Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápisy do ZŠ pro rok 2021/2022Úvod

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Jak číst následující text

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

Informativní části (označené podnadpisem Informace) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

Doporučující části (označené podnadpisem Doporučení) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

Závazné části (označené piktogramem § právně závazné) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT
za stěžejní.

1.  Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání

Informace

Pokud škola již informace zveřejnila a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené změnit,
je to možné. Nové informace zveřejní škola způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ právně závazné

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální
a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Doporučení

Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp.

2.  Termín konání zápisů

Doporučení

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce doporučujeme využít delší časový úsek v rámci období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší základní školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 15. a 16. dubna, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro rodiče, tak pro základní školu.

§ právně závazné

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem.

Viz § 36 odst. 4 školského zákona

3.  Způsob podání žádosti

Doporučení

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Informace

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

§ právně závazné

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4.  Doporučení pro organizaci zápisů

Doporučení

 • Mnohé školní informační systémy umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do ZŠ. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nebo zaevidovat přijaté dítě do školní matriky.
 • Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Doporučení

 • Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, může škola dětem a rodičům nabídnout na bázi dobrovolnosti. K realizaci je možné využít on-line nástroje, které škola např. využívá pro on-line výuku (MS Teams, Google Classroom aj.). Vždy je však třeba respektovat specifické podmínky jednotlivých dětí.
 • Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Takové setkání je vhodné zaměřit na seznámení
 • se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli atp.
 • Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít.

5.  Doplňující informace

Informace

 • K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Informace

 • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

7.  Užitečné odkazy

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content