Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

edu.cz > Podpora škol > Metodické materiály > Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

Materiál Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28. Metodický materiál je jedním z dílčích opatření plynoucích z Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který vzala vláda České republiky na vědomí dne 8. února 2016.

Materiál obsahuje:
• charakteristiku PAS,
• specifika chování žáků s PAS,
• příčiny vzniku problémových situací u žáků s PAS,
• pravidla předcházení rizikových situací,
• příklady dobré či špatné praxe,
• spolupráci na úrovni škola – rodič – odborní pracovníci,
• doporučený postup školy pro prevenci projevů rizikového chování,
• doporučení na zajištění bezpečnosti a zdraví – školní řád – krizový plán.

Samostatnou přílohou je návrh struktury a obsahu – šablona pro „Krizový plán pro případ předcházení vzniku problémových situací u žáků s PAS ve školách či školských zařízení“.

Přílohy: