MŠMT vydalo informace k povinnosti očkování proti nemoci COVID-19 pro školy, žáky a studenty

Následující informace upřesňuje povinnost očkování pro některé žáky a studenty platné od 28. února 2022 a výjimky z této povinnosti.Legislativa zavádějící povinnost očkování

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 466/2021 Sb., která upravuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zakotvuje v ustanovení § 10a zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u vybraných skupin fyzických osob, mezi které jsou také zařazeny osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě.


Poznámka k § 115 zákona o sociálních službách uprav uje tento okruh pracovníků

 • sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
 • pracovníci v sociálních službách,
 • zdravotničtí pracovníci,
 • pedagogičtí pracovníci ,
 • manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby,
 • dobrovolníci v souladu se zákonem o dobrovolnické službě.

Upřesnění povinnosti očkování žáků a studentů

Tato povinnost bude dopadat také na žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří se připravují na výkon zdravotnického povolání nebo na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách a zároveň konají klinickou nebo praktickou výuku, praktické vyučování nebo praktickou přípravu u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb (dále také „zařízení“).

 • Tato povinnost tedy nebude dopadat automaticky na každého žáka a studenta, který studuje obor zdravotnického nebo sociálního zaměření, případně studijní program takového zaměření, ale povinnost podrobit se očkování bude mít pouze tehdy, bude-li konat praxi u poskytovatele sociálních služeb nebo zdravotních služeb.
 • Povinné očkování proti nemoci covid-19 tak není podmínkou přijetí ke studiu v takových oborech, studijních či vzdělávacích programech, ale je podmínkou pro konání praxe v daných zařízeních.
 • Tato povinnost dopadá pouze na ty žáky a studenty, kteří se připravují na výkon zdravotnického povolání nebo odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb, nikoliv na žáky a studenty, kteří sice konají praxi v těchto zařízeních, nicméně nepřipravují se na výkon zdravotnického povolání nebo odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách.

Jak uvažovat o povinnosti očkování žáků a studentů

Pro vyjasnění, zda na žáky nebo studenty dopadá povinnost očkování je nutné učinit tuto úvahu:

 1. Koná žák v rámci povinností při vzdělávání (v daném oboru, vzdělávacím nebo studijním programu) klinickou výuku nebo praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb? Pokud ne, pak na něj povinnost očkování nedopadá.
 2. Pokud ano, pak je nutné zodpovědět v druhém kroku, zda je vzdělávání daného žáka nebo studenta zaměřené na získání vzdělání opravňujícího následně k výkonu:
  • zdravotnického povolání (někdy případně ve spojení s dalšími podmínkami jako je atestace apod. podle příslušné právní úpravy), nebo
  • k výkonu odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách.

Pokud ano, pak se na něj povinnost očkování vztahuje.


Termíny povinného očkování pro vybrané žáky a studenty

Povinnost být očkován je účinná od 28. února 2022.

Čili do tohoto data je nezbytné, aby již byli žáci a studenti plně naočkování – do tohoto data jim musí být aplikovány všechny dávky podle očkovacího schématu příslušné očkovací látky (nemusí po obdržení poslední, nebo jediné, dávky uběhnout žádná další lhůta, jak je obvyklé při dokládání bezinfekčnosti pro různé oblasti života podle mimořádných nebo krizových opatření). Neočkovaní žáci nebo studenti nemohou od 1. března 2022 konat v rámci vzdělávání praxi u výše uvedených poskytovatelů.

Povinnost očkování není možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

V případě, že žáci nebo studenti již jsou naočkováni, mají povinnost podrobit se přeočkování ve stanoveném intervalu podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy jim vznikla povinnost podle této vyhlášky. Jinak řečeno, pokud příslušná očkovací látka vyžaduje přeočkování v určitém intervalu, musí se tomuto přeočkování podrobit.

Školy by měly informovat žáky a studenty o této povinnosti a upozornit je na to, že povinnost je potřeba splnit do 28. února 2022, jinak nebudou moci od 1. března 2022 konat praxi v zařízení zdravotních nebo sociálních služeb.

Povinnost týkající se povinného očkování se nevztahuje na pedagogické a akademické pracovníky, kteří na praxi doprovázejí žáky a studenty. V případě, že je však pedagogický nebo akademický pracovník v zaměstnaneckém poměru s poskytovatelem zdravotní nebo sociální služby, povinnost podrobit se očkování na něj zpravidla bude dopadat z titulu zaměstnaneckého poměru k tomuto zařízení. Také se na ně může vztahovat obecnější očkovací povinnost všech fyzických osob, které dovršily 60 let věku.


Důsledky nepodrobení se očkování pro školu, zařízení, pro žáka nebo studenta

Povinnost očkování nikterak přímo nedopadá na samotné střední, vyšší odborné nebo v ysoké školy, ale zprostředkovaně se dotýká poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb. Tito musejí zajistit, že je jejich pracoviště bezpečné pro ostatní zaměstnance a klienty a hlídat tedy dodržování povinnosti očkování u vymezených skupin žáků a studentů. Jinými slovy, poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nesmí umožnit vykonávání praxe osobě, která se nepodrobila stanovenému povinnému očkování proti nemoci covid-19.

Pokud žák nebo student nebude v souladu s vyhláškou očkován proti nemoci covid–19 a v důsledku toho nesplní povinnou praxi (resp. podmínky stanovené rámcovým vzdělávacím programem, akreditovaným vzdělávacím programem nebo nesplní-li student vysoké školy požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu), může b ýt důsledkem nepostoupení do vyššího ročníku a následné ukončení vzdělávání (§ 68 odst. 3 a § 99 odst. 2 školského zákona a § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách) nebo vyloučení ze školy (pro porušení školního řádu z důvodu vysoké absence).

Nejsou-li žákem nebo studentem splněny předpoklady pro postup do vyššího ročníku,

 • přestává být v případě střední školy žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku,
 • nepostoupí v případě vyšších odborných škol do vyššího ročníku student, který neuspěl při splnění podmínek stanovených akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník,
 • studium se v případě vysokých škol ukončí tehdy, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu.

Školy nebo vysoké školy si musí vyhodnotit, zda nebude nezbytné upravit interní předpisy, jako například školní řád, tak, aby tyto předpisy již zohledňovaly nastavenou povinnost očkování.

Pravidla týkající se obecně očkování upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Další osoby na praxi u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb

Povinnost očkování se vztahuje nejen na žáky a studenty, ale na všechny osoby, které se připravují na zdravotnické povolání (někdy samozřejmě ve spojení s dalšími podmínkami jako je atestace apod. podle příslušné právní úpravy), nebo k výkonu odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách. I na ně se vztáhne povinnost očkování pro účely účasti na praxi u poskytovatelů zdravotních služeb nebo sociálních služeb.


Více informací


MŠMT, 21. 12. 2021

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content