Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+

edu.cz > S2030+ > Revize RVP > Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+

Reforma přípravy učitelů 2021–2023

“Potřebujeme připravovat učitele, kteří budou běžně zapojovat žáky do aktivního řešení náročných úkolů vyžadujících hlubší porozumění a praktickou aplikaci obsahových znalostí. Mimo jiné prostřednictvím metod badatelské výuky přesahovat prostou pamětní reprodukci faktů. Chceme připravovat učitele na to, aby žákům byli partnery a průvodci světem vzdělávání. Právě takoví učitelé budou hlavní silou naplňování Strategie 2030+.”

Robert Plaga
ministr školství ČR

Úvodní informace

Na základě Strategie 2030+ usilujeme o 2 cíle:

 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Věříme, že učitelé a učitelky jsou pro úspěšné naplnění těchto cílů naprosto nejdůležitější.

A protože věříme, že příprava učitelů a učitelek je klíčová pro to, jak učitelé a učitelky ve třídách učí, zaměřili jsme se na její reformu

Prozkoumali jsme systémy 11 zemí, včetně Finska, Švédska, Nizozemska, Belgie a Rakouska a chceme, aby příprava učitelů u nás byla minimálně na stejné úrovni jako tam.

Reformu chceme stavět na společné vizi:

 • Budeme společně s odborníky a vedením fakult připravující učitele hledat jeden kompetenční profil učitele a pracovat na tom, aby jejich příprava tomuto profilu odpovídala.
 • Budeme hledat mechanismy zpětné vazby tak, aby každá fakulta mohla sledovat, jak její absolventi kompetenční profil naplňují.
 • Budeme usilovat o mnohem těsnější propojení studia s praxí.
 • Podpoříme inovace přípravy nastavením financování fakult a požadavků na učitelskou profesi z pozice ministerstva jako regulátora profese. 

1. Proč se má pregraduální příprava učitelů reformovat?

2. Jak toho chceme dosáhnout / co se teď děje

Chceme, aby příprava českých učitelů byla na úrovni nejlepších evropských zemí

Snažíme se vycházet z dat a ze zkušeností ze zahraničí. Analyzovali jsme všechna dostupná data o kvalitě přípravy učitelů a absolventech. Prozkoumali jsme vzdělávací systémy 12 (nejen) evropských zemí a chceme, aby byl systém pregraduální přípravy v České republice na stejné úrovni jako ve Finsku, Nizozemsku nebo v sousedním Rakousku.

Reformu připravujeme spolu s děkany fakult připravující učitele, klíčovými stakeholdery a s respektovanými odborníky

Nyní jsme započali proces participace s děkany fakult připravující učitele a klíčovými stakeholdery, abychom reformu připravili společně. První setkání s touto participativní skupinou proběhla v únoru a březnu, další se uskuteční v červnu

Paralelně jsme ustanovili pracovní skupinu, kterou tvoří akademici a odborníci na vzdělávání v České republice. Tato pracovní skupina se po každém setkání participativní skupiny bude věnovat věcnému domýšlení návrhů a nalezení možných řešení témat, o kterých nepanuje shoda

Výsledkem tohoto procesu participace důležitých aktérů českého vzdělávacího systému na proměně pregraduální přípravy poté bude předložení návrhu nové koncepce pregraduální přípravy vedení MŠMT v létě 2021.

Harmonogram procesu přípravy reformy

Členy participativní skupiny jsou zástupci:

 • pedagogických fakult – všichni děkani,
 • představitelé asociací děkanů filozofických a přírodovědeckých fakult,
 • představitelé České školní inspekce,
 • Národního pedagogického institutu,
 • Národního akreditačního úřadu,
 • České konference rektorů,
 • Rady vysokých škol,
 • Studentké komory Rady vysokých škol,
 • Asociace ředitelů základních škol,
 • Stálé konference asociací ve vzdělávání,
 • Učitelské platformy,
 • Otevřena,
 • Učitele naživo. 

Členy pracovní skupiny jsou uznávaní akademikové, učitelé a odborníci na vzdělávání.

Rádi bychom, aby se na reformě pregraduální přípravy podíleli také akademičtí pracovníci fakult připravujících učitele, uvádějící učitelé ze škol, kde studenti vykonávají praxi a studenti učitelských oborů. Na nich jako na těch, kteří učitele připravují, záleží nejvíce. Jsou srdcem i duší celého systému.

3. FAQ – otázky a odpovědi k reformě budoucích učitelů

1. Jaká je hlavní myšlenka reformy?
 • Cílem reformy je proměna vzdělání učitelů tak, aby odpovídalo cílům Strategie 2030+: to znamená, že v centru všeho konání začínajících učitelů musí být všechny děti ve třídě. Začínající učitelé musí umět rozvíjet kritické myšlení všech dětí, motivovat každé dítě k učení a rozvíjet jeho schopnost spolupráce. Každý začínající učitel by měl neustále reflektovat, co a jak dělá, aby se sám učil a zlepšoval.
 • V následujících letech se chceme zaměřit především na zkvalitnění praxí, na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu učitelů a na rozvoj systému kontinuálního zlepšování přípravy učitelů, postaveného na sdílené vizi – kompetenčním profilu absolventa – a pravidelném vyhodnocování toho, jak se nám ji daří naplňovat.
2. Proč se do reformy pouštíme právě nyní?
 • Věříme tomu, že příprava učitelů je klíčová pro naplnění cílů Strategie 2030+ a reforma je proto jedním z prvních kroků její implementace.
 • Usilujeme o vhodné nastavení financování přípravy učitelů, včetně přípravy nových výzev ESIF.
 • Aktuální pandemie, která způsobila uzavření škol, navíc opětovně poukázala na důležitost učitelů pro naši společnost.
 •  

 

3. Jaké je časové rozplánování reformy?
 • V horizontu do léta 2021 připravujeme se zástupci fakult připravujících učitele a odborníky hlavní směry reformy a hlavní formální opatření týkající se financování přípravy a její regulace ze strany MŠMT pro následující 2-3 roky. 
 • Součástí tohoto vymezení bude harmonogram implementace: dopracování jednotlivých opatření do detailu odehrávajících se od podzimu dále. 
 • Co to například znamená?: V létě budeme mít k dispozici harmonogram přípravy a směr práce s profilem absolventa, ale na profilu samotném budeme samozřejmě pracovat v mnohem delším období.
4. Jaké posuny očekáváme za pět let od letošního roku?
 • Chceme, aby všichni vzdělavatelé budoucích učitelů pravidelně reflektovali a hodnotili svou práci a věděli, jaké kroky mají podniknout k tomu, aby připravovali učitele, kteří budou hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+, a aby pro to měli dostatečné podmínky.
 • Chceme, aby se zvýšilo provázání studia s praxí: aby praxe vedli nejlepší učitelé na klinických školách, kteří dostávají výcvik a podporu od fakulty a ti naopak obohacují její výuku a život.
 • Chceme, aby se fakulty inspirovaly vzájemně sdílením dobré praxe a zkušenostmi ze zahraničí.
 • Chceme, aby se výrazně, až o polovinu, zvýšil podíl začínajících učitelů, kteří zvládají rozvíjet kritické myšlení žáků a motivovat všechny žáky k učení.
5. Budou nutné reakreditace studijních programů?
 • Ne, reakreditace není nutná.Fakulty mají nově akreditované a inovované programy, kterým věří.
 • K reakreditaci by mělo docházet  tehdy, pokud fakulta sama dospěje k názoru, že stávající akreditace nepřipravují dostatečně dobře absolventy k tomu, aby se stali hlavními hybateli proměny vzdělávání podle Strategie 2030+.
 • Chceme však zároveň  podpořit vznik nových inovací prostřednictvím zavedení zcela nových akreditací, například akreditací podle oblastí RVP nebo s vyšším podílem praxe.
6. Co to bude znamenat pro jednotlivé vyučující na pedagogických fakultách?
 • Vzdělavatelé budoucích učitelů jsou pro reformu klíčoví: změna by měla začít právě u nich. Reforma není o akreditačních spisech a formálních pravidlech. Za mnohem důležitější považujeme, aby vyučující na fakultách uměli dobře reflektovat, jak se jim daří přispívat k tomu, aby budoucí učitelé uměli plně rozvíjet potenciál všech svých žáků.. Za klíčovou považujeme také vlastní ochotu kontinuálně se vzdělávat a učit se skrze sdílení s dalšími odborníky z jejich oblasti.

4. Jak se můžete zapojit?

Zapojte se do procesu přípravy reformy pregraduální přípravy učitelů prostřednictvím akademického senátu na Vaší fakultě. Informujte se o současném stavu jednání představitelů Vaší fakulty s ostatními fakultami a důležitými hráči ve vzdělávání a přinášejte podněty k tomu, jak přípravu budoucích učitelů zlepšit.

Záleží na názoru každého z Vás a my si jej na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy také rádi přečteme a zohledníme! Pokud se tedy nezapojíte prostřednictvím Vaší fakulty, pište nám na: pregradual@msmt.cz!

Přihlašte se níže k odběru newsletter k reformě

Po každém setkání s děkany pedagogických fakult i po setkání s akademiky Vám zašleme nejnovější zprávy o tom, co dalšího se projednávalo a jak to teď vlastně s přípravou nové koncepce přípravy budoucích českých učitelů vypadá.

Těšíme se na Vaše podněty ke zlepšení pregraduální přípravy v České republice!

  PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU


  Pokud máte zájem dostávat newsletter, tak prosím vyplňte níže uvedené údaje a poté zmáčkněte na konci tlačítko "PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU".


  vyberte prosím jednu z následující možností


  Pokud jste vybrali cílovou skupinu "Akademik" či "Student VŠ" napište z jaké instituce jste:  Pokud jste vybrali jiná cílová skupina výše napište jinou skupinu:


  Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte s tím, že budou Vaše údaje využity výhradně k zasílání newsletteru k reformě pregraduální přípravy učitelů.

  Odhlášení je možné zasláním emailu na adresu pregradual@msmt.cz s textem „Nechci již odebírat newsletter k reformě pregraduální přípravy učitelů“.