Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Vznikla na návrh MŠMT. Reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky.Základní informace ke Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

1. Co je Strategie digitálního vzdělávání?
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (dále SDV) je dokument schválený 12. listopadu 2014 usnesením vlády ČR č. 927/2014, který se zaměřuje na vytvoření vhodných podmínek a nastavení procesů, které povedou k cílům, metodám a formám vzdělávání odpovídajícím současnému stavu poznání, požadavkům  společenského života i trhu práce, ovlivněným rozvojem digitálních technologií a informační společnosti. Posláním SDV je iniciace změn jak v oblasti  metod  a forem vzdělávání, tak v oblasti cílů vzdělávání. SDV vznikala v roce 2014 dialogem MŠMT se zástupci odborné veřejnosti, neziskového sektoru a všech zájemců, kteří se do diskuze jednotlivých opatření zapojili.

2. Jak je SDV provázána s dalšími aktivitami státu?
Vznik SDV si vyžádala aktualizovaná Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice (UV č. 203 z 20. 3. 2013), která ukládá opatřením č. 16 MPSV ve spolupráci s MŠMT vypracovat strategii pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů. MŠMT vytvořilo SDV, která se zabývá především počátečním vzděláváním (mateřské, základní, střední a částečně i vysoké školy), MPSV vytvořilo Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, která se zabývá dalším vzděláváním dospělých.
Obsahově SDV navazuje na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, je provázána s dalšími aktivitami a dokumenty, viz Dokumenty ke stažení.

3. Jaké jsou cíle SDV?
SDV formuluje tři prioritní cíle:

  1. otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  2. zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  3. rozvíjet informatické myšlení žáků.

SDV seskupuje opatření do sedmi hlavních směrů intervence, které směřují k naplnění hlavní vize strategie:

  1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
  2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků.
  3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů.
  4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
  5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
  6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
  7. Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.

K naplnění opatření ve všech 7 směrech intervence stanovuje SDV celkem 43 dílčích aktivit.

4. Kdo na realizaci SDV pracuje?
Od 1. února 2016 je za řízení SDV zodpovědný Řídicí výbor SDV složený ze zástupců dotčených útvarů MŠMT a dalších organizací, který se schází pravidelně jednou měsíčně. Koordinaci aktivit realizuje pracovní skupina (tzv. užší vedení), která se na MŠMT schází minimálně jednou týdně. Do realizace jednotlivých aktivit a SDV jsou zapojeny nejen věcně příslušné odbory MŠMT, ale i další organizace v rezortu vzdělávání. Snahou je zapojovat instituce formálního i neformálního vzdělávání, firmy, neziskové organizace i jedince.

5. Jak je zajištěno financování SDV?
V některých případech spočívá podpora digitálního vzdělávání pouze v jiném přístupu k aktivitám, které jsou běžnou součástí agendy rezortu vzdělávání. V některých jsou nutné změny, jejichž realizace si vyžádá finanční prostředky. Financování Strategie digitálního vzdělávání je plánováno především s podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jeho prioritní osy 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. Zároveň se počítá s využití prostředků z dalších fondů, zejména IROP, případně OPZ.

6. Jak souvisí SDV s aktuálními prioritami MŠMT?
Zahájením prací na realizaci SDV se témata digitálního vzdělávání dostala do běžných agend rezortu školství, tedy i do současných priorit MŠMT. Např. v kariérním systému se počítá s požadavky na učitele regionálního školství v oblasti digitálních kompetencí. Pro plánovanou reformu financování regionálního školství je myšleno na podpůrné role pro zajištění správy infrastruktury ve školách a pro metodické vedení škol, správců sítí a ICT metodiků. Digitální vzdělávání má i úzké propojení na problematiku společného vzdělávání, ve kterém hrají digitální technologie důležitou roli.

Záměrem SDV je propojovat a kriticky posuzovat vliv moderního světa digitálních technologií se všemi dimenzemi života českých škol i ministerstva samotného. SDV se také dotýká celoživotního vzdělávání a neformálního vzdělávání, důrazem na otevřené vzdělávání dává vzkaz každému občanovi ČR, že díky technologiím je možné posouvat hranice svého poznání a zkušeností i mimo školy a činit tak v průběhu celého života.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content