Metodika k postupu stanovení týdenního rozsahu PPČ zástupců ředitele školy a školského zařízení

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro ředitele mateřských a základních škol a školských zařízení v souvislosti s novými pravidly pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti (dále jen "PPČ") pro zástupce ředitel školy nebo školská zařízení. Tyto změny navazují na novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., která bude účinná od 1. 9. 2022. Více viz přiložený metodický materiál v PDF a pomocná kalkulačka. Z důvodu specifické úpravy pro školy s praktickým vyučováním, tj. střední (SŠ) a vyšší odborné školy (VOŠ) a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.Základní informace

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahupřímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízenía vedoucí učitele praktického vyučování.

MŠMT připravilo ředitele mateřských a základních škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výše vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku v xlsx), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.


Video návod - webinář v četně odpovědí na otázky

Video na Youtube NPI ČR naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=Q5Z-1Il4jl4 (délka: 46 minut).

Obsah videa:

  • Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, zakotvuje nový způsob stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy.
  • Webinář poskytne vysvětlení hlavních principů novely, včetně konkrétního postupu pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele, v návaznosti na velikost příslušné školy či školského zařízení a její strukturu.
  • Cílová skupina: Seminář je zaměřen především na ředitele mateřských a základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení.
  • Vybrané zodpovězené otázky diváků najdete ve sdíleném wordu.

Často kladené otázky a odpovědi na ně

Jakým způsobem se určí rozsah přímé pedagogické činnosti u zástupce ředitele s nižším úvazkem?

Volba zástupců ředitele školy spočívá na řediteli školy, mimo jiné s přihlédnutím ke specifickým úkolům v rámci administrativních, manažerských a organizačních funkcí, které má daný zástupce plnit. Jestliže částečný úvazek není danému určení na překážku (není s ním v rozporu), může být do funkce zástupce ustaven též pedagogický pracovník s částečným úvazkem. V případě nižšího úvazku stanoví ředitel školy poměrně rozsah přímé pedagogické činnosti odpovídající dané pedagogické profesi, od kterého následně odečte jím zvolený počet hodin z celkové banky odpočtů.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nesmí být nižší než stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy dle přílohy č. 1 k nařízení vlády (viz § 4f nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). V případě sníženého úvazku zástupce ředitele školy je rozhodný rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy poměrně snížený podle příslušného rozsahu úvazku.

Příklad:

Základní škola má celkem 18 tříd, a dále školní družinu se 2 odděleními, celkem tedy 20 jednotek. To odpovídá celkovému snížení přímé pedagogické činnosti dle přílohy č. 2 k nařízení vlády o 22 hodin týdně. Ředitel školy určil 2 zástupce ředitele školy. Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, který je zaměstnán na poloviční úvazek (stanovená týdenní pracovní doba činí 20 hodin), a dále zástupce ředitele školy pro 2. stupeň. 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele základní školy dle bodu 2.2 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. činí 22 hodin.

Ředitel školy – týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti při 20 jednotkách = 6 hodin.

Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň:

Snížení z banky odpočtů o 7 hodin.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy: 11 – 7 = 4 hodiny. (Přímá pedagogická činnost ředitele školy při polovičním úvazku činí 3 hodiny).

Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň:

Snížení z banky o 15 hodin.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy: 22 – 15 = 7 hodin.

Jaký je postup při snížení přímé pedagogické činnosti zástupci ředitele školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost na více druzích škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává?

Podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb. platí: „Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.“.

Ohledně pedagogického pracovníka, který je ustaven do pozice zástupce ředitele školy, jenž vykonává více druhů přímé pedagogické činnosti, musí být uplatněn následující posloupný postup:

1.       Určí se činnost, která u daného pracovníka převažuje. Rozhodující je přitom nejen rozsah přímé pedagogické činnosti, ale velikost úvazku pedagogického pracovníka, kterému rozsah přímé pedagogické činnosti odpovídá. Činnost pedagogického pracovníka zahrnuje vždy přímou pedagogickou činnost i práce související.
2.       Jakmile bude určen převládající druh činnosti, určí se rozsah hodin přímé pedagogické činnosti na základě § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb. v souladu s přílohou č. 1 k tomuto nařízení.
3.       Následně bude uplatněn postup odpočtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy na základě § 4a a násl. nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a jeho příloh č. 2 a 3.

Příklad:

Právnická osoba vykonává činnost mateřské školy, základní školy a školní družiny. Zástupkyně ředitele školy s plným úvazkem vykonává činnost učitelky v mateřské škole, a zároveň činnost učitelky na základní škole v rozsahu 5 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. Ředitelka školy jí sníží za funkci zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání rozsah přímé pedagogické činnosti z banky odpočtů dle svého rozhodnutí o 9 hodin týdně.

Z rozdělení činnosti zástupkyně ředitele školy vyplývá, že je převažující činnost v mateřské škole. Celkový rozsah přímé pedagogické činnosti učitelky mateřské školy dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je tedy 31 hodin.

Celkový rozsah přímé pedagogické činnosti zástupkyně ředitele školy by po snížení o 9 hodin týdně pak činil 22 hodin týdně, 5 hodin na ZŠ a 17 hodin v MŠ. Pro účel vykázání je pak nutné plný úvazek zástupkyně ředitele školy odpovídajícím způsobem rozdělit mezi jednotlivé činnosti. 5 hodinám na ZŠ odpovídá 0,1613 (5 děleno 31, zaokrouhleno na 4 desetinná místa), úvazek pro MŠ se určí dopočtem do plného úvazku, tj. 0,8387.

Ředitel školy může samostatně a dle svého uvážení snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti svému zástupci nebo zástupcům, a to dle potřeb školy, v maximálním rozsahu banky odpočtů stanoveném postupem dle § 4a a násl. nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Rozsah pravomocí zástupce ředitele školy určí ředitel školy vnitřními předpisy. Případnou výši úvazku, který připadá na jednotlivý druh školy, na kterém příslušný pedagogický pracovník působí (například pro účely výkaznictví), se odvíjí od rozsahu jeho působení na daném druhu školy, případně v pozici zástupce ředitele školy.

Je nutné zástupce ředitele školy za účelem snížení jeho přímé pedagogické činnosti jmenovat?

Pro postavení vedoucích zaměstnanců a případné zřízení funkce zástupce ředitele školy platí, že ředitel školy by měl nejprve zvážit povahu dané pozice (pracovního místa) z hlediska pracovněprávních předpisů a požadované činnosti.

Vedoucí zaměstnanec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), vymezuje vedoucí zaměstnance definicí, jež je obsažena v § 11: „Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“.

Vedoucí zaměstnanec je tedy pouze takový zaměstnanec, který na některém ze stupňů řízení stanovených organizačním řádem nebo obdobným vnitřním předpisem řídí podřízené zaměstnance výše uvedeným způsobem. Z povahy věci proto vyplývá, že vedoucí zaměstnanec stojí v čele organizačním řádem nebo obdobným vnitřním předpisem vymezeného organizačního útvaru, ve kterém jsou zařazeni jemu podřízení zaměstnanci. Typicky se může jednat například o zástupce ředitele pro 1. nebo 2. stupeň základní školy. Hierarchie (vertikála) řízení je následující: ředitel školy přímo řídí jemu přímo podřízené vedoucí zaměstnance – zástupce ředitele školy pro řízení vymezených organizačních útvarů, kteří následně na základě jeho pokynů přímo řídí jim přímo podřízené řadové zaměstnance zařazené ve vymezených organizačních útvarech.

Vedoucí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr se zakládá nebo mění jmenováním (nikoli pracovní smlouvou), jsou vyjmenováni v § 33 odst. 3 zákoníku práce, mj. jde o vedoucího příspěvkové organizace (tj. ředitele školy), a dále o vedoucí organizačních útvarů příspěvkové organizace (tj. o zástupce ředitele školy, kteří stojí v čele vymezených organizačních útvarů).

Zástupce trvale zastupující vedoucího zaměstnance

Zákoník práce dále předpokládá, že pro vedoucí funkce může být sjednáno trvalé zastupování vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti [§ 124 odst. 2 písm. a) zákoníku práce], a to pokud je tak stanoveno zvláštním právním předpisem, organizačním řádem nebo obdobným vnitřním předpisem dané právnické osoby (příspěvkové organizace).

Toto trvalé zastupování není jmenováním do funkce vedoucího zaměstnance (na stupeň řízení), protože tento zástupce není vedoucím zaměstnancem, ale pouze řadovým zaměstnancem, který je trvale oprávněn v obecně či konkrétně určených případech (zpravidla vyplývajících z organizace práce) vykonávat pravomoci vedoucího zaměstnance. Toto trvalé zastupování vedoucího zaměstnance je tak jedním z druhů práce, který se váže k danému pracovnímu místu, přímo sjednaným v pracovní smlouvě zaměstnance.

Příplatek za vedení přísluší takovému zaměstnanci v rozsahu příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci, z čehož současně vyplývá, že trvalé zastupování nemůže být sjednáno pro zastupování vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení.

Společné však zůstává, že jak zaměstnanci ustanovení do funkce vedoucího zaměstnance, tak zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale pouze jejich zástupci, jsou ze svých pozic nadáni oprávněními řídit, organizovat a kontrolovat práci veškerých zaměstnanců, kteří jsou jim podřízeni, a dále ukládat těmto pracovní úkoly.

Zástupce ředitele školy, který není vedoucím zaměstnancem

Systém řízení, který byl zaveden zákoníkem práce, rovněž předpokládá situaci, kdy zaměstnavatel má zájem na zajištění správného naplňování úkolů zaměstnanci, aniž by měly být jakkoliv měněny úkoly, které byly zaměstnancům uloženy vedoucími zaměstnanci, eventuálně jejich zástupci.

Pro pracovní místo zástupce ředitele školy, který není vedoucím zaměstnancem, musí být organizačním řádem či obdobným vnitřním předpisem stanoveny vybrané specifické pravomoci potřebné k výkonu určené činnosti, a z nich na svěřeném úseku činnosti vyplývající odpovědnost.

Ustanovení § 124 odst. 4 zákoníku práce proto upravuje pozici zaměstnance, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního řádu nebo obdobného vnitřního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přičemž uvedenému zaměstnanci přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Zástupce ředitele školy, který vykonává pouze organizačním řádem nebo obdobným vnitřním předpisem takto specifikované úkoly, není jmenován do funkce vedoucího zaměstnance (jeho pracovní poměr se zakládá nebo mění pracovní smlouvou). Může se jednat například o zástupce ředitele pro teoretickou nebo praktickou výuku na střední škole, zástupce ředitele školy pro žáky s SVP a podobně. Může jít ovšem například i o zástupce ředitele školy, který řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, která však není v rámci organizační struktury samostatným organizačním útvarem (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném do 31.8.2022), popřípadě odloučené (další) pracoviště.

Záleží na rozhodnutí ředitele školy, jak bude vypadat organizační struktura dané právnické osoby, a tedy zda např. řízení odloučeného pracoviště vyhodnotí jako natolik náročné, aby toto odloučené pracoviště učinil samostatným organizačním útvarem v čele s vedoucím zaměstnancem oprávněným stanovovat a ukládat pracovní úkoly podřízeným zaměstnancům, nebo zda v rámci tohoto odloučeného pracoviště zřídí pouze pracovní místo řadového zaměstnance, k němuž se na základě organizačního řádu nebo obdobného vnitřního předpisu bude vázat oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci ostatních zaměstnanců na tomto pracovišti a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, nikoli však stanovovat a ukládat jim pracovní úkoly (dojde tedy k ustanovení zástupce ředitele školy – vedoucího pracoviště, kdy toto vedení pracoviště bude jedním z druhů práce sjednaným v pracovní smlouvě, nikoli k ustanovení zástupce ředitele školy – vedoucího zaměstnance na stupni řízení, který by byl do funkce jmenován). Musí však být zdůrazněno, že na zástupce ředitele školy nemohou být přeneseny jakékoliv veřejnoprávní pravomoci ředitele školy na pozici statutárního orgánu, které plynou ze znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vedení správního řízení.


Přílohy


Celý metodický materiál v PDF


Kalkulačka

  • kalkulačka v xlsx pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. 

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content