Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a studenty vyšších odborných škol v souvislosti s konáním hodnocením studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany.Základní informace

Toto metodické doporučení je určeno pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. 

Jedná se o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, které se nově automaticky ze zákona č. 65/2022 Sb. považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Metodika není určena pro ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.


Text je logicky členěn na tři různé druhy obsahu dle barev:

Doporučení

Takto označené části zelenou barvou a textem "Doporučení" obsahují metodickou podporu MŠMT školám.

Informace

Takto označené části modrou barvou a textem "Informace" slouží jako informativní text, kde MŠMT upozorňuje na některé zásadní skutečnosti, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Závazné části §

Takto označené části žlutou barvou a textem "Závazné části §" poskytují informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.


Úpravy rozsahu a obsahu vzdělávání dle platné legislativy

Závazné části §

Dle § 3 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, může být upraven obsah vzdělávání ve vyšších odborných školách, nesmí být však upraven rozsah vzdělávání. Ředitel vyšší odborné školy může za účelem adaptace studenta – cizince po dobu nezbytně nutnou zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb studenta. Vhodný vzdělávací obsah nemusí být v souladu
s akreditovaným vzdělávacím programem. Hlavním cílem úpravy vzdělávání podle akreditovaného vzdělávacího programu je umožnit studentům cizincům adaptaci na vzdělávání ve vyšší odborné škole podle českého vzdělávacího systému, který se liší od ukrajinského vzdělávacího systému.

Doporučení

K úpravám vzdělávacího obsahu může docházet i v průběhu vzdělávání podle individuálních potřeb studentů cizinců a v návaznosti na úroveň osvojení českého jazyka tak, aby docházelo k jejich postupné integraci.

V adaptačním období je pro studenty cizince důležité posílit výuku českého jazyka, který může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Naopak, pokud je to možné, doporučujeme ponechání praktické přípravy, kde je zpravidla možný nácvik praktických dovedností i za předpokladu nízké znalosti českého jazyka.


Specifika hodnocení ukrajinských studentů v průběhu období

Doporučení

Při hodnocení studentů v příslušném období je vhodné se zaměřit na hodnocení k podpoře učení. Užitečnými nástroji jsou zejména ty nástroje, které mají formativní charakter a nabízí studentovi popisnou a nehodnotící zpětnou vazbu k jeho učebním činnostem. Formativní způsoby hodnocení také podporují motivaci studenta k dalšímu vzdělávání a poskytují mu srozumitelné informace
o tom, jak se mu daří a co je třeba dělat pro další rozvoj.

Nejprve je vhodné se zaměřit na zdokonalení komunikace v českém jazyce a osvojování odborné slovní zásoby. Důležité je umožnit studentům identifikovat své silné i slabé stránky, sledovat vlastní pokrok a nalézat vhodné cesty a nástroje pro další rozvoj.


Hodnocení studentů na konci období a postup do vyššího ročníku

Doporučení

Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž student koná zkoušku, a předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, stanoví akreditovaný vzdělávací program. V případě, že ředitel vyšší odborné školy za účelem adaptace studenta – cizince po nezbytně nutnou dobu zčásti nebo zcela nahradil vzdělávací obsah akreditovaného vzdělávacího programu dané vyšší odborné školy jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb studenta, jsou do výkazu o studiu zapsány pouze ty vzdělávací oblasti, které absolvuje a je z nich hodnocen. Vztahuje se to i na případy, kdy vzdělávací obsah není v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem.

Do vyššího ročníku postoupí student – cizinec, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem, které ředitel školy přizpůsobil rozsahu vzdělávacích oblastí, které student absolvoval a byl z nich hodnocen. Současně platí, že v případě, kdy nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Na hodnocení by neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka.

Závazné části §

Při zápisu studenta – cizince do vyššího ročníku mu lze pro zimní období 2022 upravit vzdělávací obsah dle § 3 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Touto úpravou se také umožňuje zapsání předmětů, které nebyly v uplynulém období absolvovány a jejich absolvování je nezbytné pro úspěšné vykonání absolutoria, přičemž se nejedná pouze o předměty absolutoria.  K úpravám vzdělávacího obsahu může docházet podle individuálních potřeb studentů cizinců, po dobu nezbytně nutnou a v návaznosti na úroveň osvojení českého jazyka tak, aby docházelo k jejich postupné integraci i v zimním období 2022.


Užitečné odkazy


Příloha – celý metodický materiál v PDF


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content