MŠMT A NÚKIB k digitalizaci vzdělávání a kyberbezpečnosti

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání. Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání?

Na dané téma v uplynulých dnech diskutovali odborníci v panelové diskuzi, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.


Podívejte se na následující video ukázku, co Vás čeká níže v textu a na záznamech obou panelů z konference MŠMT a NÚKIB ke kyberbezpečnosti.


Téma kybernetické bezpečnosti se stalo ve vztahu k dětské populaci zcela zásadním. Do nové formy distančního online vzdělávání byli aktuálním celospolečenským děním rychle začleněni učitelé, děti i rodiče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto zásadním způsobem výuku informatiky posílilo i v rámcovém vzdělávacím programu. „Ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti apelujeme na bezpečné digitální dovednosti a kompetence nejen při sdílení a vyhodnocování informací, ale i při samostatné online výuce, při správě přihlašovacích údajů žáků, při zabezpečování a sjednocování komunikačních platforem,“ 

dodává Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Nosná myšlenka kybernetické bezpečnosti byla proto diskutována ve dvou blocích panelové diskuze:

  • První blok (viz video „První blok“) se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol, kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.
  • Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě. 

„V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti“,

doplňuje Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB

Záznam z prvního bloku: Online výuka a bezpečnosti se zaměřenín na pedagogy a ředitele škol

https://youtu.be/tF1tbJpOSrc

Záznam ze druhého bloku: Online výuka a bezpečnosti se zaměřením na spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě

https://youtu.be/aQrGmBeu8Wc

Další aktivity MŠMT a NÚKIB ke kyberbezpečnosti v roce 2021

Z důvodu potřebnosti dlouhodobého a efektivního zacílení na oblast online bezpečnosti právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem vnitra a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost plánuje vzdělávací i osvětové akce na celý tento rok.

„Začátkem března NÚKIB ve spolupráci s MŠMT také otevřel veřejnosti aktualizovaný kurz Bezpečně v kyber! Kurz základů rizikového chování na internetu (nukib.cz), na který i tématicky navazuje tato panelová diskuze věnující se tématům kybernetické bezpečnosti“,

uvádí gestor agendy MŠMT Mgr. Jaroslav Faltýn

MŠMT připravilo zásadní proměnu vzdělávání pro základní školy v ČR – proměna vychází z trendů, kdy je potřeba, aby školní vzdělávání vybavovalo žáky ZŠ dovednostmi potřebnými pro bezpečný pohyb v on-line prostředí a pro bezpečnou práci s daty, včetně osobních.

V souvislosti s dětskou populací vnímáme, že téma kybernetické bezpečnosti se stalo zcela zásadním. Více než 10 let se velmi dramaticky, dynamicky rozvíjí možnosti dětí s ohledem na pobyt na internetu, paralelní procesy jako masivní nárůst chytrých telefonů, dostupnost obsahu zaměřeného na děti na internetu a další znamenají, že se dětí také týkají rizika, která souvisí s pohybem na internetu, a proto je zásadní věnovat této oblasti pozornost patřičně odborně zajištěnou, 

říká k tématu diskuse Mgr. Faltýn

Účastníci panelové debaty pořádané MŠMT a NÚKIB

Mgr. Tomáš Hamberger

Pedagog, který prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Je autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fake news (např. Škola bezpečně on-line). V současnosti působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády České republiky pro oblast školství.

Mgr. Jaroslav Faltýn

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR řídí odbor základního vzdělávání a mládeže. Jednou z prioritních agend je proměna obsahu základního vzdělání, a to i s důrazem na informatiku, digitální gramotnost, kritické myšlení a bezpečnost. Mezi klíčové agendy odboru patří i oblast primární prevence. Jako předseda DigiKoalice se v roce 2021 zaměřil na téma kyberbezpečnosti.

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová

Dlouhodobě působila jako pracovník i odborný lektor ve specializaci na rizikové chování dětí a mládeže. Nyní působí na oddělení vzdělávání NÚKIB jako metodik. Zaměřuje se na oblasti vzdělávání, prevence, metodické podpory v kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance státní správy i pedagogické pracovníky. Je autorkou online vzdělávacích materiálů.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí a laboratoře digitálních technologií Digidoupě. Zaměřuje se na rizikové formy komunikace v online prostředí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, rizika sociálních sítí, hoaxy a dezinformace, předsudečná nenávist v online prostředí apod.), ale také na pozitivní způsoby využívání technologií v reálném životě.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. Prevenci kriminality a tématu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích se v rámci resortu ministerstva vnitra a Policie České republiky věnuje 16 let. Na základě preventivních priorit a trendů se podílí na zavádění nových témat do policejní preventivní práce. Je členkou Republikového výboru pro prevenci kriminality.

Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.

Učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Své první pedagogické zkušenosti získal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působil také 8 let jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Nyní vyučuje matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Ostravě.

Mgr. Jaroslav Jirásko

21 let je ředitelem ZŠ v Lázních Bělohrad. Dále se věnuje lektorování, mentorování, v médiích vystupuje jako komentátor a glosátor českého školství. Je viceprezidentem Asociace ředitelů ZŠ a jedním ze zakládajících členů Učitelské platformy. Publikuje v časopisech Řízení školy, Učitelské noviny aj. Jeho motto zní: ”Přestaňme už řešit, co učit, ale bavme se o tom, jak učit.”

Ing. Vojtěch Sikora

Bezpečnostní analytik, je členem Vládního CERTu České republiky GovCERT.cz, mezi jehož hlavní úkoly patří řešení kybernetických bezpečnostních incidentů regulovaných subjektů, analýza bezpečnostních opatření nebo hodnocení zranitelností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jan Kršňák

Je zakladatelem stránek digideti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí během digitalizace společnosti a algoritmizace lidského nitra. Zabývá se též alternativním vzděláváním, intuitivní pedagogikou a rozvíjí koncept interdisciplinárního učení „Barevné sítě poznání“. Podílel se na knihách „Jak se učí živě?“, „Kdyby lidi byli stromy“. Je také autorem příručky pro digitální časy „Hra s jednoduchostí života“.

Diana Burdová

Je absolventkou Smíchovské střední průmyslové školy (obor Informační technologie) a nyní také studentkou stejného oboru na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během svého studia na střední škole se podílela na vytvoření nového učebního oboru Kybernetická bezpečnost a při této příležitosti založila projekt Peer program, který poskytuje mateřským a základním školám v České republice jedinečné programy „kyberprevence“ využívající peer efektu, tedy vrstevnického předávání zkušeností. V rámci projektu se od roku 2018 podařilo uskutečnit 475 programů na celkem 101 školách a oslovit tak 9077 žáků.

Alena Minxová

Dlouhodobě se zabývá vzděláváním dospělých, komunikací a marketingem. Má dvě děti (6. a 9. třída ZŠ), uvědomuje si důležitost online bezpečnosti a orientuje se v této problematice, tak aby mohla své děti chránit. Pomáhá ostatním rodičům a doporučuje aktivní přístup k prevenci: „Neříkejme si ‚to se nám nemůže stát‘, ale pojďme udělat všechno pro to, aby se nám to nestalo.“


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content