Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny platné pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022: základní změny v testování (včetně nových pravidel), jak reagovat při pozitivním antigením testu dítěte či žáka, nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech, informace o dodávce testů na začátku ledna 2022 a mimořádné šetření COVID 6.

Popsané změny vycházejí z:
mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022
– mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb s účinností od 26. prosince 2021
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 14. prosicne 2021, web vlada.cz)Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je dostupná ZDE), a to že

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,
 • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Nová pravidla při testování zaměstnanců v těch školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá testování dětí a žáků

 • nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci,
  • povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů,
  • povinnost podstoupit test se (stejně jako u dětí a žáků) nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,
  • zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a ani nedoloží některou ze skutečností podle bodu výše, se nařizuje po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem,
   • Ochranný prostředek nemusí plošně používat
    • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
    • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem (respirátor nebo obdobný prostředek), a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek), který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
  • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků,
  • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Zaměstnanec, který nesplnil podmínky podle bodu 2 nebo 3 (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), je dále povinen se stravovat odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest,
  • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil některou z podmínek podle bodu 2 nebo 3 (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), po dobu výkonu jeho činnosti nepoužije,

Výjimky z povinného nošení ochranného prostředku stanovené pro zaměstnance, jenž se odmítne podrobit testu nebo doložit negativní test z odběrového místa, jsou uvedeny výše, jiné výjimky se neuplatní.


Nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech dětí, žáků i zaměstnanců a rizikových kontaktech covid pozitivních osob

 • Nová pravidla mají za cíl zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktualizované tabulky, které školy dosud zasílaly e-mailem na KHS, školy nově nahrávají přímo do Covid FormsApp. Zde je v rámci hodin zpracuje centrální dispečink a dotčeným osobám budou do 24 hod rozeslány automatické SMS s žádankou na PCR test či informací o nařízení karantény. Podrobné informace a návod najdete v Metodickém pokynu o předávání dat a součinnost s KSH při testování a trasování ve školách na www.testovani.edu.cz
  • uvedené se týká údajů o dětech, žácích i zaměstnancích, kteří jsou ve škole testováni
  • upozorňujeme, že pro tyto účely bylo do CFA všem školám vygenerováno nové uživatelské jméno = REDIZO školy. Heslo do CFA zůstává stejné.

Připomínáme, že Ag testy centrálně distribuované ze strany MŠMT jsou pořizovány z finančních prostředků Evropské unie a jsou účelově určeny pro testování dětí a žáků. S ohledem na to, že z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví lze dovodit právní povinnost zaměstnavatele zajistit preventivní testování svých zaměstnanců, lze výdaje na pořízení Ag testů pro zaměstnance hradit z tzv. přímých ONIV přidělovaných ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

V případě testování zaměstnanců v ostatních školách a školských zařízeních (ve kterých neprobíhá plošné testování dětí, žáků a studentů) nedochází od 3. ledna 2022 k žádným změnám.

Pro úplnost uvádíme, že pravidla pro provoz lyžařských vleků při lyžařských kurzech se nemění a informace, které byly zaslány v informaci ze dne 27. 12. 2021 a která je dostupná ZDE, jsou nadále platné.


Informace k předpokládané dodávce testů začátkem ledna 2022

V prvním lednovém týdnu budou do škol distribuovány Ag testy pro testování všech dětí a žáků (bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování) na 4 další testovací termíny (testy pro testování 3. ledna 2022 již všechny školy obdržely v dostatečném počtu). S nyní nově stanovenou frekvencí testování 2x týdně v prvních 2 lednových týdnech tak budou výše uvedenou dodávkou pokryty testovací termíny:

 • čtvrtek 6. ledna
 • pondělí 10. ledna
 • čtvrtek 13. ledna
 • pondělí 17. ledna

Výpočet testů určených každé škole vychází v případě těchto dodávek primárně z údajů o počtech dětí a žáků vykázaných školami v zahajovacích výkazech ke školnímu roku 2021/2022 (tj. z výkazu S 4c-01 o přípravné třídě a o přípravném stupni základní školy speciální, výkazu M3 o základní škole, výkazu M8 o střední škole a výkazu M9 o konzervatoři, vždy podle stavu k 30. 9. 2021). Pouze pokud byly počty dětí a žáků vyplněné školou v mimořádném šetření COVID 5 vyšší než tyto počty vykázané v zahajovacích výkazech, vychází výpočet testů přednostně z tohoto šetření (netýká se však těch škol, kde je významný (až násobný) rozdíl mezi počty dětí a žáků vycházejícími z výkazů a ze šetření a lze tak s vysokou pravděpodobností uvažovat, že jimi bylo šetření COVID 5 nesprávně vyplněno – v takových případech je výpočet testů stanoven opět podle údajů ze zahajovacích výkazů).

Distribuovány budou opět testy SEJOY v jednotkové ceně 16,69 Kč hrazené z Fondu solidarity EU.


Připravované mimořádné šetření COVID 6 v lednu 2022

Za účelem efektivního využití zásob antigenních testů, které se nyní v některých školách nacházejí, bude dne 10. ledna 2022 po ukončení testování (tedy od cca 12:00 hodin) spuštěno v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné šetření COVID 6. Všechny školy, které mají povinnost testování dětí a žáků a zároveň neoznámily MŠMT, že přistupují k testování RT-PCR metodou v rámci tohoto šetření:

 • verifikují počet dětí a žáků, kteří se testují centrálně dodávanými Ag testy v jednom testovacím termínu (předvyplněn bude údaj vycházející z výše uvedených zahajovacích výkazů ke školnímu roku 2021/2022, tj. S 4c-01, M3, M8 a M9
  • uvedou aktuální stav zásob antigenních testů z centrální distribuce (tj. stav zásob po ukončeném testování 10. ledna 2022).

Šetření bude uzavřeno před dalším termínem testování, tj. ve středu 12. ledna 2022 ve 14 hodin.

Na základě vykázaného počtu testovaných dětí a žáků a na základě uvedeného stavu zásob testů pak budou probíhat přípravy distribučních seznamů pro další distribuce připravované po ukončení šetření (tj. na testování v termínu 24. ledna a následující). Stav zásob testů tedy bude zohledňován v dalších distribucích, a to až do jejich plného využití.

Předpokládáme, že po realizaci tohoto šetření všechny školy budou testy jim v distribucích určené přebírat, neboť odpadne důvod pro nepřevzetí (nadbytečné zásoby) a školami tak nebudou díky nepřevzetí testů generovány dodatečné náklady pro všechny distribuční články. Distribuovány budou v každé další distribuci již testy jen školám, u kterých bude na základě skutečností vykázaných v šetření relevantní předpoklad, že nebudou mít dostatečnou zásobu testů pro aktuální počet distribuovaných testovacích termínů.

Vyplnění šetření tak věnujte mimořádnou pozornost a uvedené údaje před jejich definitivním odesláním důsledně překontrolujte.


Další odkazy a informace


MŠMT, 30. 12. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
Skip to content