Výsledky výzkumu "Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9, školského zákona" včetně doporučení


Na této stránce naleznete krátký popis obsahu a 1 výsledek (závěrečnou výzkumnou zprávu) výzkumu realizovaného kosorciem PAQ Research, s.r.o. a STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. pro MŠMT v letech 2021-2022 z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) BETA2 s názvem Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9, školského zákona a návrh souboru opatření pro oblast vzdělávání a další relevantní oblasti.

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit příčiny vzdělávání romských žáků vzdělávaných ve školách a třídách zřizovaných dle §16 odst. 9 školského zákona a navrhnout soubor doporučení pro oblast vzdělávání i další sektory. Více viz text níže a přiložená Závěrečná výzkumná zpráva.


Aktuální stav

 • Problém segregace romských žáků se za posledních 5 let se výrazně nezměnil:
  • Nedošlo snížení podílu romských žáků ve speciálních třídách (jsou ve většině krajů)V populaci dětí v ZŠ věku je stabilně okolo 3 % romských žáků, ale ve speciálních třídách běžných škol představují 22 % žáků a ve speciálních třídách 16/9 škol 15 % žáků.
  • Nedošlo ani k desegregaci v rámci běžných tříd a škol (jsou častěji v oblastech s vysokým zastoupením Romů).
 • Do speciálních tříd jsou romští žáci často zařazováni během prvních let školní docházky.
 • Vzděláváni jsou zde převážně podle rámcového vzdělávacího programu RVP ZV se sníženými nároky na výstupy ze vzdělávání z důvodu mentálního postižení.
 • Velké rozdíly v diagnostické praxi ŠPZ a návazných doporučeních ohledně přeřazení žáků do speciální třídy (i v jednom regionu).

Důvodu setrvávajícího stavu

 • ŠPZ často využívají spíše zastaralé diagnostické nástroje. Podpora tedy zatím nevedly k modernizaci ve využívání diagnostických nástrojů u většiny ŠPZ.
 • Velká část běžných škol neumí nebo nechce pracovat se sociokulturní znevýhodněním a chybějícími prerekvizitami romských žáků
 • Opačné příklady dobré praxe spojuje - intenzivní komunikace s romskými rodiči, speciálně pedagogická péče, individuální přístup k žákům a důsledné naplňování podpůrných opatření
 • I někteří romští rodiče pro své děti preferují speciální školy, protože na ně mají nižší nároky a představují přátelštější prostředí pro jejich děti.
 • V diagnostické praxi některých ŠPZ s objevují segregační tendence. I u jejich zaměstnanců se nezřídka setkáváme s přesvědčením o prospěšnosti speciálního školství pro romské děti.

Problém decentralizace a kontroly

 • Segregace skrze speciální školy pokračuje tam, kde vyhovuje kritickému množství lokálních aktérů. Stav je posílen decentralizací systému a absencí odpovědnosti za kvalitu činností škol a školských poradenských zařízení (metodické vedení, odvolávání a jmenování vedení atd.)
 • K segregaci v některých oblastech směřuje i práce se spádovými oblastmi, nad níž stát nemá plnou kontrolu.

Vybraná hlavní doporučení

 1. Posílit podporu i kontrolu práce školských poradenských zařízení
  • Posílit metodické vedení (MŠMT, NPI ČR) a zajistit skutečné a jednotné využívání moderních diagnostických nástrojů.
  • Jasněji vymezit role a poslání PPP a SPC (zvážit vymezení spádových oblastí PPP)
  • Posílit propojení se sociální prací a depistáží sociokulturního znevýhodnění, aby nedocházelo k jejímu směšování s LMP a dalšími diagnózami.
  • Pro profesionalizaci zvážit další kroky - vč. převzetí odpovědnosti z krajů na MŠMT
 2. Posílit pravomoci České školní inspekce ve změně nekvalitního vedení ZŠ a ŠPZ
  • Při opakovaně kritických zjištění z inspekční činnosti silnější pozice ČŠI při odvolání i návazném konkurzním řízení (většina v komisi a závaznost stanoviska)
  • Při pochybení vedení ŠPZ by ČŠI měla mít silnější mandát v procesu odvolání vedoucího pracovníka daného ŠPZ.
 3. Ze strany MŠMT či ČŠI detailněji a pravidelně monitorovat klíčové faktory segregace a vyzývat zřizovatele škol a školských poradenských zařízení k nápravě
  • Sledovat - výsledky jednotlivých ŠPZ, neodůvodněné využívání tzv. upravených výstupů napříč předměty, koncentraci romských a socioekonomicky znevýhodněných žáků do některých škol (běžných i speciálních)
  • Posílit zákonné pravomoci MŠMT či ČŠI pro vynucení změny spádových oblastí, pokud jimi zřizovatel přispívá k segregaci dětí a žáků.
 4. Dát školám v oblastech s výskytem segregovaných škol zvýšenou podporu
  • Především na klíčové podpůrné pozice – asistentů pedagoga, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů či pracovníků školní sociální práce
  • Posílit spolupráci se sociální oblastí - OSPOD, NNO, ŠPZ, Úřady práce atd.
 5. Posílit předškolní vzdělávání v širší oblasti okolo segregovaných škol
  • Docházka ve věku 4-5 let u sociálně znevýhodněných a romských dětí by měla činit minimálně 90 %. Navýšení kapacit, redukce všech spojených nákladů (obědy, doprava, pomůcky), spolupráce dalších aktérů (NNO, soc. služby, rodičovské kliny
 6. Zvýšit připravenost ředitelů, učitelů, asistentů pedagogů na vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí
  • Především výrazným posílením tohoto tématu v dalším vzdělávání (systémem učících se komunit a reflexe praxe, omezit jednorázové DVPP) a dále rovněž v pregraduální přípravě či kvalifikačním vzdělávání pedagogických pracovníků.
 7. Poskytovat všem žákům jednotný kurikulární základ, ale individualizovat výuku
  • Na úrovni žáků se SVP omezit plošné využívání snížených nároků na výstupy ze vzdělávání napříč předměty
  • Posílit individualizaci výuky jako nástroje pro udržení žáků se vstupním sociálně kulturním znevýhodněním v hlavním proudu vzdělávání.
 8. Omezit sociální faktory vzdělávací neúspěšnosti v oblastech segregovaných škol.
  • Meziresortní spolupráce s MPSV s cílem posílení sociální práce v těchto lokalitách, omezení předlužení, prostorové segregace, nestabilního a nekvalitního bydlení a dalších klíčových jevů (absence, záškoláctví) s popsanými negativními dopady na vzdělávání.
 9. Působení a role speciálního školství
  • Nastavit užší spolupráci místní speciální školy s běžnými školami v tom smyslu, že je možný přechod dětí do běžné ZŠ nebo běžné třídy, přičemž přechod do speciální školy či třídy je brán jako dočasné řešení.
  • Vymezit úlohu speciálních škol jako metodických center pro podporu vzdělávání a začleňování žáků se SVP.

Výsledky výzkumu ke stažení


Obsah

  Odebírejte novinky o školství
  a vzdělávání srozumitelně a včas
  Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
  cross
  0
  Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
  Skip to content