Finanční podpora škol vzdělávajících cizince s dočasnou ochranou ve školním roce 2024/2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří v příštím školním roce školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga.

Finanční prostředky budou určeny na období září-prosinec 2024. Podpora se bude týkat mateřských, základních a středních škol a konzervatoří zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí (s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních), které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků právnické osoby.

Normativ bude možné čerpat na:

 • personální podporu – pedagogické i nepedagogické pozice, jejichž náplní práce je podpora adaptace a integrace cizinců s dočasnou ochranou (lze čerpat na platy, na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti),
 • ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učebnice, učební pomůcky, DVPP a další výdaje vymezené v § 160, odst. 1 písm. c) a d) školského zákona).

Výše normativu se bude odvíjet od počtu ukrajinských uprchlíkův v dané škole. Konkrétní rozdělení na mzdové náklady a ONIV si škola určí dle svých potřeb, celý normativ lze čerpat na personální podporu nebo naopak na ONIV, případně částečně na personální podporu a ONIV.

Školy, které splňují stanovené kritérium, obdrží tuto informaci do datové schránky a finanční prostředky jim budou přiděleny nejpozději do 15. října 2024 prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy.

Podrobné podmínky jsou k dispozici ve Věstníku MŠMT.

Případné dotazy je možné zasílat na email ukr.asistent@msmt.cz.


Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou

Č.j. MSMT-9028/2024-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v návaznosti na usnesení
vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky
ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení
vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285
a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:

I. Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské
školy, základní školy (včetně základní školy speciální) nebo střední školy nebo
konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních,
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které vykázaly v systému sběru
dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „Ukrajinci“ alespoň
10 cizinců s dočasnou ochranou* a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 %
z počtu dětí a žáků právnické osoby dle bodu I.b)
(dále jen „právnická osoba“).

b) Počet dětí a žáků právnické osoby se určí součtem následujících údajů:

 • počtu dětí uvedených ve výkazu S 4c-01 o přípravné třídě a o přípravném stupni
  základní školy speciální podle stavu k 30. 9. 2023 – oddíl III, sloupec 3, řádky č. 0301
  a 0305 (celkový počet dětí v přípravném stupni a přípravné třídě);
 • počtu dětí uvedených ve výkazu S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2023 –
  oddíl III, součet sloupce 3 a 7 z řádku č. 0304 (celkový počet dětí v běžných
  a speciálních třídách);
 • součtu počtu žáků uvedených ve výkazu M 3a o základní škole podle stavu
  k 31. 3. 2024
  • z oddílu III, sloupce 3, řádku č. 0301 (celkový počet žáků);
  • z oddílu IIIA, sloupce 12, řádku 3A01 (celkový počet žáků ve speciálních
   třídách);
  • z oddílu IIIB, sloupce 3, řádku 3B01 (celkový počet žáků ve třídách podle
   zákona č. 109/2002 Sb. ve škole při zařízení pro výkon ústavní-ochranné
   výchovy);
  • z oddílu XIII, sloupce 2 a 3, řádku č. 1301 (počet žáků plnící školní docházku
   podle § 38 a § 41);
 • součtu počtu žáků uvedených ve výkazu M 8a o střední škole podle stavu k 31. 3. 2024
  • z oddílu III, sloupec 2, řádek č. 0310a (celkový počet žáků-fyzických osob,
   v denní formě vzdělávání);
  • z oddílu XIII, sloupce 2 a 3, řádku č. 1301 (počet žáků plnící školní docházku
   podle § 38 a § 41);
 • součtu počtu žáků uvedených ve výkazu M 9a o konzervatoři podle stavu k 31. 3. 2024
  • z oddílu III, sloupec 2, řádek č. 0310a (celkový počet žáků-fyzických osob, v denní formě vzdělávání);
  • z oddílu XIII, sloupce 2, řádku č. 1301 (počet žáků plnící školní docházku podle § 38);

c) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.

II. Kritéria

a) Normativ neinvestičních výdajů na 1 cizince s dočasnou ochranou se stanovuje ve výši
5 750 Kč.

b) Počet cizinců s dočasnou ochranou se určí z údajů vykázaných právnickou osobou v
systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat
„Ukrajinci“.

c) Celková výše dalších finančních prostředků bude určena jako součin počtu cizinců
s dočasnou ochranou dle bodu II.b) a normativu stanoveného dle bodu II.a).

III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu:

a) platů, ostatních osobních nákladů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních
a sociálních potřeb pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců, jejichž
náplní práce je podpora adaptace a integrace cizinců s dočasnou ochranou ve škole a/nebo

b) ostatních neinvestičních výdajů podporujících adaptační a integrační aktivity (učebnice,
učební pomůcky, DVPP a další výdaje vymezené v § 160, odst. 1 písm. c) a d) školského
zákona).

IV. Další podmínky

a) Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodu II
prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 15. října 2024.

b) Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných
zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového
rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských)
a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.

c) V případě, že právnická osoba finanční prostředky (nebo jejich část) nevyužije v souladu
se stanoveným účelem, je povinna je vrátit prostřednictvím místně příslušného krajského
úřadu/Magistrátu hl. města Prahy do státního rozpočtu.

d) Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu I, je povinna
prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT informovat do 28. 2. 2025 o způsobu
využití finančních prostředků.

V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře
zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 nabývá účinnosti dnem
zveřejnění ve Věstníku MŠMT.


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross Skip to content