RVP SOV - Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Na následující stránce naleznete od shora dolů historický vývoj (nahoře je nejnovější) Rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání (RVP SOV). Poslední změna proběhla v srpnu 2023 Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT – 17410/2023-5 a je účinnná od 1. 9. 2023 pro vzdělávací oblast s názvem „Vzdělávání v informačních a v komunikačních technologiích“ v RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M (včetně konzervatoří a lyceí), L0 a L5.

RVP SOV (platné od 1. září 2023)

Aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání vydané platné od 1. 9. 2023 naleznete roztříděné podle kategorií soustavy oborů vzdělání v níže uvedené databázi:

Databáze všech platných RVP SOV pro filtrování dle kategorií soustavy oborů vzdělávání
(k 1. 9. 2023)

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT – 17410/2023-5 byla s účinností od 1. 9. 2023 změněna vzdělávací oblast s názvem „Vzdělávání v informačních a v komunikačních technologiích“ v RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M (včetně konzervatoří a lyceí), L0 a L5.

Změna ze srpna 2023 RVP SOV v oblasti ICT se týká zavedení v návaznosti na revizi RVP základního vzdělávání a aktualizaci RVP a pro gymnázia, jakož i dynamický vývoj v oblasti ICT, nového pojetí Informatického vzdělávání (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět) ve všeobecně vzdělávací složce kurikula.

Změny školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP“) spojené s Informatickým vzděláváním lze na dobrovolné bázi uskutečnit nejdříve od 1. 9. 2023.

Nejzazší termín upravit ŠVP pro všechny ročníky oborů vzdělání příslušných kategorií dosaženého vzdělání a začít podle nich povinně vyučovat je pro školy stanoven k 1. 9. 2025.

Informace o změnách v oblasti ICT v RVP SOV je dostupná rovněž na webových stránkách MŠMT.

Opatření ministra

Přílohy


RVP SOV (platné od 1. září 2020 do srpna 2023)

Aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání vydané Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-31622/2020-1 k 1. září 2020 roztříděné podle kategorií soustavy oborů vzdělání v níže uvedené databázi:

Databáze všech platných RVP SOV pro filtrování dle kategorií soustavy oborů vzdělávání
(k 1. 9. 2020)

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1

Opatřením v článku 1 se vydávají rámcové programy středního odborného vzdělávání, které obsahují aktualizace odborné složky vzdělávání, doplnění vazby na Národní soustavu kvalifikací, úpravu Ekonomického vzdělávání, ve kterém došlo k zohlednění aktualizovaného standardu Finanční gramotnosti schváleného Ministerstvem financí a zapracování dříve vydaných Opatření ministra. Školy aktualizují své školní vzdělávací programy v souladu s touto aktualizací rámcových vzdělávacích programů nejpozději do 1. září 2022.

Opatřením v článku 2 a 3 se v souvislosti se změnou modelu maturitní zkoušky a účinnosti změn vyplývajících z novely školského zákona č. 284/2020 Sb., které nabydou účinnosti od 1. října 2020 dále mění profilová část maturitní zkoušky, kde byly všem oborům vzdělání s maturitní zkouškou mezi povinné zkoušky doplněny zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Opatřením se také ruší dřívější Opatření, která vybraným oborům vzdělání s maturitní zkouškou stanovovala povinnost konat 3 zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. V platnosti zůstávají Opatření, která navyšovala počet hodin matematického vzdělávání a dále ta Opatření, která u vybraných oborů vzdělání upravovala obsah vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání.

Školy zapracují tyto změny do svých školních vzdělávacích programů nejpozději do 1. října 2020.


RVP SOV (před 1. zářím 2020)

Opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání – prosinec 2017

Opatření mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v RVP některých oborů středního odborného vzdělávání, navazují na opatření ministra č. 1 až č. 4 z června 2017.

 • Opatření č. 5 – dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 
 • Opatření č. 6 – dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
 • Opatření č. 7 – dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
 • metodická sdělení

RVP SOV – červen 2017

Úprava příslušných RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

RVP SOV – srpen 2016

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a to v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

Změna RVP - září 2015

Dodatkem k RVP pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie  se mění minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.dodatek_k_RVP_3441M01_Polygrafie.pdf

Přehled dalších změn RVP

Metodiky tvorby ŠVP SOV

Zde se můžete seznámit s metodickými doporučeními pro tvorbu ŠVP, jež byly vyvinuty a v praxi ověřeny v projektu Kurikulum S.

Další důležité informace pro školy

Dobíhající učební dokumenty

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební dokumenty, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).

Dobíhající učební osnovy pro SOV

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební osnovy, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy). 

Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  Skip to content