Informace o mimořádných prostředcích na ICT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“,
 • v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol,
 • z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání v oblasti informatického myšlení a ICT, a
 • v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • stanoví pro poskytnutí dalších finančních prostředků s účinností od 1. října 2020 v průběhu měsíce září ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedené podmínky, kritéria, účel a další podmínky pro použití mimořádných finančních prostředků:
 1. Finanční prostředky budou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „škola“) s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnických zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou poskytovat vzdělávání ve školním roce 2020/2021.
 2. Finanční prostředky budou poskytnuty na ostatní neinvestiční výdaje.
 3. Finanční prostředky budou poskytnuty na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 4. Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele se stanoví ve výši 20 000 Kč.
 5. Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa v kombinaci druhu činnosti
  21 nebo 52, skupiny profesí pedagogických pracovníků 1 a zdroje financování 11 za všechny platové třídy a platové stupně ke dni 30. 9. 2019.
 6. Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé školy se určí jako součin počtu učitelů a normativu ostatních neinvestičních výdajů. Přehled konkrétní výše finančních prostředků pro jednotlivé školy je zveřejněn ZDE.
 7. V případě škol, které zahájily svou činnost od 1. 9. 2020 a nelze tak u nich určit počet učitelů podle bodu 5, bude krajský úřad oprávněn při postupu podle Čl. X odst. 1 Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019, do úpravy rozpisu rozpočtu školy zahrnout další finanční prostředky uvedené v bodě 6, přičemž počet učitelů se určí obdobně jako v bodě 5 z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa ke dni 30. 9. 2020.
 8. Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Bude se jednat zejména o: a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání – výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kameru).
 9. O finanční prostředky nebude škola žádat, budou jí poskytnuty místně příslušným krajským úřadem v průběhu měsíce října 2020 jako navýšení normativního rozpisu.
 10. Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2021 o způsobu využití finančních prostředků.

Nejčastější dotazy směřované na podmínky, kritéria, účel a další podmínky pro použití mimořádných finančních prostředků.

Může si škola pořídit stolní počítače?

Škola může v rámci využití mimořádných prostředků na ICT pořídit výhradně přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je například notebook nebo tablet. Stolní počítač, server, nebo jeho komponenty tak pořídit nelze.

Jaké softwarové vybavení si škola může pořídit?

Softwarové vybavení lze blíže specifikovat jako licence nebo on-line služby využitelné při vzdělávání distančním způsobem či sloužících jako prostředek ke vzdělávání. Je jím zároveň i výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu, operační program, kancelářský software, nebo cloudové služby včetně cloudových serverů.

Může škola v rámci využití mimořádných prostředků pořídit dataprojektor a tiskárnu?

V rámci odstavce c) bodu 8 je zamýšlen nákup příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení. Jedná se například o dokovací stanice, externí kamery, mikrofony, náhlavní sety, myši, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon nebo kamera. Mezi příslušenství naopak nespadá vybavení typu dataprojektor, interaktivní tabule, robotické stavebnice nebo tiskárna.

Je škola povinna realizovat v rámci nákupu ICT vybavení veřejnou zakázku?

V případě, že předpokládaná hodnota nakupovaného ICT vybavení přesáhne částku 2 000 000 Kč bez DPH je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a provést zadávací řízení. Pokud předpokládaná hodnota nepřesáhne 2 000 000 Kč bez DPH není povinnost dle § 31 ZZVZ provést zadávací řízení, je však potřeba dodržet základní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a provést nákup v souladu s interními předpisy pro realizaci veřejných zakázek, pokud takový předpis zadavatel má.

V případě, že uhrazená cena přesáhne 50 000 Kč bez DPH, je třeba takto uzavřenou smlouvu zveřejnit v registru smluv.

Přehled dalších finačních prostředků 2020 pro ZŠ

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content