Informace MŠMT k testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 17. ledna 2022

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje pravidla pro testování pro školy a školská zařízení platné od 17. 1. 2022: režim 1 (školský), režim 2 (obecný - pro všechny zaměstnance), povinnosti zaměstnavatel a změstnance, vtah mezi oběma režimy testování a upozornění na očekávané změny karanténních opatření.

Popsané změny platné ve školách a školských zařízeních od 17. 1. 2022 vycházejí z:
- Mimořádného opatření pro testování ve školách u zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanců školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům
- nového Mimořádného opatření pro testování všech zaměstnanců ostatních škol a školských zařízení neuvedených v předšlém bodě.Od 17. 1. 2022 se testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení

Od 17. ledna 2022 se plošně testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

V základních školách, středních školách, konzervatořích a některých školských zařízeních se režim testování zaměstnanců od začátku ledna 2022 odvíjí od intenzívnějšího režimu testování dětí a žáků v prvních dvou lednových týdnech.

Z tohoto důvodu budou v nadcházejícím období v platnosti dvě mimořádná opatření vedle sebe, a ve školství se tak budou testovat zaměstnanci ve dvou různých režimech, které jsou podrobně popsány níže.


Režim 1 (školský):

Poznámka: Na nastavení tohoto režimu, podle kterého se již testování nyní provádí, se nic nemění. Podle původního plánu se od 17. 1. 2022 mění frekvence testování na 1krát týdně. Zde opakujeme pouze základní pravidla podle mimořádného opatření.

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům se testují tak, že:

 • Všichni zaměstnanci (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) se v případě využití antigenních testů testují od 17. 1. 2022 pouze 1krát za týden, a to každé pondělí[1]
  • pokud škola testuje děti a žáky PCR testy, neznamená to, že by nemohla zaměstnance testovat antigenními testy v termínu 1krát za týden; škola taky pro své zaměstnance může zvolit metodu PCR, jelikož PCR test ne starší 72 hodin nahrazuje antigenní testování,
 • Pokud se zaměstnanec odmítne otestovat, je povinen (a to i v případě, že je očkován) ve vnitřních prostorech nosit respirátor vždy (až na níže stanovené výjimky), ve vnějších prostorech pak v případě, pokud nedodrží rozestup minimálně 1,5m od ostatních. Výjimky z této povinnosti jsou nadále stejné, čili
  • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků,
  • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), s tím, že musí pedagogický pracovník, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo obdobný prostředek, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazenou zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 • V případě pozitivního antigenního testu provedeného na pracovišti, je zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test,
  • v případě, že je konfirmační PCR test pozitivní, je zaměstnanec povinen toto nahlásit škole, která až v návaznosti na to v součinnosti s KHS provede trasování rizikových kontaktů splňujících podmínky vyplývající z metodického pokynu hlavní hygieničky; stejný postup se uplatňuje v případě, kdy je pozitivně antigenně testováno dítě nebo žák,
  • „pobyt zaměstnance doma“ do doby výsledku konfirmačního PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží náhrada platu/mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova.
 • Další pravidla tohoto testování najdete v manuálu pro testování ve školách (vydaný 30. 12. 2021), který je nadále uplatnitelný.
 • Zaměstnanec, který by z titulu svého (jiného) zaměstnaní podléhal i testování podle režimu 2 (níže), se testuje pouze podle testování zaměstnanců podle školského režimu 1. Tuto skutečnost musí jinému zaměstnavateli doložit potvrzením od zaměstnavatele; jiný zaměstnavatel  je povinen toto potvrzení akceptovat.


[1] Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu. Není-li zaměstnanec v “testovací” den přítomen na pracovišti, otestuje se první den své přítomnosti na pracovišti v daném týdnu.


Režim 2 (obecný):

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých neprobíhá testování dětí a žáků (typicky MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení), se od 17. 1. 2022 testují tak, že

 • všichni zaměstnanci (bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19) se testují 2krát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí kalendářní den po předchozím testování (typicky se tedy testuje v pondělí a ve čtvrtek, nicméně je možné zvolit např. v případě směnného provozu i jiný režim, např. úterý a pátek),
 • pokud se zaměstnanec odmítne testovat, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušné KHS, v jejíž obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:
  • nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatření.

Výjimka z povinného nošení ochranné prostředku v tomto případě není.

 • povinnost podstoupit testování se nevztahuje na osobu, která doloží[2], že:
  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,
   • k prokázání této skutečnosti vydá zaměstnavatel písemné potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje testování podle tohoto mimořádného opatření.

Povinnosti zaměstnavatele

 • zajistit pro zaměstnance testy,
  • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
  • zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle výše uvedeného bodu a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení[3].

Povinnosti zaměstnance

 • v případě, že má zaměstnanec pozitivní antigenní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustí a poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu,
  • zaměstnanci je tedy po dobu 5 dnů nařízena karanténa, není povinen jít na konfirmační PCR test a do práce se vrací po uplynutí karantény (čili 5 dnů),
  • při návratu z karantény je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test na pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti,
  • pokud bude zaměstnanec při antigenním testu provedeném po návratu z karantény stále pozitivní, je mu opět nařízena karanténa na dobu 5 dnů a celý výše uvedený cyklus se opakuje,
  • zaměstnanec může jít po pozitivním antigenním testu dobrovolně na PCR test - v případě negativního výsledku a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce a dále se testuje podle běžných pravidel pro testování dle režimu 2,
  • karanténa se považuje za překážku na straně zaměstnance (zaměstnanci náleží náhrada platu/mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku jako při běžné nemoci) a vedle toho zaměstnanci náleží po dobu karantény (nebo izolace) mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události. Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin). Podrobnosti o výše uvedených informacích o karanténě a izolaci jsou podrobně rozvedeny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

[2] Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat tyto skutečnosti:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování zaměstnanců.

[3] Konkrétní parametry elektronického hlášení a další podrobnosti v tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici. Jakmile je Centrální řídící tým a Ministerstvo zdravotnictví zveřejní, budeme samozřejmě školy a školská zařízení informovat.


Vztah mezi režimem 1 (školským) a režimem 2 (obecným)

Vzhledem k tomu, že ve školství platí dva různé režimy testování, může dojít k situaci, kdy bude zaměstnanec spadat právně pod oba dva režimy. V takovémto případě se postupuje tak, že pokud je zaměstnanec zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí a žáků, řídí se tento zaměstnanec pouze pravidly vyplývajícími z mimořádného opatření pro testování dětí a žáků (režim 1 - školský). Zaměstnavatel pak pro tyto zaměstnance vydává písemné potvrzení, že se zaměstnanec podrobuje testování u něj.

 • Příklad 1 – jsem zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí a žáků (např. SŠ), a zároveň jsem zaměstnancem školy, ve které testování dětí a žáků neprobíhá (např. VOŠ) - testuju se pouze ve škole, ve které probíhá testování žáků (pouze 1krát týdně), platí pro mne pravidla režimu 1 - školského (především jde zaměstnanec na konfirmační PCR), na VOŠ se prokážu písemným potvrzením, že se testuju na SŠ,
 • Příklad 2 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých probíhá testování dětí a žáků (např. dva poloviční úvazky na dvou různých ZŠ) - testuju se pouze v jedné škole, ve druhé škole se prokážu písemným potvrzením zaměstnavatele, že se testuju na dané škole,
 • Příklad 3 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých neprobíhá testování dětí a žáků (např. MŠ a ZUŠ) - testuji se pouze na jedné škole v souladu s režimem 2 - obecným (2krát týdně), na druhé škole se prokazuji písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že se testuji na dané škole,
 • Příklad 4 – jsem zaměstnancem ZŠ a také zaměstnancem ZUŠ - testuji se pouze na ZŠ 1krát týdně a na ZUŠ donesu potvrzení o testování v ZŠ,
 • Příklad 5 - jsem zaměstnancem SŠ a také zaměstnancem výrobní společnosti - testuji se pouze v SŠ 1krát týdně a do firmy donesu potvrzení o testování v SŠ a ve firmě nemám povinnost se testovat.

Povinné testování zaměstnanců (režim 2 - obecný) může dopadat také na žáky a studenty, kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby. Tito žáci a studenti se pro účely testování také považují za zaměstnance, nicméně ne automaticky u každého žáka nebo studenta nastupuje povinnost podrobit se testování na pracovišti osoby, u které praxi vykonává

 • žák střední školy a konzervatoře v denní formě studia – testuje se povinně podle režimu 1 - školského jako žák; není povinen se již podrobovat testování na praxi v režimu 2 - obecném (platí však, že školní testování se může fakticky odehrát na pracovišti - právně se však jedná stále o testování v režimu 1 školském se všemi jeho pravidly a důsledky),
 • ostatní žáci a studenti (studenti VOŠ či žáci jiné než denní formy studia), kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby a zároveň nemají jiné zaměstnání – testují se u fyzické nebo právnické osoby, u které jsou na praxi, v režimu 2 - obecném, jelikož jsou pro účely testování považovaní za jejího zaměstnance; zaměstnavatel je povinen těmto žákům nebo studentům poskytnou testy (nikoliv škola, na které žáci nebo studenti studují),
 • ostatní žáci a studenti (studenti VOŠ či žáci jiné než denní formy studia), kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby a zároveň mají zaměstnání (např. i brigády na DPP) - se testují u svého zaměstnavatele, nemusí se již testovat na praxi, pouze předloží potvrzení, že se testují u svého zaměstnavatele,
  • Příklad – jsem student VOŠ, který zároveň pracuje v knihovně – testuju se pouze u zaměstnavatele (knihovna), na praxi jen doložím potvrzení, že se testuji u zaměstnavatele.

Upozorňujeme na očekáváné změny v karanténních opatřeních v souvislosti s variantou omikron

V souvislosti s nástupem varianty omikron je s účinností od 17. ledna 2022 avizována další změna karanténních pravidel (příslušný metodický pokyn hlavní hygieničky však zatím nebyl vydán). Mělo by dojít ke zrušení výjimek z karantény obsažených nyní v článku IV Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11 .1. 2022 do 16. 01. 2022.

To bude znamenat, že karanténa bude při splnění stanovených podmínek (rizikový kontakt s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem či Ag testem provedeným poskytovatelem zdravotních služeb) nařízena ze strany KHS i osobám s očkováním (včetně 3. dávky) a osobám po prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

V této souvislosti s ohledem na značnou infekčnost varianty omikron a za účelem snížení dopadu karanténních opatření na školy zdůrazňujeme následující pravidla:

 • V případě testování jednou týdně (v pondělí nebo první den výuky v týdnu) antigenními testy (dětí, žáků i zaměstnanců) důsledně dodržujte pravidla pro ochranu nosu a úst až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
 • Zajistěte okamžitý odchod osoby s pozitivním výsledkem antigenního testu ze školy či z pracoviště (popřípadě její oddělení od ostatních do připravené izolační místnosti).
 • V případě pondělního testování PCR testy důrazně doporučujeme užívat ochranu nosu a úst (i při samotné výuce) až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
 • Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
 • Obecně pak opětovně doporučujeme žákům i zaměstnancům školy připomenout pravidla vyplývající z “rouškového” mimořádného opatření spočívající v tom, že žáci a studenti mohou ve škole (ve vnitřním prostoru) odložit ochranu nosu a úst až v okamžiku, kdy jsou usazeni na svých místech ve třídě. Obdobně platí pro pedagogické pracovníky (očkované), že odkládají ochranu nosu a úst až v okamžiku zahájení výuky ve třídě.

Další odkazy a informace


MŠMT, 12. 1. 2022

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content