Vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci NPO pro oblast 3.2.1 vysokých škol pro roky 2022-2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) vyhlásilo dne 14. 12. 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 (dále jen "výzva").

Cílem je naplnit stanovené aktivity v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy zřízeného dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, a přispět tak mj. i k naplňování prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých veřejných vysokých škol (dále jen „vysoké školy“).Základní identifikace výzvy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana IČO: 00022985) (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů projektů k zajištění dalšího postupu na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci výzvy poskytne ministerstvo vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu (dále jen „příspěvek“) na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy (dále jen „reforma“).


Termíny výzvy

Datum zveřejnění výzvy: 14. 12. 2021
Datum zahájení příjmu návrhů projektů: 14. 12. 2021
Datum ukončení příjmu návrhů projektů: 31. 3. 2022
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2024


Forma finanční podpory

4.1 Alokace na výzvu

Alokace na výzvu činí 3 000 000 000 Kč. Výchozí alokace na výzvu je rozdělena do tří specifických cílů dle tabulky uvedené níže. Popis specifických cílů je uveden v části 7 této výzvy.


4.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

 • Minimální výše výdajů není stanovena.
 • Maximální výše výdajů je stanovena pro jednotlivé specifické cíle v části 7 této výzvy.
 • Ve specifickém cíli A je stanovena maximální výše výdajů pro jednotlivé oprávněné subjekty v části 7.1.4 této výzvy.
 • Ve specifickém cíli B je stanovena maximální výše výdajů pro jednotlivé oprávněné subjekty v části 7.2.4 této výzvy.
 • Ve specifickém cíli C nesmí výše výdajů u žádného z oprávněných subjektů přesáhnout alokaci na příslušný společný projekt, která je uvedena v části 7.3.3 této výzvy. Maximální výše výdajů pro jednotlivé oprávněné žadatele dále není ve specifickém cíli C omezena.
 • Investiční výdaje mohou činit maximálně 75 % prostředků na realizaci aktivit dle této výzvy u každého oprávněného subjektu v příslušném specifickém cíli (A, B a C).
 • V případě nedočerpání prostředků ve specifických cílech A anebo C budou tyto nedočerpané prostředky převedeny do alokace specifického cíle B. V případě nedočerpání prostředků ve specifickém cíli B je ministerstvo oprávněno vyhlásit novou výzvu ve specifickém cíli B.

4.3 Způsob financování

 • Financování je formou příspěvku v souladu s § 18 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách.
 • Spolufinancování projektů není vyžadováno.

Oprávněné subjekty

Subjekty, které jsou oprávněny předložit návrh projektu na realizaci aktivit dle této výzvy (dále jen „předkladatelé“) a následně v případě úspěšného vyhodnocení návrhu projektu žádost o příspěvek v souladu s částí 11 této výzvy (dále jen „žadatelé“), jsou veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. zákona o vysokých školách.


Věcné zaměření a požadavky dle specifických cílů

Výzva je zaměřena na naplňování cílů stanovených v reformě. Výzva je rozdělena na tři specifické cíle:

 • Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání, dále členěný na čtyři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;
  • Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;
  • Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů;
  • Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).
 • Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Specifický cíl C: Společné projekty, dále členěný na tři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials);
  • Specifický cíl C2: Bezpečnost distančních forem výuky;
  • Specifický cíl C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Cílové skupiny

 • akademičtí pracovníci,
 • vedoucí pracovníci vysokých škol,
 • technicko-hospodářští pracovníci zaměstnaní na vysokých školách,
 • další osoby podílející se na zajištění studia na vysokých školách4,
 • studenti vysokých škol,
 • absolventi vysokých škol,
 • absolventi středních škol,
 • účastníci kurzů celoživotního vzdělávání,
 • uchazeči o studium,
 • zaměstnané osoby,
 • nezaměstnané osoby,
 • veřejnost.

Výzva v PDF a na webu MŠMT

Věcné zaměření a požadavky a další informace dle jednotlivých specifických cílů jsou popsány níže viz kapitola 7 a podkapitoly 7.1, 7.2 a 7.3 a další kapitoly výzvy a přílohách výzvy.


Přílohy výzvy

 1. Alokace ve specifickém cíli A (pdf),
 2. Společné indikátory (pdf),
 3. Volitelné indikátory (pdf),
 4. Zaměření studijních programů ve specifickém cíli B (pdf),
 5. Formulář návrhu projektu (docx),
 6. Čestné prohlášení předkladatele (pdf),
 7. Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli A (docx),
 8. Formulář návrhu projektu ve specifickém cíli B (docx),
 9. Formulář návrhu společného projektu ve specifickém cíli C (docx),
 10. Formulář návrhu dílčí části společného projektu ve specifickém cíli C (docx),
 11. Publicita a komunikace (pdf),
 12. Zadávací řízení (pdf),
 13. Systém varovných signálů RED FLAGS (pdf),
 14. CR 204 MZS M8r (pdf),
 15. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (pdf).

Všechny přílohy výzvy ke stažení v zip.


Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross Skip to content