MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do RVP gymnázií


Co je cílem aktualizace RVP pro gymnázia?

Aktualizace RVP pro gymnázia navazuje na úpravy RVP pro základní vzdělávání, a pokračuje tak v modernizaci kurikula v digitální oblasti. Aktualizací byla doplněna nová kompetence – tzv. digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika v rámci tzv. „ICT revize RVP pro gymnázia.“ Změny v RVP vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 i cílů Strategie 2030+.

Úprava se týká oboru vzdělání Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.

Pro zavedení nové Informatiky a digitální kompetence do běžné praktické výuky nabídne MŠMT společně s NPI ČR školám soubor podpůrných aktivit, které budou zveřejněny na portálu edu.cz a webu NPI ČR.


Rámcový přehled úprav

Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie byla nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. V případě oborů Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou je minimální časová dotace Informatiky 4 hodiny, je tedy shodná se současnou hodinovou dotací v RVP G i RVP GSP. V případě oboru Gymnázium dvojjazyčné se časová dotace vzdělávací oblasti Informatika oproti původní časové dotaci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie navyšuje o 1 hodinu z 5 na 6 hodin. Z tohoto důvodu je provedena kompenzace, a to snížením disponibilní časové dotace (kterou školy mohou ve svém ŠVP zapracovat do učebního plánu dle vlastního záměru) v rámcovém učebním plánu z 28 na 27 hodin. Současně je v učebním plánu školám umožněno, aby výuku Informatiky mohly realizovat v ročnících podle svého uvážení. 

V průřezových tématech byl upraven dílčí odkaz na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídal novému obsahu digitální kompetence.

Byly aktualizovány terminologie a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.

Do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií byla doplněna podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů – analogická k úpravě provedené v RVP ZV v lednu 2021.

Změny v RVP G, RVP GSP a RVP DG zohledňují poznatky a výsledky pokusných ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách (realizováno od 1. září 2018 do 30. června 2020), Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků mateřských, základních a středních škol (realizováno od 1. února 2019 do 31. prosince 2020), podněty z konzultací se členy Asociace ředitelů gymnázií, se zástupci dvojjazyčných gymnázií a z podnětů zaslaných v rámci veřejné konzultace.


Účinnost

Účinnost upravených RVP pro gymnázia je od 1. září 2022, tzn., že od školního roku 2022/2023 mohou gymnázia podle upraveného RVP vzdělávat, není to však povinností. V období od 1. září 2022 do 31. srpna 2025 mohou gymnázia vzdělávat i nadále podle stávajících školních vzdělávacích programů vytvořených podle RVP platného před vydáním tohoto opatření. Nejpozději, kdy gymnázia musí zahájit vzdělávání ve všech ročnících oboru vzdělání Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou, je od 1. září 2025, tedy od školního roku 2025/2026.


Zveřejněné dokumenty související s aktualizací RVP

Pro gymnázia:

Pro dvojjazyčná gymnázia:

Pro sportovní gymnázia:


Více o RVP gymnázií viz stránka k RVP gymnázií.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
2
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content