Kam směřuje program na rozvoj regionů (IROP) v novém programovém období?

Integrovaný regionální operační program (IROP) byl dne 5. 11. 2021 schválen vládou ČR. Strategický dokument na období 2021-2027 je podporován z evropských fondů a je určen na rozvoj obcí, měst a regionů. Jaká jsou prioritní témata podpory? Jaké možnosti v oblasti územního rozvoje přinese?IROP včera, dnes a zítra

Integrovaný regionální operační program (IROP) probíhal v prvním programovém období do roku 2021. Dne 5.11. 2021 byl schválen vládou ČR strategický dokument na další období 2021 – 2027. Podpora z evropských fondů v celkové výši 124 mld. Kč půjde na rozvoj obcí, měst i regionů s cílem zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správyzajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Kdy můžeme očekávat vypsání prvních výzev? Nyní probíhá formální vyjednávání s Evropskou komisí a vyhlášení prvních výzev se předpokládá na jaře roku 2022. IROP má i provazby na jiné programy, a to na Národní plán obnovy a OP Jan Amos Komenský, který bude zaměřen na měkké aktivity financované z Evropského sociálního fondu Plus v regionálním školství (včetně nákupu vybavení) pro potřeby škol a školských zařízení.


Kdo může být příjemcem finanční podpory?

Jedná se o školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, nestátní neziskové organizace, které min. 2 roky před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).


Kam finanční podpora cílí?

V rámci pěti priorit IROP je oblast vzdělávání začleněna pod prioritu 4, konkrétně pod specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Cílovou skupinu podpory tvoří: děti od 2 let v předškolním vzdělávání, rodiče, žáci, studenti, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a SŠ/VOŠ, zaměstnanci školských poradenských zařízení, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, dospělí v dalším vzdělávání a národnostní skupiny.


Co bude IROP řešit?

V souvislosti se vzděláváním byly identifikovány na národní úrovni tyto problémové oblasti jako prioritní témata podpory:

 • nedostatečné kapacity, dostupnost a stavebně technický stav mateřských škol v městských aglomeracích a jejich bezprostředním zázemí, případně v území s vysokým kladným migračním saldem;
 • nevyhovující kapacity a stavebně technický stav základních škol, středních škol, středních a vyšších odborných škol a školských poradenských zařízení, který neodpovídá aktuálním trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání a služby ve vztahu k měnícím se nárokům
  a požadavkům na vzdělávání a poskytování služeb;
 • zvyšující se regionální a místní rozdíly v dostupnosti vzdělávání
  v důsledku nerovnoměrného demografického vývoje, migračních trendů a dalších;
 • přílišná decentralizace odborného vzdělávání v některých regionech, odborné vzdělávání a jeho nesoulad s požadavky regionálních trhů práce;
 • rozdílná připravenost absolventů na uplatnitelnost na pracovním trhu;
 • nedostatečná infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání
  a celoživotní učení neodpovídající aktuálním trendům a požadavkům ve vzdělávání;
 • chybějící či nedostatečné zázemí škol pro rozvoj komunitních aktivit;
 • nedostatečná kvalita a nízká míra zabezpečení vnitřní konektivity základních, středních a vyšších odborných škol;
 • nedostatečné zázemí pro kvalitní práci pedagogických
  i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Aktivity směřující k naplnění specifického cíle


Mateřské školy

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce
  s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí

Základní školy, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ, SŠ spojených s VOŠ a konzervatoří (i vybudování center odborné přípravy) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;

 V doprovodné části projektu byly zmíněny aktivity směřující k budování a modernizaci:

 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky
  se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit).

Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče

 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení;
 • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu
  a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty);
 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče.

Jaké by měla mít finanční podpora přínosy?

 • navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh práce;
 • vyšší uplatnitelnost rodičů malých dětí na trhu práce díky fungování školních družin a školních klubů a díky tomu slaďování rodinného a pracovního života;
 • zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, jejich adaptabilita na potřeby trhu práce prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí, zejména prostřednictvím investic do odborných učeben s cílem posílit kvalitní vzdělávání;
 • zkvalitnění vnitřní konektivity a kybernetické bezpečnosti ZŠ a SŠ;
 • vytvoření zázemí pro komunitní aktivity ve vzdělávacích zařízeních vedoucí k sociální inkluzi;
 • zvýšení kapacity školských poradenských zařízení či rozšíření spektra jimi nabízených služeb, např. v oblasti diagnostiky žáků.

Informace k zásadám pro výběr operací k jednotlivým aktivitám naleznete zde.

Pro případné dotazy či potřebné konzultace je možné využít konzultační servis a podporu, kterou zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj ČR, konkrétně zde.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content