Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

MŠMT představilo v březnu 2021 hlavní úpravy maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií pro školní rok 2020/2021. Červeným písmem a žlutým zvýrazněné části popisují nové změny MZ v březnu 2021 oproti úpravám MZ v lednu 2021. Změny se týkají pouze maturitních zkoušek. U závěrečných zkoušek a absolutorií se nic nemění. Více informací o změnách mezi lednem a březnem 2021 naleznete v následující infografice a textu.


Obsah


Infografika se změnami (leden až březen 2021)Úpravy maturitních zkoušek (březen 2021)

Společná část MZ

 • Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v posunutých termínech, a to ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. Posunutí těchto termínů se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá gymnázia.
 • U DT byl již dříve prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
  • Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.
 • Nově se mimořádný termín DT týká pouze žáků, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19.
 • mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 7., 8. a 9. července 2021).
 • Nově se zohlednila pokračující situace žáků (definovaných oborů vzdělání), kteří konali nebo nadále konají v období od 12. října 2020 do konání DT nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby. Pokud tito žáci odpracovali minimálně 160 hodin, DT nekonají a budou automaticky hodnoceni v DT „uspěl“. Do hodnocení se bude počítat výsledek všech předmětů odpovídajících obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka za ročníkové vysvědčení, tj. za 2. pololetí v 1. až 3. ročníku (případně u nástavbového studia v 1. ročníku),
 • v posledním ročníku pak vysvědčení za 1. pololetí. Tito žáci se však mohou také rozhodnout, zda tyto zkoušky budou konat; v případě neúspěchu u zkoušek budou automaticky hodnoceni jako „uspěl“ podle uvedeného.
 • Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do 25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že nadále platí, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu měsíce července a srpna).
 • Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude (neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou či náhradní zkoušku). V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení (ani přepočtem z průměrů z předmětů v přechozím období). Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.
 • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky (neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou či náhradní zkoušku).
 • Řediteli školy je umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky
 • i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky může zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou či písemnou zkoušku).

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

 • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od
  dubna 2021).
 • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.
 • Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky, kteří nebudou konat praktické vyučování v měsících červenci a srpnu 2021, vydáno nejpozději dne 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny volna k přípravě na maturitní zkoušky. Pro žáky konající praktické vyučování v červenci a srpnu bude vysvědčení předáno v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování.

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání

 • K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od 1. června 2021).
 • Závěrečná zkouška proběhne standardním způsobem. Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, se nově prodlouží období pro konání závěrečné zkoušky do konce měsíce srpna 2021. Tím bude dán prostor pro realizaci praktického vyučování, které bylo omezeno ve 2. pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezeno i v tomto školním roce.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

 • K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.
 • Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou dílčích zkoušek. Pro všechny žáky bude povinná praktická zkouška a ředitel školy stanoví, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky. Pořadí dílčích zkoušek stanoví ředitel školy a u písemné zkoušky se doba trvání prodlužuje o 30 minut.
 • Ministerstvo ředitelům škol umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Tím bude dána řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen ve druhém pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce. S tím souvisí i umožnění školám splnit praktickou přípravu žáků ve vybraných oborech vzdělání za účelem získání řidičského nebo svářečského oprávnění.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

 • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání.
 • Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.
 • Připravený model závěrečné zkoušky pro rok 2020/2021 umožňuje školám ověřit znalosti žáků v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory středního odborného vzdělávání. Dalším snížením počtu zkoušek, případně snížením témat, by již došlo ke snížení úrovně odborného základu ověřovaných kompetencích což by vedlo ke snížení minimální úrovně stanovené pro závěrečnou zkoušku.
 • Školám se umožňuje taky zintenzivnit praktickou přípravu žáků v průběhu měsíců červenec a srpen. To znamená, že se umožňuje, aby žáci v červnu vykonali písemnou nebo ústní závěrečnou zkouškou, pak se intenzivně věnovali praktickému vyučování a na konci srpna by složili praktickou závěrečnou zkoušku.  

Absolutoria

Absolutorium – vyšší odborná škola

 • Řádné termíny absolutoria ve vyšších odborných školách se prodlužují a ředitel může stanovit termíny od 1. června do 31. srpna. Tím bude dán studentům dostatečný prostor pro splnění všech studijních povinností stanovených v akreditovaném vzdělávacím programu a uzavření hodnocení.

Absolutorium v konzervatoři

 • Řádné termíny absolutoria v konzervatoři může ředitel stanovit v období od 1. června do 31. srpna. Dále se řediteli školy umožňuje uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků.

Další podrobné informace k maturitám, závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content