Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci.


Zápisy do MŠ pro rok 2021/2022Úvod

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.


Jak číst následující text

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

Informativní části (označené podnadpisem Informace) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Doporučující části (označené podnadpisem Doporučení) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

Závazné části (označené piktogramem § právně závazné) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.


1.  Vyhlášení zápisu a termín konání

Informace

Pokud mateřská škola již zveřejnila termín a místo zápisu a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené v dohodě se zřizovatelem změnit, je to možné. Nově stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

§ právně závazné

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období.

Viz § 34 odst. 2 školského zákona

Doporučení

Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp.

Doporučení

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doporučujeme využít celé období od 2. května do 16. května 2021. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší mateřské školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 6. a 7. května, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro zákonné zástupce, tak pro mateřskou školu.


2.  Způsob podání žádosti

Doporučení

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Informace

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

§ právně závazné

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.


3.  Upřesnění k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte

Informace

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte

Informace

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

§ právně závazné

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


4.  Doporučení pro organizaci zápisů

Doporučení

 • Mnohé informační systémy pro mateřské školy kromě evidence dětí umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do mateřské školy. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do matriky.

Doporučení

 • Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu
  či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.
 • Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít.

5.  Doplňující informace

Informace

 • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
 • Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle
  § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

6.  Užitečné odkazy


7.  Často kladené otázky k zápisům do MŠ


Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí přijmout přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy děti od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ust. § 179 odst. 2 školského zákona).

Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.

Jedná-li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34 odst. 8 školského zákona, přijímá děti ředitel mateřské školy dle kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí. V ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria se zveřejní předem, a to nejlépe způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na místě obvyklém.

Postup správního řízení tak musí být v souladu zejména se základními zásadami správního řízení, vymezenými v § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V rámci přijímacího řízení však musí ředitel školy posuzovat vždy a jen dítě, nelze např. zvýhodnit trvalý pobyt jednoho ze zákonných zástupců, bylo by to diskriminační. V praxi je časté, že každý z rodiny má jiný trvalý pobyt, zabránit však účelovému přehlašování dítěte bohužel nejde.

Žádost o přijetí může být v souladu s platnou judikaturou opatřena pouze jedním podpisem jednoho ze zákonných zástupců. Ředitel školy tak předpokládá, že zákonní zástupci jednají ve vzájemné shodě v souladu s ust. § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud má však ředitel informace o tom, že zákonní zástupci dítěte ve shodě nejednají, je jeho povinností správní řízení přerušit.


Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.  

S okolními obcemi je také dle situace a počtu dětí možné sepsat v souladu s § 179 odst. 3 školského zákona dohodu o společném školském obvodu. Ta může být každoročně aktualizována, s dostatečným předstihem před zápisy do mateřských škol.


Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší od následujícího školního roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti až do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné přijmout děti od dvou let věku, pokud pro ně škola vytvoří potřebné podmínky.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Odvolacím orgánem je pro mateřské školy příslušný krajský úřad, tam mohou také podat zákonní zástupci stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (tím je ředitel mateřské školy při rozhodování o přijetí) v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň prostřednictvím ředitele školy podávají krajskému úřadu odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.


Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů? Resp. zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, zákonný zástupce získá zaměstnání apod. Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.


Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví), doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví. Jak vyplývá z ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dostupné zde: https://www.mzcr.cz/obsah/ockovani-pro-prijeti-do materskych-skol-v-r2017_3673_5.html), tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zjednodušeně tedy starší pěti let), což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku.

Z hlediska legislativy není pro účely zápisu výslovná zákonná povinnost dokládat potvrzení, že je dítě zdravé. Zákonný zástupce je povinen informovat mateřskou školu, do které je dítě přijato, mj. o zdravotním stavu dítěte s významem pro vzdělávání (§ 22 odst. 3 písm. c) a e) ve spojení s § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona). Nemusí se tak však dít nutně formou lékařského potvrzení.


Jak je to při přijímání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami?

Nárok na přijetí ve spádové mateřské škole má každé dítě od věku tří let. Pokud jsou již u dítěte speciální vzdělávací potřeby stanoveny školským poradenským zařízením, doloží zákonní zástupci doporučení ke vzdělávání tohoto dítěte již při podání žádosti o přijetí. Pokud však dítě ještě vyšetření ve školském poradenském zařízení neabsolvovalo, nic to nemění na jeho nároku na přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy.

Při zápisu dítěte do mateřské školy/třídy zřízené dle ust. § 16 odst. 9 školského zákona je nutné doložit aktuálně platné doporučení školského poradenského zařízení.


Je možné vzdělávání dětí od dvou let věku v mateřské škole?

Školský zákon s účinností od 1. 9. 2016 umožňuje přijmout do mateřské školy dítě, které do začátku školního roku dovrší minimálně dvou let věku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) nastavilo podmínky k jejich vzdělávání v RVP PV s účinností od 1. 2. 2017. Zároveň byl vydán informační materiál, kde jsou popsány postupy vzdělávání těchto dětí a rozpracovány podmínky ke vzdělávání zde.

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení třech let věku dítěte snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o dvě děti v souladu s ust. § 2 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší povolený počet dětí ve třídě celkem o šest. Při odpočtu dětí se vychází z nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě, v případě jednotřídní mateřské školy ve škole.


Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné" třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

Dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se v případě zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně nejvyšší počet dětí ve třídě podle odst. 3 snižuje o dvě děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odst. 3 se dále snižuje o jedno za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o pět. 


Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje. Zákonní zástupci mohou volit pro své dítě z několika variant povinného předškolního vzdělávání, a to podle toho, co je pro něj nejvhodnější.

V případě, že bývá dítě často nemocné nebo má rodina jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou zákonní zástupci zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do mateřské školy nedochází. Každopádně, pokud zákonný zástupce nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč a projednává je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Více naleznete ve stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na dětí, které pobývají v cizině více než 90 dní. MŠMT doporučuje zákonným zástupcům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské škole oznámili, pokud mají na území České republiky trvalý pobyt.

Legislativní podmínky přijímacího řízení platí pro všechny mateřské školy bez ohledu na zřizovatele, které jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Zápis školy v tomto rejstříku lze ověřit na https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content