Žádost o odlišnou organizaci školního roku

Tento materiál slouží pro případy, kdy ředitel školy zvažuje požádat o změnu organizace školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona. Níže pak naleznete základní informace s odkazy na legislativu, postup podání žádosti, samotný formulář žádosti a kontakt na MŠMT.

Pro urychlení procesu zpracování žádosti prosím používejte online formulář, který se generuje do formátu.pdf níže na této stránce v části FORMULÁŘ!!!Základní informace

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délka a termíny školních prázdnin v základních a středních školách jsou podle ust. § 24 odst. 5 školského zákona upraveny vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních nebo technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce (§ 24 odst. 2 školského zákona).

V dalších jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanovit odlišnosti v organizaci školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona. Jedná se zejména o vyhlášení mimořádných volných dnů pro žáky v období školního vyučování v situacích, kdy ze závažných organizačních, technických nebo jiných mimořádných závažných důvodů není možné zajistit výuku žáků ve škole (např. oprava budovy, technická havárie, doporučení krajské hygienické stanice), nebo také o přesun části praktického vyučování žáků některých oborů vzdělání středních škol z období školního vyučování do období školních prázdnin z důvodu výuky sezónních témat (např. obory vzdělání se zaměřením na zemědělství).

Změnu organizace školního roku v souladu s § 24 odst. 3 školského zákona může ministerstvo stanovit plošně pro všechny školy nebo zpravidla na základě žádosti ředitele školy pro jednotlivou konkrétní školu.


Podání žádosti

Pokud žádá ředitel školy o změnu v organizaci školního roku pro jednotlivou školu dle § 24 odst. 3 školského zákona:

 • Bude ministerstvo požadovat, aby ředitel školy věc předem projednal se zřizovatelem a výsledek projednání uvedl ve své žádosti adresované ministerstvu.
 • Dále je žádoucí, aby byla požadovaná změna v organizaci školního roku, není-li třeba ji učinit bez zbytečného odkladu, projednána také s dotčenými zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků podobně jako v případě volných dnů vyhlášených podle § 24 odst. 2 školského zákona.

Následně vyplní formulář žádost o odlišnou organizaci školního roku a svou vyplněnoužádost podá na ministerstvo některým z uvedených způsobů:

 • ideálně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt).
 • v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty ministerstva (posta@msmt.cz),
 • zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1,
 • osobně na podatelně ministerstva.

Poznámka

Možnost vyhlásit volné dny ředitelem školy nebo stanovit odlišnosti v organizaci školního roku ministerstvem se nevztahuje na mateřské školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 24 odst. 4 školského zákona). V mateřské škole se školní rok nedělí na období školního vyučování a období prázdnin. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy je možné podle místních podmínek v měsících červenci a srpnu nebo ze závažných důvodů i v jiném období v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Stanovení rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy je v kompetenci ředitele školy po projednání se zřizovatelem.


Formulář


  ŠKOLA

  žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení odlišné organizace školního roku, konkrétně

  ODŮVODNĚNÍ A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

  Zřizovatel s adresou s požadovanou změnou souhlasí.


  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content