Hlavní změny maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo k lednu 2021 hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021.


Maturitní zkoušky

Společná část MZ

 • Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021.
 • Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
  • Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.

 • Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a:
  • nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19.
  • nevykonali DT v řádném termínu úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby (toto opatření se bude vztahovat na žáky, kterým byla v období od 12. října 2020 do dne konání zkoušky nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží potvrzením vydaným tím, kdo pracovní povinnost uložil. A dále těm, kteří dobrovolně pracovali ve stejných zařízeních a potvrzení o odpracované době jim vydá dané zařízení).
  • Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 14., 15. a 16. června 2021).

 • Žákům, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby, bude také navýšen počet opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu, a to z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny.

Profilová část maturitní zkoušky

 • Bude prodlouženo období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to až do 25. června 2021. Pro praktické zkoušky bude zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021. Ministerstvo navíc ředitelům umožní, aby se praktické vyučování mohlo konat i o prázdninách.
 • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
 • Řediteli školy bude umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky
  i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky může zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou či písemnou zkoušku).

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

 • K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 1. dubna 2021).
 • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání

 • K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni, nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek, které mohou být konány v období od 1. června 2021).
 • Závěrečná zkouška proběhne standardním způsobem. Vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá odborný výcvik, se nově prodlouží období pro konání závěrečné zkoušky do konce měsíce srpna 2021. Tím bude dán prostor pro realizaci praktického vyučování, které bylo omezeno ve 2. pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezeno i v tomto školním roce.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

 • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání.
 • Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

 • K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.
 • Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou dílčích zkoušek. Pro všechny žáky bude povinná praktická zkouška a ředitel školy stanoví, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky. Pořadí dílčích zkoušek stanoví ředitel školy a u písemné zkoušky se doba trvání prodlužuje o 30 minut.
 • Ministerstvo ředitelům škol umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Tím bude dána řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen ve druhém pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce. S tím souvisí i umožnění školám splnit praktickou přípravu žáků ve vybraných oborech vzdělání za účelem získání řidičského nebo svářečského oprávnění.

Absolutoria

Absolutorium – vyšší odborná škola

 • Řádné termíny absolutoria ve vyšších odborných školách se prodlužují a ředitel může stanovit termíny od 1. června do 31. srpna. Tím bude dán studentům dostatečný  prostor pro splnění všech studijních povinností stanovených v akreditovaném vzdělávacím programu a uzavření hodnocení.

Absolutorium v konzervatoři

 • Řádné termíny absolutoria v konzervatoři může ředitel stanovit v období od 1. června do 31. srpna. Dále se řediteli školy umožňuje  uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků.

Další podrobné informace k maturitám, závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content