty, pište nám na: pregradual@msmt.cz!

Přihlašte se níže k odběru newsletter k reformě

Po každém setkání s děkany pedagogických fakult i po setkání s akademiky Vám zašleme nejnovější zprávy o tom, co dalšího se projednávalo a jak to teď vlastně s přípravou nové koncepce přípravy budoucích českých učitelů vypadá.

Těšíme se na Vaše podněty ke zlepšení pregraduální přípravy v České republice!


  PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU

  Pokud máte zájem dostávat newsletter, tak prosím vyplňte níže uvedené údaje a poté zmáčkněte na konci tlačítko "PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU".

  vyberte prosím jednu z následující možností


  Pokud jste vybrali cílovou skupinu "Akademik" či "Student VŠ" napište z jaké instituce jste:


  Pokud jste vybrali jiná cílová skupina výše napište jinou skupinu:


  Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte s tím, že budou Vaše údaje využity výhradně k zasílání newsletteru k reformě pregraduální přípravy učitelů.

  Odhlášení je možné zasláním emailu na adresu pregradual@msmt.cz s textem "Nechci již odebírat newsletter k reformě pregraduální přípravy učitelů".  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content