Cookie Consent by Free Privacy Policy website

DŮLEŽITÉ: Právní aspekty nošení ochranného prostředku nosu a úst u neočkovaných pedagogických pracovníků při vzdělávání ve škole či školském zařízení

edu.cz > DŮLEŽITÉ: Právní aspekty nošení ochranného prostředku nosu a úst u neočkovaných pedagogických pracovníků při vzdělávání ve škole či školském zařízení


Povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst pro pedagogické pracovníky a její výjimky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranného prostředku s účinností od 1. 11. 2021 stanovuje mimo jiné povinnost mít ve vnitřních prostorech škol a školských zařízení nasazen ochranný prostředek bez ohledu na to, jaké rozestupy mezi sebou jednotlivé osoby mají.

Bod 2 daného mimořádného opatření pak stanovuje výjimky z povinného nošení ochranného prostředku. Výjimka podle písm. e) je pak stanovena pro pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání. Plně očkovaní pedagogičtí pracovníci po 14 dnech od dokončeného očkování tak nemusí při poskytování vzdělávání nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Znamená to tedy, že neočkovaní pedagogové (nebo očkovaní zatím pouze 1. dávkou v případě dvoudávkového schématu očkování nebo plně očkovaní, kterým ještě neuběhla lhůta 14 dnů od dokončení očkování) jsou povinni i při poskytování vzdělávání nosit ochranný prostředek.

Poznámka: Záměrem této úpravy je omezit na minimum případy, kdy je nezbytné použít ochranu dýchacích cest pedagogického pracovníka při samotném vzdělávání/výuce a umožnit tak plnohodnotnou výuku. Zde je primárně vycházeno z premise, že očkovaná osoba je do významné míry nižším zdrojem při přenosu viru na další osobu, než je tomu u neočkovaných osob. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262701v1. – viz odůvodnění tohoto MO


Povinnost nosit ochranný prostředek a její porušování

Povinnost dodržovat dané mimořádné opatření je obecně stanovena každé fyzické osobě a je na osobní odpovědnosti každého, aby dané mimořádné opatření dodržoval, a to v zájmu ochrany zdraví svého okolí (v tomto případě dětí, žáků a studentů, které neočkovaný pedagogický pracovník vzdělává) i v zájmu ochrany zdraví svého.

Porušením povinností plynoucích z mimořádného opatření se fyzická osoba dopouští přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákon č. 258/2000 Sb. Přestupky pak projednává místně příslušná krajská hygienická stanice.


Role ředitele školy či školského zařízení a krajské hygienické stanice

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranného prostředku dýchacích cest s účinností od 1. 11. 2021 naopak nestanoví povinnost zaměstnavatele (ředitele školy nebo školského zařízení) zajistit jeho dodržování na pracovišti a nevpustit/vykázat z pracoviště zaměstnance, který tuto povinnost nedodržuje.

Ředitel školy nebo školského zařízení tak není v této souvislosti povinen/oprávněn zjišťovat, zda je pedagogický pracovník očkován či nikoliv. Pedagogický pracovník však musí být schopen doložit dané skutečnosti orgánu, kterému náleží kontrolovat plnění povinností vyplývajících z mimořádných opatření, což je v tomto případě krajská hygienická stanice. Tyto skutečnosti bude muset být pedagogický pracovník schopen předložit také v případě, kdy krajská hygienická stanice provádí epidemiologické šetření v případě výskytu nemoci covid-19 v dané škole či školském zařízení.

Ředitel školy je však v rámci naplňování ustanovení § 29 školského zákona a obecné prevenční povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce povinen/oprávněn informovat své zaměstnance o povinnosti vyplývající z daného mimořádného opatření a o povinnosti toto opatření dodržovat, apelovat na dodržování mimořádného opatření a upozorňovat na důsledky porušování tohoto mimořádného opatření. Ředitel školy může takto postupovat opakovaně a průběžně své zaměstnance na tyto skutečnosti upozorňovat.

Konečně uvádíme, že dodržování této povinnosti bude mít praktický vliv také na posouzení významnosti případného kontaktu s pozitivně testovaným neočkovaným pedagogickým pracovníkem v rámci epidemického šetření ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice, neboť v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace ze dne 19. října 2021 platí, že epidemiologicky významný kontakt je charakterizován mimo jiné tak, že se jedná o „osobu mající „face to face“ kontakt s potvrzeným případem po dobu minimálně 15 minut bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest“.


Skip to content