Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství (č. 199/2022 Sb.), který je doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 30. června 2022. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ. Níže naleznete úvodní informace, celý materiál v PDF a přílohy metodického materiálu.Úvodní informace

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství.

“Lex Ukrajina 2”, tedy zákon č. 199/2022 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 30. června 2022.


Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina 2

 • Zákonem “Lex Ukrajina 2” se:
  • prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023.
  • Zároveň se ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023.
  • Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Více viz celý materiál v PDF.


Grafické popisky v textu

Pro lepší přehlednost jsou nové odstavce barevně odlišené a texty jsou označeny následujícími symboly:

 • všechny druhy škol a školských zařízení (Pro všechny)
 • mateřské školy (MŠ)
 • základní školy (ZŠ)
 • mateřské a základní školy (MŠ+ZŠ)
 • střední školy a konzervatoře (SŠ)
 • vyšší odborné školy (VOŠ)

Celý metodický materiál v PDF
Závěr

Tento materiál se zaměřuje pouze na výklad ustanovení zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel. Nicméně MŠMT si je samozřejmě vědomo toho, že zajištění vzdělávání a školských služeb pro děti/žáky cizince bude školám a školským zařízením generovat dodatečné finanční nároky jak na prostředky poskytované ze státního rozpočtu, tak na prostředky poskytované z rozpočtu zřizovatele.

Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou v souvislosti s aplikací zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novel, ve školním roce 2022/2023 poskytovány školám a školským zařízením ve standardním režimu, tj. v případě škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí od 1. 9. 2022 bude postupováno v souladu
s Čl. X směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne
11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, v platném znění (Krajský úřad na vrub nebo ve prospěch rezervy dále upraví rozpis rozpočtu právnické osoby v průběhu kalendářního roku, pokud v tomto období dojde …. v souvislosti se zahájením nového školního roku, …. k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů, …., která by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila nebo znevýhodnila. Úpravy …. provádí krajský úřad v jím stanovených termínech, nejméně však dvakrát v průběhu kalendářního roku na návrh právnické osoby zřizované krajem, na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případě právnických osob zřizovaných obcí nebo svazkem obcí nebo v případě zjištění z vlastních informačních zdrojů krajského úřadu). Výjimkou bude financování tzv. ukrajinských asistentů pedagoga ve školách zřízených krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí (viz informace na edu.cz).


Přílohy


Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti (CZ-UK)


Oznámení o ukončení vzdělávání (CZ-UK)Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content